Translate this page

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Η ιστορικότερη -πιθανότατα- ελιά της Μεσσηνίας, ξεκωλώθηκε γύρω στο 2004 και όλοι κοιμώμαστε τον ύπνο του δικαίου!!!Προσωπικώς ντρέπομαι που δεν την ήξερα, καταθλίβομαι για την καύση και το ξεκώλωμα, οικτίρω τους δημότες του Δήμου Μεσσήνης για την απίστευτη άθλια ποιότητα ανθρωπίνου δυναμικού με την οποία στελεχώνουν τον Δήμο (αν και Πανελληνίως το ίδιο ισχύει, αλλά δεν είναι δικαιολογία)  Βεβαίως όσα και να πούμε, δεν έρχεται η ελιά πίσω, διότι η καταστροφή φαίνεται να μην ήταν τυχαία, άλλως θα υπήρχε το ριζικό σύστημα να ξαναπετάξει. Εδώ υπήρξε κανονικό ξεκώλωμα - εκρίζωσις λογίως- μπας και γίνει ο χώρος επισκέψιμος ή απαλλοτριωθεί ή ό,τι άλλο σκέφθηκε ο νοσηρός εγκέφαλος που το πραγματοποίησε...
Επειδή το έχω σκεφθεί πολύ το πράγμα σε σχέση με την Ιστορία της Μεσσήνης, θεωρώ μοναδικό υπεύθυνο τους ψηφοφόρους Μεσσήνης, που διαχρονικώς και ακαταπαύστως, ψηφίζουν  κνώδαλα.
Την είδηση την έμαθα σε μνημόσινο σήμερα  και συμβολικώς κάνουμε και το μνημόσυνο της ελιάς της αρχαίας, της οποίας αγνοούσα την ύπαρξη κακώς , κάκιστα και δικαιολογία δεν έχω καμία...
Ευχαριστώ θερμώς τον κ. Χρήστο Ζερίτη για την ενημέρωση του οποίου  συμμερίζομαι την θλίψη .
Γ.Π.


Η ΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ*
(Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ)
-Κείμενο του Νικόλαου Πολίτη που δημοσιεύθηκε στον Α΄ τόμο της «Λαογραφίας» το 1909. Ο τίτλος του παρακάτω κειμένου τέθηκε από τον αναρτήσαντα, διότι ο συγγραφέας το είχε συμπεριλάβει σε γενικότερο τίτλο «Λαογραφική επιθεώρησις).
-Αναζητώντας την επισκέφθηκα τον Απρίλιο 2012 την περιγραφόμενη περιοχή και ρωτώντας βρήκα το σημείο που υπήρχε. Και γράφω υπήρχε διότι πριν 8 χρόνια η ιδιοκτήτρια του κτήματος την έκαψε, παρόλο που γνώριζε την σημαντικότητά της (όπως μου δήλωσε).Χ.Ν.Ζ.

         Πολλήν τουναντίον σπουδαιότητα έχουσιν αι υπό Θ. Γούνα δημοσιευόμεναι πέντε μεσσηνιακοί παραδόσεις, αίτινες ηδύναντο να συγχωνευθώσιν εις μίαν, αναφερόμενοι πάσαι εις τεραστίαν το μέγεθος αγριελαίαν, φυομένην εν μέσω συκώνος «κειμένου παρά την δημοσίαν οδόν την άγουσαν από Μεσσήνης (εννοεί βεβαίως την επισή­μως ούτω μετονομασθείσαν κωμόπολιν Νησί) εις την μονήν Βουλκάνον».  Το δένδρον τούτο πιστεύουσιν, ως συνάγεται εκ των δημοσιευομένων παραδόσεων, ότι. είναι στοιχειωμένο. Διηγούνται δ' ότι ο προ εξηκονταετίας   συνταράξας   την  Μεσσηνίαν   δημεγέρτης   μοναχός Παπουλάκης έλεγε περί αυτού: «Βλέπουτε αυτήν την αγριλιά; Θαρθή καιρός, που θα πινιγή εδώ το μουσκάρι 'ς το αίμα». Ανέφερε δη­λονότι εις την αγριελαίαν εκείνην την παράδοσιν περί της μεγάλης αιματοχυσίας που θα γίνη κατά την εκδίωξιν των Τούρκων. (Βλ. Παραδόσεις σ. 672). Και νυν οι διερχόμενοι εκείθεν εν ώρα νυκτός δεν τολμώσι να ομιλήσωσιν, εκ φόβου μη τους πάρη τη φωνή το στοιχειό, μόνον δ' όταν «περάσουν τα όριά του» δεν έχει δύναμιν να τους βλάψη. (Πρβλ. Παραδόσ. σ. 449). Οι επιχειρήσαντες να την κόψωσιν έπαθον κακά, ότε δ' ο Ιμπραϊμ κατά την εκστρατείαν του εις Πελοπόννησον, μαθών τούτο, διέταξε να την κατακάψουν ενώπιόν του, οι δύο Αράπηδες στρατιώται, εις ους ανετέθη το έργον, ευθύς ως έπληξαν την ελαίαν δια των πελέκεων έπεσαν λιπόθυμοι1). Ο Ιμπραΐμ οργισθείς ήθελε να την καύση, άλλ' ησθένησε. Τότε προσελθόντες προς αυτόν τρεις χωρικοί, «υπεσχέθησαν να τω δείξωσι μέγαν κεκρυμμένον θησαυρόν (υπό την ελαίαν), υπό τον όρον να διορίση αυτούς εν τω χωρίω των δημογέροντας και να τους δώση εκ του θησαυρού το ανήκον». Εβεβαίουν δ' οι χωρικοί ούτοι ότι πολ­λάκις είδον την νύκτα Αράπην, οδηγούντα εις βοσκήν τον θησαυρόν εκείνον. Ο Ιμπραΐμ επέτρεψε την αναζήτησιν του θησαυρού και διέταξε πολυάριθμους στρατιώτας να σκάψωσι τον αγρόν, άλλ' επειδή δεν ευρέθη τίποτε εφόνευσε τους χωρικούς και ενέπηξε τας κεφαλάς των επί της ελαίας. Και προ ολίγων ετών νέα ανασκαφή έγινε προς ανεύρεσιν του θησαυρού, και αύτη άνευ αποτελέσματος, ο δε κύριος του κτήματος, μη τολμών να εκριζώση την αγριελαίαν, αφήνει εκ δεισιδαίμονος φόβου μεγάλην έκτασιν γης περί αυτήν χέρσον. Η αγριελαία εκείνη καλείται υπό των Μεσσηνίων, κατά την βεβαίωσιν του γράφοντος «η ερωμένη του βασιλιά», αν και η λέξις ερωμένη είναι άγνωστος εις τον λαόν. Λέγεται δε περί αυτής, ότι ήτο άλλοτε νεαρά ποιμενίς και μετεμορφώθη εις δένδρον διά τινα ασεβή  πράξίν  της. Άλλ' εις την    διασκευήν   εις   καθαρεύουσαν   της παραδόσεως τοσαύτα αναμιγνύονται, στοιχεία μη δημώδη, ώστε αδυ­νατείς να διακρίνης τίνα τούτων προσετέθησαν υπό του συλλογέως και τίνα προήλθον εκ της επήρειας λογίων ή εκ μαθητικών αναμνή­σεων. Διότι αναφέρονται και Είλωτες, και γερουσιασταί της Σπάρτης (αν και οι αποτελούντες την σπαρτιατικήν γερουσίαν ουδέποτε ελέγοντο γερουσιασταί), και νόμοι σπαρτιατικοί και ιερόν του Ιθωμάτα Διός, και χρησμοί. Αποκαθαιρομένη δε η παράδοσις κατά το δυνατόν του περιττού φόρτου,  έχει ως εξής:
         Εις την Σπάρτην νεαρός βασιλεύς ηγάπα νεαράν ποιμενίδα Ειλωτίδα, την οποίαν σφόδρα ελυπείτο ότι δεν ηδύνατο να νυμφευθή, διότι «οι σπαρτιατικοί νόμοι ετιμώρουν δια θανάτου την μετά των δούλων επιγαμίαν». Τον ηγάπα δε και εκείνη και συνηντώντο καθ' εκάστην οι δυο ερασταί παρά τας όχθας του Ευρώτα επί πολύν χρόνον μέχρις ότου ενηλικιωθέντος του βασιλέως οι Σπαρτιάται ηξίωσαν να νυμφευθή. Εκείνος μη τολμών να τοις αποκαλύψη τον έρωτά του, εζήτησεν αναβολήν όπως δήθεν σκεφθή, και έτρεξεν εις την αναμένουσαν αυτόν κατά το σύνηθες ερωμένην να τη ανα­κοινώση θρηνών την αξίωσιν των Σπαρτιατών. Εκείνη δε ατάραχος ακούσασα το άγγελμα, τον εβεβαίωσεν ότι προτού παρέλθη η τα­χθείσα προθεσμία, οι σπαρτιατικοί νόμοι θα επιτρέπωσι τον γάμον των. Οδοιπορούσα δε την νύκτα, μετέβη εις την Ιθώμην, όπου υπήρχε μαρμάρινη στήλη «συμβολίζουσα την ελευθερίαν της χώρας» διότι αν η στήλη εκομίζετο εις την Σπάρτην η Μεσσηνία θα κατεστρέφετο. Τούτο γινώσκοντες και οι Σπαρτιάται είχον ορίση, ότι όστις κατώρθωνε να φέρη την στήλην εκείνην εις Σπάρτην, αν ήτο Είλως θα ελάμβανε την ελευθερίαν του. Η ερωμένη του βασιλέως έφθασεν εις Ιθώμην, διαλαθούσα δε τους φύλακας, απέσπασε την στήλην και φέρουσα αυτήν επί των ώμων της κατήλθε του όρους και επανήρχετο σπεύδουσα εις Σπάρτην. Οι δε κάτοικοι της πόλεως, ανα­ληφθέντες την πρωΐαν την εξαφάνισιν της στήλης, έντρομοι ικέτευον τον Θεόν να τιμωρήση τον ασεβή κλέπτην. Ο Θεός εισήκουσε τας δεήσεις των και η ποιμενίς προτού να εξέλθη των ορίων της Μεσ­σηνίας μετεμορφώθη εις ελαίαν. Και σήμερον εις το εν Μαυρομμάτη εν  τη αρχαία Μεσσήνη   μουσείον   οι   χωρικοί,   δεικνύοντες   τεμάχιον ενεπιγράφου στήλης προσηρμοσμένον εις μαρμαρίνην πλάκα, λέγουσι: «Βλέπουτε αυτή την κολόννα; Είναι κείνη πώκλεψε η Σπαρτιάτισσα που από την κατάρα του Θεού είναι κάτω κει 'ς το Ναζίρι γενομένη ελιά.  Να  και   ταχνάρι  της  'ς την  πλάκα που πάτησε κ' έμεινε».
         Τα πλείστα των στοιχείων της παραδόσεως ταύτης είναι κοινά και εις άλλας δημώδεις παραδόσεις. Πρώτον η τεραστία ρώμη των αρχαίων Ελληνίδων. Είναι γνωστή και παρομοία παράδοσις, μεσσηνιακή επίσης, κατά την οποίαν την μονόλιθον μεσόδμην της πύλης της Αρκαδίας, εν Μεσσήνη, εκόμισεν από μακράν επί της κεφαλής της μία Ελλήνισσα. έπειτα η αποτύπωσις ιχνών επί λίθων, η σύνδεσις θαυμασίων διη­γήσεων προς αρχαίας στήλας και άλλα μνημεία. Τα δε περί της εξ­αρτήσεως της σωτηρίας της Μεσσήνης εκ της διατηρήσεως μιας στή­λης εις την θέσιν, εις ην ήτο εστημένη, ανάγονται εις τας βυζαντινάς   δοξασίας  περί  των   τελεσμάτων.
         Εις την παράδοσιν προστίθεται και άλλο επεισόδιον ποιητικόν, των ερώτων της Ισαβέλλας, της θυγατρός του πρίγκιπα του Μορέως Γυλιάμου, και νεαρού ποιμένος. Τούτον κατά τινα εκδρομήν της η πριγκιποπούλα είδε καθήμενον υπό την ελαίαν και παίζοντα την φλογέραν του (την σύριγγα κατά τον συλλογέα) και ηγάπησεν εμμανώς. Όπως δε συναντάται μετ' αυτού συχνότερον έπεισε τον πατέρα της και της έκτισε πύργον εκεί που πλησίον. Ο πύργος, ου τα ερείπια σώζονται, λέγεται Μελισσόπυργος, λαβών το όνομα εκ του αφθόνως περί αυτόν φυομένου μελισσοχόρτου. Μετά τινα καιρόν ο πατήρ ανεκάλυψε την καταισχύνην της θυγατρός του και οργιστείς εκρέμασε τους εραστάς εις την ελαίαν. Ευσπλαγχνισθείς δε την θυγατέρα του διέταξε να την καταβιβάσωσιν ημιθανή του δένδρου. Αλλ' αύτη ως είδε νεκρόν τον ερώμενον παρεφρόνησε. Τί τούτων ανήκει εις τον λαόν και τί είναι πλάσμα του συλλογέως, δέν ηξεύρομεν. Το μόνον βέβαιον είναι ότι ούτε την Ισαβέλαν, την Ζαμπέαν του Χρονικού του Μορέως,  ούτε τον πρίγκιπα   Γυλιάμον  ενθυμείται  ο λαός.-.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Δελτίο Τύπου για την λήξη των περισσότερων καταλήψεων καταλήψεων σε Σχολικές μονάδες Καλαμάτας.Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας, έπειτα από σχετική δημοσιογραφική ερώτηση για την πορεία των καταλήψεων, δήλωσε τα εξής:
- Είμαστε ευχαριστημένοι, από την πορεία εκτόνωσης των καταλήψεων, αφού το μόνο Σχολικό συγκρότημα που τελεί υπό κατάληψη είναι αυτό που στεγάζει τα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ, στην οδό Κρήτης. Σε όλες τις άλλες Σχολικές μονάδες έχουν λήξει οι καταλήψεις και έχουν παραδοθεί τα διδακτήρια χωρίς καμία απολύτως ζημιά και φθορά στους Διευθυντές τους. Πάντως, λόγω κακής πρότερης εμπειρίας βανδαλισμών στον ίδιο χώρο πέρυσι, εκφράζουμε την ανησυχία μας, για το τι –ενδεχομένως- μπορεί να συμβεί ιδίως από εξωσχολικούς το Σαββατοκύριακο, αφού έχουμε κάποιες ανεπίσημες πληροφορίες για το ενδεχόμενο πρόκλησης φθορών. Έχουμε ειδοποιήσει την Αστυνομία για να επιτηρεί το χώρο περιμετρικά και ειδοποιούμε και γονείς συνεχώς για να κηδεμονεύσουν κατά το δυνατόν με πειθώ όσους είναι ανήλικοι.
Στην συνέχεια ο κ. Πλατάρος δέχθηκε ερώτηση για το πώς σχολιάζει το γενικότερο φαινόμενο των καταλήψεων.
- Οι καταλήψεις είναι ένα σαφώς παράνομο φαινόμενο. Υπάρχει μάλιστα ιδιώνυμος νόμος. Αυτός αναφέρει, ότι όποιος παρακωλύει την λειτουργία μιας Σχολικής μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο, τιμωρείται μέχρι 6 μήνες φυλακή. Εξαιρετικά αυστηρός, αλλά κατά τα ειωθότα δεν εφαρμόζονται πολύ σοβαρότεροι νόμοι στην Ελλάδα όπως όλοι οι πολίτες γνωρίζουν. Οι ανήλικοι, έχουν μια αυξημένοι μέριμνα και ευαισθησία για παιδαγωγικούς και άλλους πολλούς λόγους, αλλά όταν υπάρξουν ζημίες Δημόσιας περιουσίας και δη σοβαρές, ουδείς έχει δικαίωμα να κάνει τα στραβά μάτια. Από την άλλη, είναι τραγικό ενήλικος πολίτης, Δημοτικός υπάλληλος να σου απαγορεύει την είσοδο στο Σχολείο, να τον βλέπει το Πανελλήνιο και να μην έχει κανένα πειθαρχικό έλεγχο. Η Ομοσπονδία μας, καλεί τους καθηγητές να «περιφρουρούν» τους αγώνες των μαθητών υπονοώντας τις καταλήψεις; Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την ανακοίνωση και προσπαθώ να ανιχνεύσω μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι καλά. Από την άλλη, έγιναν καταλήψεις και ουδείς γονέας αντέδρασε δημόσια την πρώτη ημέρα. Όμως μόλις ανακοινώσαμε την απογευματινή λειτουργία δεχθήκαμε πληθώρα τηλεφωνημάτων αγανακτισμένων γονέων, που διεμαρτύροντο για το ότι «πώς θα πάμε Σχολείο απόγευμα, αφού έχουμε Γυμναστήριο, Χορό, Κολυμβητήριο, Μουσική και ιδιαίτερα το απόγευμα» Δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζουμε την Δημόσια εκπαίδευση . Όσα προβλήματα και να υπάρχουν, δεν πρέπει να γίνονται καταλήψεις. Στην φαρέτρα των αγώνων υπάρχουν δεκάδες διεκδικητικά δημοκρατικά εργαλεία, όχι όμως το παράνομο μέσο της κατάληψης Δημόσιου χώρου και της παρεμπόδισης μιας Δημόσιας λειτουργίας ιερής όπως είναι και θα έπρεπε και να θεωρείται η παροχή Παιδείας.

από την Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας
 
 ===============================
 

26-09-2013 Καταγγελία για αποφάσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη απόφαση ορισμένων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβάλλουν την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία που βρίσκονται σε κατάληψη σε άλλα γειτονικά ,σε απογευματινή βάρδια. Οι διευθυντές αυτοί, θεωρούν ότι οι αγώνες  και οι κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν  θεομηνία και δικαιολογούν έτσι την παράτυπη απ’ όλες τις απόψεις  και αντιπαιδαγωγική απόφασή  τους.
Είναι φανερό πως αυτή η στάση έχει τιμωριτικό χαρακτήρα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς  και αποβλέπει να τους αποτρέψει από του να διεκδικήσουν με  όποιο τρόπο θεωρούν πρόσφορο τα αιτήματά τους και να αναπτύξουν τους αγώνες τους. Απαιτούμε να αποσυρθούν αμέσως αυτές οι εντολές και καλούμε τους συναδέλφους και τις ΕΛΜΕ να οργανώσουν τον αγώνα για να μην προχωρήσουν αυτές οι εκφοβιστικές και απαράδεκτες εντολές.
Οι ΕΛΜΕ καλούνται, σε συνεργασία με τους γονείς και τις μαθητικές κοινότητες, να περιφρουρήσουν τις κινητοποιήσεις των μαθητών, και να αποτρέψουν αυταρχικές ενέργειες που μπορεί να εκδηλωθούν. Όπου κριθεί αναγκαίο, οι ΕΛΜΕ να κηρύξουν στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων που θα κληθούν να υπακούσουν σε παράτυπες και εκφοβιστικές εντολές.

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Τάκης Κατσουλίδης: Εκθεση Ευρωπαίων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα

Γράφτηκε από την 
Τάκης Κατσουλίδης: Εκθεση Ευρωπαίων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα
Η έντυπη έκδοση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καθημερινά από τις 8 το πρωί στον υπολογιστή σου
Χαρακτικά και σχέδια Ευρωπαίων καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, περιλαμβάνει η έκθεση που θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα στις 8 μ.μ. στο Μουσείο Χαρακτικής "Τάκης Κατσουλίδης" στη Μεσσήνη. Ο ίδιος ο ζωγράφος – χαράκτης μας μίλησε για τα έργα  των Πικάσο, Μιρό, Ματίς, Νταλί και άλλων πέντε σπουδαίων ζωγράφων – χαρακτών του 20ού αιώνα και τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και για την προετοιμασία της επόμενης προσωπικής του έκθεσης που θα περιλαμβάνει έργα του από την καλλιτεχνική του πορεία που ξεπερνάει πια τις πέντε δεκαετίες.
-Πώς έφτασε μια τέτοια έκθεση στη Μεσσήνη;
"Επειδή έχω καλλιτεχνικές επαφές με το Παρίσι, έψαχνα να βρω μια έκθεση ξένων μεγάλων καλλιτεχνών σε έργα όμως χαρακτικής, γιατί με ενδιέφερε να δείξω χαρακτικά γνωστών σύγχρονων Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Βρήκα λοιπόν την συγκεκριμένη γκαλερί στο Παρίσι που έχει τέτοια έργα και μάλιστα ανήκει στον Ελληνα γλύπτη Πατσόγλου και στη σύζυγό του. Αυτά τα έργα που θα δούμε στο Μουσείο στη Μεσσήνη ανήκουν στην προσωπική συλλογή της κόρης τους Ελένης Πατσόγλου και μας την δάνεισαν για να την εκθέσουμε για διάστημα δύο μηνών. Αυτή η διαπραγμάτευση έχει ξεκινήσει ένα εξάμηνο πριν και τώρα πια καταφέραμε να έχουμε τα έργα στο Μουσείο Χαρακτικής στη Μεσσήνη. Χρονικά μάλιστα συμπίπτει και με τις μέρες του πανηγυριού και ήταν και παράκληση του δημάρχου Μεσσήνης Στάθη Αναστασόπουλου να γίνει αυτές τις μέρες η έναρξή της, ώστε να έχουν την ευκαιρία να την δουν περισσότεροι άνθρωποι".
-Τι περιλαμβάνει η έκθεση;
"Περιλαμβάνει 36 έργα, εννέα καλλιτεχνών που το χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλοι τους έζησαν και δημιούργησαν καλλιτεχνικά στο Παρίσι. Είναι ο Πικάσο, ο Ματίς, ο Μιρό, ο Καντίνσκι, ο Μανσόν, ο Νταλί, ο Ροντέν, ο Φερόζα και ο Βελίκοβιτς ο οποίος είναι και ο μόνος που είναι εν ζωή. Από τα 36 συνολικά έργα τα έξι είναι σχέδια και τα υπόλοιπα χαρακτικά. Εχουμε βγάλει και έναν πολυτελή κατάλογο με τυπωμένα όλα τα έργα και με μια εισαγωγή που την υπογράφει ο καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτρης Παυλόπουλος, που θα προλογίσει και την έκθεση την ημέρα των εγκαινίων".
-Εχει θεματική ενότητα η έκθεση;
"Οχι, έχει ποικίλα θέματα και ανήκουν σε διάφορες χρονικές περιόδους γιατί οι συλλέκτες συγκέντρωσαν αυτά τα έργα σε διάστημα τριάντα χρόνων και επιπλέον μιλάμε για σπάνια κομμάτια που τα έκαναν οι καλλιτέχνες κατά διαστήματα της πορείας τους. Οι εννέα αυτοί καλλιτέχνες έχουν επίσης το χαρακτηριστικό ότι είναι γνωστοί για το ζωγραφικό τους έργο, οπότε είναι ενδιαφέρον να δούμε και χαρακτικά τους έργα τα οποία είναι σπάνια. Στον πρόλογο του καταλόγου που υπογράφει ο καθηγητής Δ. Παυλόπουλος, διευκρινίζει πότε ξεκίνησε να επικρατεί ο όρος ζωγράφος – χαράκτης, γιατί μέχρι το 1900 περίπου υπήρχαν μόνο οι χαράκτες και μόνο οι ζωγράφοι. Κατόπιν όταν η χαρακτική έπαψε να εξυπηρετεί τις γραφικές τέχνες της εποχής κάνοντας ανατυπώσεις και έγινε μεγάλη τέχνη, τότε ξεκίνησαν και οι ζωγράφοι να κάνουν χαρακτική, είτε ξυλογραφία, είτε χαλκογραφία".
-Εσείς που είστε ζωγράφος-χαράκτης, πιστεύετε ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο;
"Ναι από την άποψη ότι η χαρακτική έχει μια τεχνική την οποία πρέπει να την μάθει κανείς για να δημιουργήσει ένα έργο. Πιστεύω ότι οι μεγάλοι ζωγράφοι, όπως ο Πικάσο που είχε κάνει πολλά έργα, έκαναν χαρακτική όταν ήθελαν να κάνουν κάτι ως ξεκούραση, ως ένα διάλειμμα. Τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Η χαρακτική μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε ένα έργο σε αρκετά αντίτυπα, οπότε είναι φτηνότερο και μπορεί να το αποκτήσουν περισσότεροι άνθρωποι. Είναι ας πούμε πιο λαϊκή τέχνη καθώς ένας πίνακας είναι μοναδικός και βέβαια πολύ ακριβός όταν μιλάμε για ζωγράφους τέτοιου μεγέθους. Φανταστείτε ότι την εποχή που ήμουν στο Παρίσι ένα χαρακτικό δικό μου είχε 100 γαλλικά φράγκα και ένα του Πικάσο είχε 500, οπότε αναλογικά ήταν προσιτό να το αποκτήσει κάποιος. Τώρα βέβαια τα αντίτυπα χαρακτικού έργου του Πικάσο ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τα 10.000 ευρώ. Στο εργαστήριο που δούλευε ο Πικάσο στο Παρίσι –και είχα δουλέψει κι εγώ- ο Πικάσο υπέγραφε 50 αντίτυπα χαρακτικών του έργων και είχε δικαίωμα να υπογράψει μέχρι 100. Ο Νταλί ήταν εκείνος που υπέγραφε τα περισσότερα φτάνοντας τα 200, αντίθετα ο Καντίνσκι έκανε ελάχιστα".
-Αυτοί οι εννέα καλλιτέχνες που θα εκτεθούν στο Μουσείο της Μεσσήνης, σηματοδότησαν κάτι κοινό στην τέχνη στον αιώνα που έδρασαν;
"Είναι οι καλλιτέχνες που έσπασαν την παραδοσιακή τέχνη, προσθέτοντας ο καθένας και κάτι στην ζωγραφική τέχνη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πικάσο και ο Νταλί, αλλά και ο Ματίς. Θεωρούνται οι πρωτοπόροι της γαλλικής ζωγραφικής αλλά και της μοντέρνας τέχνης γενικότερα".
-Εσείς ποιον από όλους ξεχωρίζετε;
"Για μένα ο Πικάσο αρχικά και ο Ματίς. Μάλιστα το σχέδιο του Ματίς το διδάχτηκα από τον Κεφαληνό στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ηταν ένα σχέδιο απλοποιημένο, ενώ στο τέλος της ζωής του λόγω μιας ασθένειας που του παρουσιάστηκε στα χέρια, είχε σταματήσει να ζωγραφίζει και έκανε πολλά έργα κολάζ με χρωματιστά χαρτιά. Και φυσικά πρόκειται για υπέροχα έργα".
-Πέρα από αυτήν την έκθεση, τι άλλο ετοιμάζετε ως προσωπική δουλειά;
"Αυτή τη στιγμή δουλεύω καινούργια έργα χωρίς να έχω προγραμματίσει καμία έκθεση λόγω της κατάστασης που επικρατεί, αλλά στόχος μου είναι να κάνω μια έκθεση αναδρομική των έργων μου. Θα γίνει σε μεγάλη αίθουσα στην Αθήνα, θα περιλαμβάνει πολλά έργα από όλη την καλλιτεχνική μου πορεία, που συμπλήρωσε ήδη 53 χρόνια από τότε που έκανα την πρώτη μου έκθεση το 1960. Αυτά σε προσωπικό επίπεδο, γιατί όσον αφορά το Μουσείο είναι γνωστό ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού, οπότε δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα".

*Η έκθεση στο Μουσείο Χαρακτικής "Τάκη Κατσουλίδη" στη Μεσσήνη θα διαρκέσει ως τις 30 Νοεμβρίου. Η διοργάνωση είναι του Δήμου Μεσσήνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα εγκαίνια θα κάνει ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ http://www.eleftheriaonline.gr/politismos/synentefkseis-parousiaseis/item/28981-takis-katsoulidis

Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος 4186. (Τμήμα του νόμου ενδιαφέροντος Ειδικής Αγωγής και δη ΕΕΕΕΚ)

Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος 4186.


Του Μανώλη Μπασιά.

Αναρτούμε σήμερα από το νέο εκπαιδευτικό νόμο 4186 και από την αιτιολογική έκθεσή του τις διατάξεις και τα τμήματα, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Προτάσσουμε τα τμήματα εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης για να γίνει ευκολότερη η κατανόηση των διατάξεων του νόμου.


Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής
Στα ΕΕΕΕΚ όπως και στα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, οι τάξεις ήταν μέχρι τώρα 5. Με την προσθήκη της μαθητείας-πρακτικής που εισάγεται με την προτεινόμενη πρώτη ρύθμιση, η φοίτηση πλέον στα ΕΕΕΕΚ κατανέμεται σε 6 τάξεις. Η διαβάθμιση του ΕΕΕΕΚ κρίνεται αναγκαία δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο για τη φοίτηση των παιδιών σε αυτή τη σχολική δομή. Η δυνατότητα φοίτησης για 5 ως 8 έτη είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα καθώς γινόταν κατάχρηση της δυνατότητας αυτής αφού όλοι σχεδόν οι μαθητές, μετά από πίεση των γονέων τους, μένουν τελικά για 8 χρόνια αν και έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα επιτυχώς τις 5 τάξεις που υπήρχαν ως τώρα. Η όποια «παράταση» πέραν των 6 ετών εξακολουθεί να ισχύει προκειμένου για μαθητή που επαναλαμβάνει την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης ή ανεπαρκούς αξιολόγησης (βαθμών) όπως ακριβώς γίνεται και στις υπόλοιπες δομές ειδικής αγωγής. Στην Στ' τάξη δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να διδάσκονται επιπλέον μαθήματα όπως γίνονταν στα προηγούμενα 5 έτη ανάλογα με το δυναμικό και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μεταγραφής από και προς τα ΕΕΕΕΚ. Οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ κάνουν απουσίες επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με ζητήματα υγείας. Κατά συνέπεια η φύση των απουσιών στην ειδική αγωγή δεν έχει ομοιότητα με τη φύση των απουσιών της γενικής εκπαίδευσης. Δεν λειτουργεί λοιπόν σαν ένα μέτρο το οποίο θα αποτρέψει το μαθητή από το να απουσιάσει η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού απουσιών. Τα ΤΕΕ/ΕΑ Α και Β' Βαθμίδας μετατρέπονται άμεσα σε Επαγγελματικά Γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια εφαρμόζοντας το άρθρο 11 του ν.3699. Είναι σημαντικό το απολυτήριο του Γυμνασίου να χορηγείται και από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο για την τυπική και ουσιαστική διασφάλιση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 3699/2008, άρθρο 8 παρ. 7. Περαιτέρω ο ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εισάγει μία σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία και ορίζουν τα κριτήρια κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) κατά τρόπο διαφορετικό από τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Επειδή οι εξαιρετικές ρυθμίσεις που εισάγουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του Ν. 3699/2008 παραβιάζουν κατάφορα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, με την πρώτη διάταξη επιχειρείται να ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τα ζητήματα των διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και προσλήψεων αναπληρωτών. Με την τρίτη διάταξη επιχειρείται να διευκολυνθεί η μεταφορά μαθητών ειδικής αγωγής διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης σε περιπτώσεις συστέγασης έτσι κρίνεται απαραίτητο όπως εναρμονιστούν τα ωρολόγια προγράμματά τους. Με την τη τέταρτη διάταξη αίρεται αδικία που αφορά στους κλάδους ΕΕΠ κατόχων πτυχίου παιδαγωγικού Τμήματος οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν παιδαγωγική επάρκεια λόγω μη επάρκειας. Η ρύθμιση της πέμπτης διάταξης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρχει η θεσμική δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, ενόψει της παραγράφου 5α του άρθρου 56 του ν.3966/2011, της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της αξιοκρατίας και της αποδοτικότητας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών χάριν της μαθητικής κοινότητας. Για την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά στην Επιμόρφωση του ΕΕΠ και ΕΒΠ, επιβλήθηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3699/2008. Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις αίρονται αδικίες και θεραπεύονται στρεβλώσεις ενώ καθίστανται ενεργές διατάξεις οι οποίες παρέμεναν επί καιρώ ανενεργές και δυσλειτουργικές. Επίσης ρυθμίζονται θέματα ασαφή σχετικά με την παράλληλη στήριξη, τις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και την εν γένει φοίτηση των μαθητών του ν. 3699/2008. Επιπροσθέτως και αναφορικά με τον ν. 3848/2010, προβλέπεται όπως προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ για την επιλογή των προϊσταμένων των οργάνων αυτών. Τέλος, το σχολικό έτος 2012-13 εγκρίθηκαν προσλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μ.ο. επτά ανθρωπομήνες απασχόλησης. Για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής προσλήφθηκαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως από τους ενιαίους πίνακες ειδικής και γενικής αγωγής για το σχολικό έτος 2012-13. Παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται κατά 90% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 10% από το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε η μισθοδοσία 1427 εκπαιδευτικών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2013 οι οποίοι είχαν ήδη προσληφθεί και απασχολούνταν ενώ η μισθοδοσία τους καταβαλλόταν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς εγκρίθηκε η πρόσληψη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για 4 ανθρωπομήνες απασχόλησης στο πλαίσιο των πράξεων (ΔΙΠΠ.ΕΓΚΡ.10/οικ.13157/10-5-2013) . Ωστόσο επειδή η διαδικασία καταβολής των αποδοχών από τις πράξεις του ΕΣΠΑ απαιτούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προετοιμασίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της καταβολής των αποδοχών τους από τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ συνεχίστηκαν να καταβάλλονται οι αποδοχές τους από τον τακτικό προϋπολογισμό πραγματοποιώντας υπέρβαση των ανθρωπομηνών απασχόλησης χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων και δηλώθηκαν αναδρομικά ως δαπάνες των πράξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να λάβει η χώρα το αναλογούν ποσοστό της συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 34
Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
Σκοπό της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί η απεμπλοκή της διαδικασίας των μετεγγραφών των φοιτητών, οι οποίοι ή οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ή άλλους είδους κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι τα προβλήματα υγείας.

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
24. Με τις διατάξεις του άρ. 35 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α'), σε συνδυασμό με το άρ. 59 παρ. 11 εδ. β περ. iii του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α'), προβλέπεται για τους υποψηφίους που πάσχουν από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο σοβαρές παθήσεις εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις. Εξαιρούνται, όμως, του ευεργετήματος οι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας. Με γνώμονα τον μη αποκλεισμό των ευαίσθητων ομάδων του άρ. 35 του Ν. 3794/2009 και τα άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση θα πρέπει να τυγχάνουν της εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη το γνωστικό αντικείμενο και την ιδιαιτερότητα των σπουδών, κρίνεται σκόπιμο για τη διαπίστωση των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων να διενεργούνται ειδικές εξετάσεις, ανάλογες με αυτές των λοιπών υποψηφίων στις ίδιες σχολές, προσαρμοσμένες, όμως, στις ιδιαίτερες συνθήκες. Η αντίστοιχη διαδικασία θα ορίζεται με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένη από τη Σύγκλητο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας, η οποία διαθέτει Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία, καθώς και στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα αρμόδια συλλογικά τους όργανα, 25. Με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α') καθορίζονται οι σοβαρές παθήσεις, οι πάσχοντες των οποίων μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Από το 2009 μέχρι σήμερα καθίσταται αναγκαία η επικαιροποίηση των σχετικών παθήσεων. Στο πόρισμα ομάδας εργασίας που συστάθηκε με τη με αριθ. Φ.151/ 54/ Β6/2.1.2013 Υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την επικαιροποίηση των διατάξεων περί εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις», οι παθήσεις ομαδοποιούνται σε γενικότερες κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους (Α. Καρδιολογικά νοσήματα, Β. Φλεγμονώδη - αυτοάνοσα νοσήματα, Γ. Νευρολογικές παθήσεις, Δ. Νεφρολογικές Παθήσεις, Ε. Λοιμώδη νοσήματα, Ζ. Αιματολογικές παθήσεις - Κακοήθη νοσήματα, Η. Διάφορα). Η ομάδα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη μέσα από την ιατρική οπτική τις ιδιαιτερότητες των παθήσεων τόσο όσο αφορά τις σωματικές, κυρίως επιπτώσεις όσο και τις συνθήκες αντιμετώπισης των παθήσεων υιοθέτησε μια πιο αυστηρή αλλά και πιο αντικειμενική προσέγγιση σε σχέση με αυτή που απορρέει από τη λίστα των παθήσεων του άρ. 35 του Ν. 3794/2009. Συγκεκριμένα, στο υποβληθέν με το από 2.4.2013 πρακτικό - πόρισμα της άνω Ομάδας Εργασίας δεν αναφέρονται πλέον κάποιες ασθένειες ή για άλλες τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις. Επίσης περιλαμβάνονται νέες ασθένειες που δεν υπήρχαν προηγουμένως όπως και μια γενική κατηγορία για τις σπάνιες παθήσεις, ώστε να μην αδικούνται πάσχοντες για τους οποίους ακριβώς λόγω της σπανιότητας της πάθησής τους δεν αναφέρεται ρητώς στις σχετικές διατάξεις. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ολοκληρωμένη πρόταση της ομάδας εργασίας,

ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 

Άρθρο 20
Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.   
1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τις αντίστοιχες Ειδικότητες της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:   
ε) Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα:  

4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. 
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής   
1. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:   
«γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:   
α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαμβάνει
πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.   
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγούν δε στο πέρας της Δ' τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην
Ε' τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β.   
Στην Ε' τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας.   
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή Εσπερινού),
κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.   
Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου.   
β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Στα λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ' αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος
απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.  
βα) Στη δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, δύναται να λειτουργεί το ΕΕΓ με τάξεις ΕΕΛ, που περιλαμβάνει τις δομές των περιπτώσεων α' και β'
της παρούσας παραγράφου υπό ενιαία διεύθυνση ως ενιαία σχολική μονάδα σε περιπτώσεις όπου στο νομό δεν λειτουργεί αντίστοιχη σχολική δομή. Οι συστεγαζόμενες
και συλλειτουργούσες σχολικές μονάδες ΕΕΓ και ΕΕΛ τελούν επίσης, υπό ενιαία διεύθυνση.  
ββ) Για την επάρκεια της φοίτησης των μαθητών που φοιτούν σε ΕΕΓ και ΕΕΛ εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3699/2008.  
βγ) Για τους μαθητές που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, η διαδικασία της αξιολόγησής τους σε όλα τα επίπεδα θα γίνεται μετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ και με σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων. Η Επιτροπή διενέργειας της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ. Οι ήδη φοιτούντες στα ΤΕΕ Α' και Β' βαθμίδας,
κατατάσσονται στη νέα σχολική δομή στην αντίστοιχη τάξη. Στους ήδη αποφοιτήσαντες μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των ΤΕΕ ειδικής αγωγής α' και β' βαθμίδας,
χορηγείται από τους Διευθυντές των σχολείων, βεβαίωση ότι ο προηγούμενος τίτλος επέχει θέση πτυχίου επιπέδου 2 α, 2 β και 3 αντιστοίχως και σύμφωνα με
τον παρόντα νόμο.   
γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών
σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες διαβαθμισμένες
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής,
κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών
μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ' τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων,
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ' τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.   
Για τους μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση
και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της
ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι και επρόκειτο να φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για έκτη,
έβδομη ή όγδοη χρονιά, εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον τις 4 πρώτες τάξεις, κατατάσσονται στην Πέμπτη τάξη της νέας σχολικής δομής. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ όπου αυτός έχει συσταθεί.   
Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α' βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και
Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό αυτών των σχολικών μονάδων
που υπηρετεί σε αυτές οργανικά, συνεχίζει να υπηρετεί οργανικά και στις νέες σχολικές μονάδες. Η μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις
αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.   
Οι Διευθυντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών μαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση
η όχι της νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille. Για τη σχολική χρονιά 2013-2014, οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΕΕΓ, ΕΕΛ, μπορούν να αλλάξουν εργαστήριο
κατόπιν απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων και έγκρισης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ.   
2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική
άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται
με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον Πρόεδρο του
ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση
με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος
και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.  
γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή
ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, επίσης, σύμβουλο ΕΑΕ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου
θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με θητεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.   
3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι
πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή εκπαίδευσης
κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, έναν σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Γραμματέας
και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει
και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσας παραγράφου.   
3.α. Για τους Διευθυντές όλων των ΣΜΕΑΕ προβλέπονται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης), αντίστοιχες με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται
από την παρ. δ' του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.   
4. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΑΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης
του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.   
5. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.   
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α' 71) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   
«Για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των περιπτώσεων ιζ', ιη', ιθ' , κ', κα', κβ' και κη', συμμετέχει ισότιμα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις
όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 επ. το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.»   
7. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά
Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και άλλους φορείς. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις
των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
μέριμνα, όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.   
8. Στην περίπτωση γ' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο
ως εξής:   
«Η κατ' οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.»   
9. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/ 2008 αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:    
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών - ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών - Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί
με λιγότερα προσόντα.»   
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«3. Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς
φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille.  
β) Την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες. Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις
επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας
Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι οποίες θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την συγκρότηση αυτής για τους ήδη κατόχους ως ισότιμες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Ομοίως,
και για τις πιστοποιήσεις της γραφής Braille. Στις συνεδριάσεις και συνελεύσεις των συλλόγων διδασκόντων μπορεί να παρίσταται διερμηνέας ΕΝΓ όταν σε αυτές
παρευρίσκεται κωφός-βαρύκοος εκπαιδευτικός, ΕΕΠ, εφόσον αυτό είναι εφικτό.   
Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:   
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.   
β) Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των
Κωφών και Τυφλών.   
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται το σύστημα
πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία
των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης.
Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά
από ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως
Τυφλών, καθώς και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
της ημεδαπής για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των
εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της επιτροπής πιστοποίησης και καθορίζεται
το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.). Για την εκμάθηση της νοηματικής
γλώσσας, καθώς και της γραφής Braille, οι αρμόδιοι φορείς πιστοποιούνται με διαδικασία που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..   
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.»   
11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία
της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.   
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:   
«Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.»   
13. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«Ατομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.»   
14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και
για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει
διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό
Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ
της οποίας η απόφαση είναι οριστική.   
15. Στην υποπερίπτωση ββ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:    
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός
μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα
τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»   
16. Στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:   
«Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»   
17. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ' εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο
πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ' οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς
και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.   
18. Οι περιπτώσεις α', β', γ', δ' της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:   
«Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των
ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Οι παράλληλες
στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών, καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του
οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει
η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης
από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»   
19. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«1. Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού,
του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού,
μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων
και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία
ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων.   
20. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών
απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι νόμιμες και παράγουν
έννομα αποτελέσματα.   
21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:   
«Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή
η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.»   
22. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:   
«Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς
λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.»   
23. Η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων με τη διαδικασία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, γίνεται ως προς τις ΣΜΕΑΕ με τις
δεσμεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.   
24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται εφόσον συναινούν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους έργο σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ εκτός των διοικητικών ορίων
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, χωρίς να αλλάζει η περιοχή πρόσληψής τους. 
Άρθρο 34
Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.   
1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση
της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου
και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες
που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (Β' 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει
δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα
συμπληρώσει οχτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν
και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους
2009-2010.   
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο
ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που
εδρεύει στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις
το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους
της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.   
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:   
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,   
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β' 1612/ 2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει
δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού    
δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.   
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β' 1612/2010) κοινής
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους
δύο γονείς.   
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α' 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,
δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστημιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν
σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής. 

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
23. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α'156) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:   
«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ' υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος
και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής.»   
24. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α'156) τροποποιείται ως εξής:   
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα
(με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή
υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα
επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες,
λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση
κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση,
πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των
οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη
τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας
με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω
των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας
της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης < 35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς,
από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada,
από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας
φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο
παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από
πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη
δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και
αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες
σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή
παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα
-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.   

Άρθρο 56
Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ   
Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 (Α' 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   
«Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ.
8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς
όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να
συνεχίσει να τους απασχολεί.»