Translate this page

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος 4186. (Τμήμα του νόμου ενδιαφέροντος Ειδικής Αγωγής και δη ΕΕΕΕΚ)

Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος 4186.


Του Μανώλη Μπασιά.

Αναρτούμε σήμερα από το νέο εκπαιδευτικό νόμο 4186 και από την αιτιολογική έκθεσή του τις διατάξεις και τα τμήματα, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους αναπήρους.
Προτάσσουμε τα τμήματα εκείνα της αιτιολογικής έκθεσης για να γίνει ευκολότερη η κατανόηση των διατάξεων του νόμου.


Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής
Στα ΕΕΕΕΚ όπως και στα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, οι τάξεις ήταν μέχρι τώρα 5. Με την προσθήκη της μαθητείας-πρακτικής που εισάγεται με την προτεινόμενη πρώτη ρύθμιση, η φοίτηση πλέον στα ΕΕΕΕΚ κατανέμεται σε 6 τάξεις. Η διαβάθμιση του ΕΕΕΕΚ κρίνεται αναγκαία δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο για τη φοίτηση των παιδιών σε αυτή τη σχολική δομή. Η δυνατότητα φοίτησης για 5 ως 8 έτη είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα καθώς γινόταν κατάχρηση της δυνατότητας αυτής αφού όλοι σχεδόν οι μαθητές, μετά από πίεση των γονέων τους, μένουν τελικά για 8 χρόνια αν και έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα επιτυχώς τις 5 τάξεις που υπήρχαν ως τώρα. Η όποια «παράταση» πέραν των 6 ετών εξακολουθεί να ισχύει προκειμένου για μαθητή που επαναλαμβάνει την τάξη λόγω ανεπαρκούς φοίτησης ή ανεπαρκούς αξιολόγησης (βαθμών) όπως ακριβώς γίνεται και στις υπόλοιπες δομές ειδικής αγωγής. Στην Στ' τάξη δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να διδάσκονται επιπλέον μαθήματα όπως γίνονταν στα προηγούμενα 5 έτη ανάλογα με το δυναμικό και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα μεταγραφής από και προς τα ΕΕΕΕΚ. Οι μαθητές των ΣΜΕΑΕ κάνουν απουσίες επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με ζητήματα υγείας. Κατά συνέπεια η φύση των απουσιών στην ειδική αγωγή δεν έχει ομοιότητα με τη φύση των απουσιών της γενικής εκπαίδευσης. Δεν λειτουργεί λοιπόν σαν ένα μέτρο το οποίο θα αποτρέψει το μαθητή από το να απουσιάσει η ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού απουσιών. Τα ΤΕΕ/ΕΑ Α και Β' Βαθμίδας μετατρέπονται άμεσα σε Επαγγελματικά Γυμνάσια και Επαγγελματικά Λύκεια εφαρμόζοντας το άρθρο 11 του ν.3699. Είναι σημαντικό το απολυτήριο του Γυμνασίου να χορηγείται και από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο για την τυπική και ουσιαστική διασφάλιση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 3699/2008, άρθρο 8 παρ. 7. Περαιτέρω ο ν. 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση εισάγει μία σειρά από διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία και ορίζουν τα κριτήρια κάλυψης των οργανικών και λειτουργικών κενών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) κατά τρόπο διαφορετικό από τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση. Επειδή οι εξαιρετικές ρυθμίσεις που εισάγουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του Ν. 3699/2008 παραβιάζουν κατάφορα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, με την πρώτη διάταξη επιχειρείται να ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τα ζητήματα των διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και προσλήψεων αναπληρωτών. Με την τρίτη διάταξη επιχειρείται να διευκολυνθεί η μεταφορά μαθητών ειδικής αγωγής διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης σε περιπτώσεις συστέγασης έτσι κρίνεται απαραίτητο όπως εναρμονιστούν τα ωρολόγια προγράμματά τους. Με την τη τέταρτη διάταξη αίρεται αδικία που αφορά στους κλάδους ΕΕΠ κατόχων πτυχίου παιδαγωγικού Τμήματος οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν παιδαγωγική επάρκεια λόγω μη επάρκειας. Η ρύθμιση της πέμπτης διάταξης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρχει η θεσμική δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, ενόψει της παραγράφου 5α του άρθρου 56 του ν.3966/2011, της συνταγματικής αρχής της ισότητας και της αξιοκρατίας και της αποδοτικότητας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών χάριν της μαθητικής κοινότητας. Για την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά στην Επιμόρφωση του ΕΕΠ και ΕΒΠ, επιβλήθηκε η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 3699/2008. Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις αίρονται αδικίες και θεραπεύονται στρεβλώσεις ενώ καθίστανται ενεργές διατάξεις οι οποίες παρέμεναν επί καιρώ ανενεργές και δυσλειτουργικές. Επίσης ρυθμίζονται θέματα ασαφή σχετικά με την παράλληλη στήριξη, τις γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και την εν γένει φοίτηση των μαθητών του ν. 3699/2008. Επιπροσθέτως και αναφορικά με τον ν. 3848/2010, προβλέπεται όπως προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ για την επιλογή των προϊσταμένων των οργάνων αυτών. Τέλος, το σχολικό έτος 2012-13 εγκρίθηκαν προσλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μ.ο. επτά ανθρωπομήνες απασχόλησης. Για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής προσλήφθηκαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως από τους ενιαίους πίνακες ειδικής και γενικής αγωγής για το σχολικό έτος 2012-13. Παράλληλα ξεκίνησαν οι διαδικασίες ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτούνται κατά 90% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 10% από το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκε η μισθοδοσία 1427 εκπαιδευτικών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2013 οι οποίοι είχαν ήδη προσληφθεί και απασχολούνταν ενώ η μισθοδοσία τους καταβαλλόταν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς εγκρίθηκε η πρόσληψη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για 4 ανθρωπομήνες απασχόλησης στο πλαίσιο των πράξεων (ΔΙΠΠ.ΕΓΚΡ.10/οικ.13157/10-5-2013) . Ωστόσο επειδή η διαδικασία καταβολής των αποδοχών από τις πράξεις του ΕΣΠΑ απαιτούσε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προετοιμασίας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της καταβολής των αποδοχών τους από τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ συνεχίστηκαν να καταβάλλονται οι αποδοχές τους από τον τακτικό προϋπολογισμό πραγματοποιώντας υπέρβαση των ανθρωπομηνών απασχόλησης χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων και δηλώθηκαν αναδρομικά ως δαπάνες των πράξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να λάβει η χώρα το αναλογούν ποσοστό της συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 34
Μεταφορά Θέσεων Εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
Σκοπό της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί η απεμπλοκή της διαδικασίας των μετεγγραφών των φοιτητών, οι οποίοι ή οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά ή άλλους είδους κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι τα προβλήματα υγείας.

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
24. Με τις διατάξεις του άρ. 35 παρ. 1 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α'), σε συνδυασμό με το άρ. 59 παρ. 11 εδ. β περ. iii του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α'), προβλέπεται για τους υποψηφίους που πάσχουν από τις περιοριστικά αναφερόμενες στο ίδιο άρθρο σοβαρές παθήσεις εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις. Εξαιρούνται, όμως, του ευεργετήματος οι πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας. Με γνώμονα τον μη αποκλεισμό των ευαίσθητων ομάδων του άρ. 35 του Ν. 3794/2009 και τα άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση θα πρέπει να τυγχάνουν της εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου. Έχοντας, λοιπόν, υπόψη το γνωστικό αντικείμενο και την ιδιαιτερότητα των σπουδών, κρίνεται σκόπιμο για τη διαπίστωση των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων να διενεργούνται ειδικές εξετάσεις, ανάλογες με αυτές των λοιπών υποψηφίων στις ίδιες σχολές, προσαρμοσμένες, όμως, στις ιδιαίτερες συνθήκες. Η αντίστοιχη διαδικασία θα ορίζεται με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένη από τη Σύγκλητο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση η δυνατότητα αυτή παρέχεται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας, η οποία διαθέτει Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία, καθώς και στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας εφόσον αυτό αποφασιστεί από τα αρμόδια συλλογικά τους όργανα, 25. Με τις διατάξεις του άρ. 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α') καθορίζονται οι σοβαρές παθήσεις, οι πάσχοντες των οποίων μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Από το 2009 μέχρι σήμερα καθίσταται αναγκαία η επικαιροποίηση των σχετικών παθήσεων. Στο πόρισμα ομάδας εργασίας που συστάθηκε με τη με αριθ. Φ.151/ 54/ Β6/2.1.2013 Υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με αντικείμενο την επικαιροποίηση των διατάξεων περί εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις», οι παθήσεις ομαδοποιούνται σε γενικότερες κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους (Α. Καρδιολογικά νοσήματα, Β. Φλεγμονώδη - αυτοάνοσα νοσήματα, Γ. Νευρολογικές παθήσεις, Δ. Νεφρολογικές Παθήσεις, Ε. Λοιμώδη νοσήματα, Ζ. Αιματολογικές παθήσεις - Κακοήθη νοσήματα, Η. Διάφορα). Η ομάδα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη μέσα από την ιατρική οπτική τις ιδιαιτερότητες των παθήσεων τόσο όσο αφορά τις σωματικές, κυρίως επιπτώσεις όσο και τις συνθήκες αντιμετώπισης των παθήσεων υιοθέτησε μια πιο αυστηρή αλλά και πιο αντικειμενική προσέγγιση σε σχέση με αυτή που απορρέει από τη λίστα των παθήσεων του άρ. 35 του Ν. 3794/2009. Συγκεκριμένα, στο υποβληθέν με το από 2.4.2013 πρακτικό - πόρισμα της άνω Ομάδας Εργασίας δεν αναφέρονται πλέον κάποιες ασθένειες ή για άλλες τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις. Επίσης περιλαμβάνονται νέες ασθένειες που δεν υπήρχαν προηγουμένως όπως και μια γενική κατηγορία για τις σπάνιες παθήσεις, ώστε να μην αδικούνται πάσχοντες για τους οποίους ακριβώς λόγω της σπανιότητας της πάθησής τους δεν αναφέρεται ρητώς στις σχετικές διατάξεις. Πρόκειται, λοιπόν, για μια ολοκληρωμένη πρόταση της ομάδας εργασίας,

ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013 
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 

Άρθρο 20
Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.   
1. Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τις αντίστοιχες Ειδικότητες της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι οι εξής:   
ε) Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα:  

4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. 
Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής   
1. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:   
«γ) οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι οι κάτωθι:   
α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαμβάνει
πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης.   
Τα ΕΕΓ ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και είναι ισότιμα με τα Ειδικά Γυμνάσια, χορηγούν δε στο πέρας της Δ' τάξης τίτλο Απολυτηρίου Γυμνασίου και στην
Ε' τάξη, πτυχίο με Επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 2β.   
Στην Ε' τάξη θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, με την υποστήριξη των σχολικών συνεταιρισμών με στόχο τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας.   
Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τη φοίτησή του, εγγράφεται στη Β' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου (ημερήσιου ή Εσπερινού),
κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ, σε ειδικότητα αντίστοιχης ομάδας προσανατολισμού.   
Σε περίπτωση που ο μαθητής επιθυμεί να φοιτήσει σε ειδικότητα διαφορετικής ομάδας προσανατολισμού, ενώ έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο, θα εγγραφεί στην Α' τάξη του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου ή του Γενικού Επαγγελματικού Λυκείου.   
β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Στα λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ' αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο. Στα ΕΕΛ χορηγείται στους αποφοίτους τίτλος
απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 3.  
βα) Στη δευτεροβάθμια Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση, δύναται να λειτουργεί το ΕΕΓ με τάξεις ΕΕΛ, που περιλαμβάνει τις δομές των περιπτώσεων α' και β'
της παρούσας παραγράφου υπό ενιαία διεύθυνση ως ενιαία σχολική μονάδα σε περιπτώσεις όπου στο νομό δεν λειτουργεί αντίστοιχη σχολική δομή. Οι συστεγαζόμενες
και συλλειτουργούσες σχολικές μονάδες ΕΕΓ και ΕΕΛ τελούν επίσης, υπό ενιαία διεύθυνση.  
ββ) Για την επάρκεια της φοίτησης των μαθητών που φοιτούν σε ΕΕΓ και ΕΕΛ εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3699/2008.  
βγ) Για τους μαθητές που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, η διαδικασία της αξιολόγησής τους σε όλα τα επίπεδα θα γίνεται μετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ και με σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων. Η Επιτροπή διενέργειας της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ. Οι ήδη φοιτούντες στα ΤΕΕ Α' και Β' βαθμίδας,
κατατάσσονται στη νέα σχολική δομή στην αντίστοιχη τάξη. Στους ήδη αποφοιτήσαντες μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των ΤΕΕ ειδικής αγωγής α' και β' βαθμίδας,
χορηγείται από τους Διευθυντές των σχολείων, βεβαίωση ότι ο προηγούμενος τίτλος επέχει θέση πτυχίου επιπέδου 2 α, 2 β και 3 αντιστοίχως και σύμφωνα με
τον παρόντα νόμο.   
γ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), στα οποία η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια. Σε αυτά εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών
σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι σχολικές μονάδες διαβαθμισμένες
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής,
κατόπιν εισήγησης του ΚΕΔΔΥ. Στην τελευταία τάξη των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. θεσμοθετείται πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών
μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ' τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων,
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ' τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού.   
Για τους μαθητές που φοιτούν στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση
και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και την εισήγηση της
ΕΔΕΑΥ, εφόσον αυτή έχει συσταθεί. Οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι και επρόκειτο να φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για έκτη,
έβδομη ή όγδοη χρονιά, εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον τις 4 πρώτες τάξεις, κατατάσσονται στην Πέμπτη τάξη της νέας σχολικής δομής. Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή γίνεται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού σε όλες τις ΣΜΕΑΕ όπου αυτός έχει συσταθεί.   
Από την εφαρμογή του νόμου όλα τα ΤΕΕ ειδικής αγωγής Α' βαθμίδας και τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β' βαθμίδας, μετατρέπονται σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και
Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια αντίστοιχα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό αυτών των σχολικών μονάδων
που υπηρετεί σε αυτές οργανικά, συνεχίζει να υπηρετεί οργανικά και στις νέες σχολικές μονάδες. Η μη υπηρετούμενες κενές οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις
αντίστοιχες νέες σχολικές μονάδες. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλον οργανικά τοποθετημένο εργαζόμενο στις ανωτέρω δομές.   
Οι Διευθυντές και το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στα σχολεία κωφών και τυφλών μαθητών, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από την πιστοποίηση
η όχι της νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille. Για τη σχολική χρονιά 2013-2014, οι μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΕΕΓ, ΕΕΛ, μπορούν να αλλάξουν εργαστήριο
κατόπιν απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων και έγκρισης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ.   
2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική
άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται
με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) από τον Πρόεδρο του
ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση
με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) από δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής ορίζεται ο πρόεδρος
και γραμματέας διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.  
γ. Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή Προϊσταμένων με θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την προεδρία ενός περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, αναπληρούμενο από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τη συμμετοχή
ενός σχολικού συμβούλου ΕΑΕ με τον αναπληρωτή του, επίσης, σύμβουλο ΕΑΕ, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, αναπληρούμενο από τον αναπληρωτή
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Στην υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου
θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ με θητεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.   
3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι
πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή εκπαίδευσης
κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, έναν σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Γραμματέας
και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο. Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει
και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσας παραγράφου.   
3.α. Για τους Διευθυντές όλων των ΣΜΕΑΕ προβλέπονται αποζημιώσεις (επίδομα θέσης ευθύνης), αντίστοιχες με αυτές των διευθυντών ΕΕΕΕΚ όπως αυτές προβλέπονται
από την παρ. δ' του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.   
4. Οι συστεγαζόμενες στο ίδιο συγκρότημα ΣΜΕΑΕ ή αυτές που έχουν κοινή μεταφορά μαθητών εναρμονίζουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους κατόπιν σχετικής έγκρισης
του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.   
5. Όπου απαιτείται πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας του ΕΕΠ, αυτό καλύπτεται και με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Δημοσίου Πανεπιστημίου
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τους αρμόδιους φορείς.   
6. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α' 71) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   
«Για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των περιπτώσεων ιζ', ιη', ιθ' , κ', κα', κβ' και κη', συμμετέχει ισότιμα με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις
όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 επ. το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ που υπηρετεί με οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.»   
7. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά
Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και άλλους φορείς. Για θέματα σχετικά με την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών, την πρόσκληση, τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις
των επιμορφούμενων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις, που ισχύουν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με
μέριμνα, όπου είναι δυνατόν, για τις ιδιαιτερότητες της θεματολογίας και τους διδάσκοντες για κάθε κλάδο.   
8. Στην περίπτωση γ' της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 και στο δεύτερο εδάφιο αυτής, διαγράφεται η λέξη «περιφερειακού», ενώ προστίθεται έκτο εδάφιο
ως εξής:   
«Η κατ' οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ παρά μόνο, εάν γνωματεύσει σχετικά το οικείο ΚΕΔΔΥ.»   
9. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/ 2008 αντικαθίστανται τα εδάφια 3 ως εξής:    
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών - ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών - Τυφλών, είναι η πιστοποίηση της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille και εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν πληρούται, τοποθετούνται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, εκπαιδευτικοί
με λιγότερα προσόντα.»   
10. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«3. Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους πλέον αντιπροσωπευτικούς
φορείς σε θέματα Κωφών και Τυφλών, την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (Ο.Μ.Κ.Ε.) και την Εθνική Ομοσπονδία τυφλών (Ε.Ο.Τ.), και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
α) Την οργάνωση της επιμόρφωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille.  
β) Την πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες. Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις
επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας
Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι οποίες θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την συγκρότηση αυτής για τους ήδη κατόχους ως ισότιμες βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Ομοίως,
και για τις πιστοποιήσεις της γραφής Braille. Στις συνεδριάσεις και συνελεύσεις των συλλόγων διδασκόντων μπορεί να παρίσταται διερμηνέας ΕΝΓ όταν σε αυτές
παρευρίσκεται κωφός-βαρύκοος εκπαιδευτικός, ΕΕΠ, εφόσον αυτό είναι εφικτό.   
Στο ΙΕΠ μεταφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:   
α) Η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών που παράγονται με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη γραφή Braille, πριν την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία.   
β) Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε εκπαιδευτικά θέματα των
Κωφών και Τυφλών.   
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται το σύστημα
πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία
των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης.
Με την ίδια απόφαση συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτροπή πιστοποίησης της επάρκειας της Ε.Ν.Γ. και της γραφής Braille, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά
από ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως
Τυφλών, καθώς και μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελέχη, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα
της ημεδαπής για τη διενέργεια των εξετάσεων και την εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν στην πιστοποίηση
της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των
εξετάσεων, των οποίων η συγκρότηση και ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της επιτροπής πιστοποίησης και καθορίζεται
το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσης όλων των ανωτέρω, ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό
ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.). Για την εκμάθηση της νοηματικής
γλώσσας, καθώς και της γραφής Braille, οι αρμόδιοι φορείς πιστοποιούνται με διαδικασία που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..   
Μέχρι τη συγκρότηση της επιτροπής ισχύουν οι βεβαιώσεις επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, που χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών.»   
11. Στο ΙΕΠ συστήνεται επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ. Η σύνθεση και η λειτουργία
της ανωτέρω Επιτροπής θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.   
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3848/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:   
«Για την επιλογή προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ προσμετράται και η θητεία των αναπληρωτών προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.»   
13. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«Ατομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.»   
14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και
για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει
διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό
Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ
της οποίας η απόφαση είναι οριστική.   
15. Στην υποπερίπτωση ββ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:    
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός
μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα
τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»   
16. Στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:   
«Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»   
17. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ' εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο
πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ' οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς
και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.   
18. Οι περιπτώσεις α', β', γ', δ' της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 αντικαθίστανται ως εξής:   
«Η φοίτηση των αυτιστικών μαθητών στις κατάλληλες δομές ΕΑΕ ή στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο του γενικού σχολείου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των
ΚΕΔΔΥ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, αποφασίζει η Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Οι παράλληλες
στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών, καθώς και κάθε άλλης αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, ανανεώνονται αυτόματα κατόπιν σχετικής εισήγησης του
οικείου ΚΕΔΔΥ και της σύμφωνης γνώμης των γονιών του μαθητή. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει
η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης
από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»   
19. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:   
«1. Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού,
του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού,
μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων
και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για την εισήγηση θεμάτων, που αφορούν το ΚΥΣΕΕΠ. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία
ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των περιφερειακών Διευθύνσεων.   
20. Δαπάνες που εκτελέστηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι οποίες αφορούσαν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως που προσλήφθηκαν από τους ενιαίους πίνακες Ειδικής και Γενικής Αγωγής καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων ανθρωπομηνών
απασχόλησης της απόφασης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, (άρθρο 2 παρ. 1) χωρίς υπέρβαση των πιστώσεων, είναι νόμιμες και παράγουν
έννομα αποτελέσματα.   
21. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, τροποποιείται ως εξής:   
«Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν ακόμη και όταν δεν καθίσταται εφικτή
η συμμετοχή σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ.»   
22. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:   
«Τα ΚΕΔΔΥ υποχρεούνται να γνωματεύουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς
λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, η παράταση αυτή πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη.»   
23. Η τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων με τη διαδικασία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, γίνεται ως προς τις ΣΜΕΑΕ με τις
δεσμεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.   
24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται εφόσον συναινούν να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους έργο σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ εκτός των διοικητικών ορίων
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, χωρίς να αλλάζει η περιοχή πρόσληψής τους. 
Άρθρο 34
Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.   
1. Όλοι οι επιτυχόντες που είτε έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 είτε έκαναν χρήση
της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγούμενων, της εισαγωγής τους, ετών και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2012 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου
και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες
που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/122732/Β6 (Β' 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει
δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα
συμπληρώσει οχτώ (8) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ κατά κεφαλήν
και το, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα μεταφοράς θέσης αφορά και στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους
2009-2010.   
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο
ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που
εδρεύει στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις
το 10% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2009-2010, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010-2011, το 30% στους εισακτέους
της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012-2013.   
4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:   
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή,   
β) Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β' 1612/ 2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει
δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού    
δ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας, κατά τις κείμενες διατάξεις.   
ε) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ151/122732/Β6 (Β' 1612/2010) κοινής
υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους
δύο γονείς.   
8. Φοιτητές που εισήχθησαν οποιαδήποτε σχολική χρονιά σε Α.Ε.Ι., και διαρκούσης της φοίτησής τους ασθένησαν οι ίδιοι από τις ασθένειες που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794 (Α' 156) και η ασθένειά τους αυτή έχει διαπιστωθεί ιατρικά σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.151/19785/Β6/12.2.2013,
δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου, εάν τυγχάνουν πανεπιστημιακοί φοιτητές ή του Τ.Ε.Ι. εάν φοιτούν
σε Τ.Ε.Ι. που ευρίσκεται στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκεί Α.Ε.Ι., στην εγγύτερη πόλη αυτής. 

Άρθρο 39
Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης   
23. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α'156) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:   
«7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
που επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Ιδρύματος, είναι δυνατή η εισαγωγή μετά από ειδικές εξετάσεις των υποψηφίων της παραγράφου 1 καθ' υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος
και η διαδικασία διαπίστωσης των σχετικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων για την εισαγωγή των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής.»   
24. Η παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α'156) τροποποιείται ως εξής:   
«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ' υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα
(με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή
υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα
επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες,
λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση
κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση,
πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των
οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη
τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον 67%,
πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας
με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω
των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας
της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης < 35%), τεκμηριωμένο από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς,
από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada,
από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας
φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο
παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από
πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη
δερματική προσβολή, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών ή/και ΚΝΣ ή/και ορογόνων υμένων ή/και
αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, υποβληθέντες
σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από νυκτερινή
παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα
-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.   

Άρθρο 56
Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ   
Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 (Α' 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής:   
«Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ.
8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α' 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς
όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να
συνεχίσει να τους απασχολεί.»
Δημοσίευση σχολίου