Translate this page

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΤΡΙΤΗ συνέχεια σε ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ (μη υποδειγματικές) απαντήσεις σε μελέτες περίπτωσης για υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών μονάδων.

(Συνέχει στις ενδεικτικές απαντήσεις από την μελέτη Περίπτωσης 100-«Θέμα  100» -  και για όσο συνεχιστεί η απαρίθμηση...)
Παράκληση: 
Αν παρατηρηθεί κάποιο λάθος αξιομνημόνευτο που ΕΥΚΟΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ κυρίως από παρανόηση της ερώτησης (γρήγορη ή  επιπόλαιη ανάγνωση) να επισημανθεί αμέσως στα σχόλια, ώστε να  μην παραπλανηθεί συνάδελφος!)
Έχουμε επισημάνει ότι οι αναρτήσεις δεν είναι υποδειγματικές και ο κίνδυνος του λάθους πάντα ελλοχεύει! Το παρόν βήμα είναι και βήμα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ , επιδεχόμενο ανάδρασης και μάλιστα ΑΜΕΣΗΣ (με χρονική έννοια). Ακριβώς για γίνει η όποια  διόρθωση....

Τι δια διαβάζουμε την τελευταία στιγμή πριν την συνέντευξη;
Η δέουσα απάντηση στο παραπάνω πρακτικό ερώτημα, μάλλον  είναι «το καθηκοντολόγιο του Διευθυντή»

Είναι το παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ


ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

Άρθρο 27
Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων
(άρθ. 11 περιπτ. Δ Ν.1566/85)

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα:
1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.
2. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.
4. Διευθύνει τους εκπαιδευτικούς και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης (primus inter pares). Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.
5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της αξιολόγησής του τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Άρθρο 28
Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

Ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος σχολείου της Πρωτοβάθμιας και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Ειδικότερα:
1. Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.
2. Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
3. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.
4. Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.
5. Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου.
6. Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
7. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.
8. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία "επί αποδείξει".
9. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του σχολείου του και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται εκπαιδευτικός που τον βοηθάει στο συγκεκριμένο έργο.
10. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
11. Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση.
12. Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς.
13. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο.
14. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
15. Οι Διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων στις κοινές συνεδριάσεις των συλλόγων λαμβάνουν υπόψη όσα περιγράφονται στο άρθρο 39 παρ. 14 του παρόντος.

Άρθρο 29
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
1. Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.
2. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του.
3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
4. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
6. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας.
8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.
10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.
11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.
12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Εάν όμως κάποιοι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.
14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.
15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Άρθρο 30
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
1. Σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ' αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της οργάνωσής τους.
2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.
3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους έργο.
4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές επιχειρήσεις.
5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

Άρθρο 31
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων
σε σχέση με τους μαθητές

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
1. Συγκροτεί τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία προβλέπει, και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
2. Υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται.
3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.
4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.
6. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.
7. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.
8. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια.
9. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου.

Άρθρο 32
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
1. Καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 51 του Ν. 1566/85.
2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.
3. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.
Συναφές:
Άρθρο 21
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους.
Ειδικότερα:
1. Εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, δημοσίων και ιδιωτικών, και ελέγχουν αν η διοίκηση και η λειτουργία των σχολείων εναρμονίζονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Επισκέπτονται κατά τη κρίση τους τις σχολικές μονάδες της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και παρέχουν στους Διευθυντές των σχολείων τις απαραίτητες οδηγίες
3. Συγκαλούν συσκέψεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων κατά περιοχή και οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα αρμοδιότητάς τους, δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και αίρουν σχετικές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.
4. Συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Προϊσταμένους των Γραφείων για τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στους Διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο και να εξασφαλίσουν πνεύμα συνεργασίας.
5. Εξετάζουν τις καταγγελίες που γίνονται σε βάρος των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών, ελέγχουν την αξιοπιστία τους και στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι υφίσταται πρόβλημα, ασκούν τις πειθαρχικές τους αρμοδιότητες.
6. Φροντίζουν για την υποδομή και για τα διδακτηριακά προβλήματα των σχολείων και εισηγούνται αρμοδίως την επισκευή των διδακτηρίων και τον εξοπλισμό τους με έπιπλα, σκεύη και εποπτικό υλικό, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων σε μια παιδαγωγική κατεύθυνση.
7. Αξιολογούν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων
σε σχέση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων
και τους Συλλόγους των Διδασκόντων
(Άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1304/82 )


Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους των Διδασκόντων για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Ειδικότερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι:
1. Μετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών θεμάτων μείζονος σημασίας. Την πρωτοβουλία αυτών των συσκέψεων μπορεί να έχει ο Προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος Γραφείου ή ο Διευθυντής του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν μετέχει ο προϊστάμενος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής καθοδήγησης, προεδρεύει ο αρχαιότερος στον κατεχόμενο βαθμό Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Εκπαίδευσης.
2. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συσκέψεις των Διευθυντών των σχολείων της γενικής παιδαγωγικής ευθύνης του, ενημερώνοντας τα όργανα διοίκησης και το Σύλλογο Διδασκόντων.
3. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με σκοπό τον προγραμματισμό των παιδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση της επιμόρφωσής τους (ενδοσχολική επιμόρφωση), τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις, τον προγραμματισμό και απολογισμό του έργου του σχολείου, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών και λοιπών εξοπλιστικών μέσων, την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και γενικά την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος της αρμοδιότητάς του το οποίο ενδεχομένως παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυντή ή το Σύλλογο των Διδασκόντων. Η κατανομή των μαθημάτων και των τάξεων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Σε περίπτωση διαφωνίας το πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.
4. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολείων, τους αξιολογητές - σχεδιαστές κάθε σχολείου καθώς και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν, για τη λειτουργία του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ( Π.Δ.Σ.).
Παρακολουθούν την εξέλιξη και καθοδηγούν την εφαρμογή της στον ειδικό τομέα του κλάδου τους. Έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για την καλή λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.

Θέμα 100
"Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθεται επώνυμη καταγγελία από μαθητές ότι μαθητής του σχολείου κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών"
Απάντηση:
Όντως η μελέτη περίπτωσης παραπάνω, είναι η πλέον χρήζουσα προσκεκτικών χειρισμών.
Γι αυτό:
Τηλέφωνο στον τοπικό Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) του νομού για το πώς είναι το ενδεδειγμένο πλαίσιο αντιμετώπισης της περίπτωσης:« Έχω μια επώνυμη καταγγελία μαθητών για συμμαθητής τους που κάνει χρήση ουσιών. Τι κάνουμε ποίο το πρώτο βήμα; Να μην κάνουμε λάθος χειρισμό της περίπτωσης.»)
Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί στον νομό ΣΣΝ, παίρνουμε τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας.
Αυτοί μάλλον θα μας πούνε να τους στείλουμε τους γονείς για κάποια συνεδρία (αν δεχθούν να πάνε, αλλά θα τους πείσουμε εμείς για να γίνει γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του παιδιού)
Εμείς πρέπει να επαυξήσουμε την επιτήρηση των χώρων μας.
Εκτός από το πρόβλημα του ιδίου του παιδιού, μας ενδιαφέρει μήπως δίνει ουσίες σε άλλα παιδιά ή αν προμηθεύεται απ΄έξω από κάποιον έμπορο. Δίνονται άλλη μια φορά ρητές οδηγίες σε μαθητές ότι δεν προσεγγίζουμε τα κάγκελα εισόδου του σχολείου στο διάλειμμα. Εφιστούμε την προσοχή των εφημερευόντων. («Έχουμε κάποιες  υπόνοιες , ότι εξωσχολικοί  μπορεί να έρχονται στα κάγκελα και να δίνουν  ουσίες σε μαθητές μας..... Προσέχετε και για ό,τι δείτε μου το αναφέρετε αμελητί...»
Αν έχει Φύλακες ή Επιστάτη τους εφιστά την προσοχή για άμεση (αμέσως) καταγγελία.
Συγκαλεί το «Συμβούλιο Τάξης» είναι ένας θεσμός ενεργός σε μεγάλα σχολεία , αφού εισηγείται στον σύλλογο. (Αν το σχολείο είναι μικρό, το «Συμβούλιο Τάξης», σχεδόν ταυτίζεται με τον «Σύλλογο Διδασκόντων») Μετέχουν οι διδάσκοντες στην τάξη , όπως και ο Διευθυντής ή και ο Υποδιευθυντής. Εκεί ο Διευθυντής τους κάνει μια διάλεξη -ενημέρωση για το «υπηρεσιακό απόρρητο» για την υποχρέωση εχεμύθειας του υπαλλήλου για γεγονότα κτλ που έρχονται εις γνώσιν του λόγω της θέσεώς του και τους ενημερώνει. 
Ζητά επαύξηση της προσοχής και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού ( Χρώμα ματιών, μέγεθος διαστολής κόρης, αν ζητάει άδεια να βγει έξω, τι έχουν ακούσει κτλ )
Είναι σε ανοικτή γραμμή με Αγωγή Υγείας και ΣΣΝ. 
Στους καταγγέλλοντες μαθητές, συνιστά ηρεμία και ότι θα επιληφθεί της καταστάσεως και να μην αναλάβουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία (συζήτηση σε Συμβούλιο Τάξης, Δεκαπενταμελές , Γονείς) αν δεν του το πουν εγκαίρως και αν δεν ζητήσουν την γνώμη του.  Δηλ. «.....αν δεν το καταλάβατε, λόγω της λεπτότητας του θέματος, σας απαγορεύω να συζητήσετε με οποιονδήποτε άλλον αυτό το θέμα. Μόνο με εμένα, με κανέναν άλλο!»
Για να μην μπερδευτεί κανείς:
Καμία σκέψη αντιμετώπισης με Αστυνομίες, Ασφάλειες , Δίωξη Ναρκωτικών κ.τ.λ.Μακρυά  κάθε σκέψη καταστολής! 
(Για να πάμε σε λογική καταστολής, θα πρέπει να  πέσουμε πάνω σε εμπόριο, σε γονείς τελείως αρνητικούς-εχθρικούς που είναι και οι ίδιοι πρεζέμποροι κτλ (Δηλ. η καταστολή αναζητείται μόνο σε πολύ σοβαρές καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε αντικειμενικά να επηρεάσουμε )

Εξτρά ερώτηση (αλλά με θεμελιώδη σημασία σε διάφορες περιπτώσεις)
«Τι είναι η "ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜιΜΟΤΗΤΑΣ" και τι ΤΟ "ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ" των διοικητικών πράξεων;»

Η διοίκηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα , εντάσσεται  σε μία από τις τρεις εξουσίες του Κράτους ,  δηλ. την Εκτελεστική, ενώ οι άλλες δύο είναι η Νομοθετική και η Δικαστική. 
Η διοίκηση, πρέπει, οφείλει , είναι υποχρεωμένη, να λαμβάνει αποφάσεις «κατά νόμω» , σύμφωνα με τον νόμο, νόμιμες, σύννομες. ( Αρχή της νομιμότητας των αποφάσεων της διοίκησης)
Τέτοιες αποφάσεις για τα σχολεία είναι οι πράξεις του Διευθυντή που γράφει στο δικό του βιβλίο πράξεων, οι πράξεις του Συλλόγου που εγγράφονται στο οικείο βιβλίο , οι πράξεις του ΠΥΣΔΕ κτλ 
Αλλά καμιά φορά οι πράξεις αυτές, αμφισβητούνται δικαστικώς. Καμιά φορά είναι και πρόχειρες ή ΕΚΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ!
Αλλά παρ΄όλα ταύτα μέχρι να ακυρωθούν  ενώπιον δικαστικής Αρχής, εξακολουθούν να παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα και συνέπειες , ως ισχύουσες και αμέσως εφαρμοζόμενες. (Αρχή του τεκμηρίου νομιμότητας των Διοικητικών πράξεων)
ΔΗΛΑΔΗ:
Αν βγάλει μια απόφαση ο Σύλλογος με την οποία μένει από απουσίες ένας μαθητής  και ο πατέρας του πάει σε δικαστήριο, ενδέχεται να δικαιωθεί μετά από τρία χρόνια, όπου τότε ο μαθητής θα έχει βγάλει το Σχολείο ενδεχομένως, αλλά θα έχει χάσει χρονιά. Βέβαια μετά υπάρχουν και οι αγωγές, αλλά η ζημιά έχει γίνει.
Τα ίδια ισχύουν με τα ΠΥΣΔΕ
Δια τούτο ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ να εφαρμόζουμε τον νόμο.

Θέμα 101

Ως διευθυντής έχετε την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σας και θεωρείτε απαραίτητη τη πραγματοποίηση παιδαγωγικής σύσκεψης σε εβδομαδιαία βάση [αυτό εξελήφθη ως «συνεδρίαση του Συλλόγου» και όχι ως «παιδαγωγική συνάντηση» άρα η απάντηση είναι λανθασμένη )] ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές τους ενέργειες. Όμως κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην παραμονή τους στο σχολείο πέρα από το διδακτικό τους ωράριο, προκειμένου να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη παιδαγωγική σύσκεψη.

Απάντηση:
Πρώτα να δούμε τις αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων
Συνιστω να διαβαστεί, διότι δεν δίνει απαντήσεις μόνο σε αυτή την μελέτη περίπτωσης, αλλά και σε άλλες.
Θα κάνω επισημάνσεις με κόκκινο:
Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)
(άρθρο 11 περιπ. Στ. παρ. 1,2,3, Ν. 1566/85)

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. (Δεν μπορεί ο σύλλογος να λαμβάνει αποφάσεις που κινούνται εκτός του νόμου)
Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο Διδασκόντων (Σ.Δ.) ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.
Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων:
1. Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική.(Δεν μπορεί κάποιος να πει «εγώ έχω δουλειές, δνε μπορώ να κάτσω να κάνουμε σύλλογο» )  Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 2. Τακτικές συνεδριάσεις:
Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:
α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.
β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου.
γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και
δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.
3. Έκτακτες συνεδριάσεις:
α) Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα:
ι Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και
ιι Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα και ο εισηγητής.
β) Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.
4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. (Αυτό εξ «εθίμου» μπορεί να μην τηρείται, αλλά σύμφωνα με αρχή του Δικαίου «Το έθιμο (ή και το «έθιμο» δεν υπερισχύει του νόμου)
5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός από την περίπτωση 3β) και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή, εκτός από την περίπτωση 3β.
6. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης του συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
7. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου.
8. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα από το Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως ως επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου.
9. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα ειδοποίηση.
10. Το όργανο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
11. Οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. (Αυτό που με ρώτησε ο Γιώργος ως περίπτωση , αν επί 10 παρόντων, 5 ψηφίσουν υπέρ αλλαγής Σχ. Περιβάλλοντος 1 κατά και 4 «παρών» είτε  «λευκό» τότε οι 4 θα θεωρηθούν απόντες, παρόντες οι 6 , έχουμε απαρτία και πάει με 5-1 . Δεν χρειάζεται να μετρήσει η όποια ψήφος του Προέδρου ως διπλή για να βγει άκρη. Αλλά εκτός από την παράγραφο 11, η νεώτερη εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ (Αρ.Πρωτ.141522/Γ2/09-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν) λέει ότι «Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό θα πρέπει να καταχωρίζονται οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν (άρ.15, Ν. 2690/1999) Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή. Εδώ η έκφραση «απόλυτη πλειοψηφία» εννοεί το 50%+1ψήφο. Επίσης το «δεν επιτρέπεται λευκή ψήφος κτλ» δεν πολυστέκει σε ένα νομικό κείμενο (εγκύκλιο) διότι δεν υποδεικνύει αν είναι πειθαρχικό ή άλλο παράπτωμα, εκτός αν πάμε στην άποψη της παραγράφου  11 που θεωρούνται «απόντες» Εγώ στον Δήμο, διάβαζα, ότι με νομολογίες του Συμβουλίου της Επικρατείας(;) επί αποφάσεων σε Δήμους αυτά τα «απέχω», «παρών», «άκυρο» θεωρούνται «εν δυνάμει αρνητική ψήφος» Τι πάει να πει ακριβώς αυτό; Πάντως αν κάποιος δει αποφάσεις πάνω σε θέματα νομιμότητας απαρτιών πλειοψηφιών κτλ θα ....χάσει το μυαλό του!)
Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
12. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.
Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές.
13. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων.
14. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συστέγαση των σχολείων. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Διευθυντής και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, εκείνος που προηγείται στη σειρά αξιολόγησης.
15. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
16. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου Γραφείου, εάν το ζητήσει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ή εάν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Η απάντηση για την μελέτη περίπτωσης:
Η τακτική κατά εβδομάδα Συνεδρίαση του Σ.Δ. (η περιοδικότητα) δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί από τα παραπάνω. Η συνεδρίαση του Συλλόγου δεν γίνεται για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Αυτού του είδους οι ζυμώσεις γίνονται στα διαλείμματα και στα κενά των καθηγητών. Οι συνεδριάσεις του Σ.Δ. γίνονται επί συγκεκριμένων θεμάτων και απαιτείται συγκεκριμένη εισήγηση. Ο Σ.Δ. δεν κάνει ψυχοθεραπευτικές Συνεδρίες ή «γειτονιά» και ο Διευθυντής κάνει λάθος, έστω κι αν έχει τις αγαθότερες των προθέσεων.
Οι καθηγητές δικαιολογημένα αντιδρούν διότι γίνεται κατάχρηση των συνεδριάσεων, δεν έχουν όμως δίκιο να αιτιώνται το «εκτός διδακτικού ωραρίου» διότι ο νόμος ρητά προβλέπει αυτό το «εκτός»


Η ορθή απάντηση είναι  ότι δεν πρόκειται για Συνεδρίαση του Συλλόγου, αλλά για «Παιδαγωγική Συνάντηση» (λάθος από γρήγορη ανάγνωση σε συνδυασμό με το μη ενεργόν-υπό αυτή την έννοια που δίνει η διευθύντρια-  του θεσμού στην συντριπτική πλειονότητα των Σχολείων) δηλ. ειδικές συνεδρίες με επιμορφωτικό χαρακτήρα , προγραμματισμένες.
Τέτοιες συνεδρίες προγραμματίζουν σε εβδομαδιαία βάση οι Σχολικοί Σύμβουλοι και υπάρχει ένα κοινό τρίωρο κενού που λ.χ. μετά τις 11 έχουν κενό οι Μαθηματικοί, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όποτε τους το ζητήσει ο Σχ. σύμβουλος. 
Ο νόμος προβλέπει υποχρεωτικότητα συμμετοχής (αλλά δεν γνωρίζω ακόμα μια επίπτωση σε έναν που δεν συμμετείχε.)
Ως προς τις «Παιδαγωγικές Συναντήσεις» της Διευθύντριας, αυτές, ΔΥΝΑΝΤΑΙ να είναι εντός του ωραρίου ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, όπου λ.χ. οι ΠΕ-04 θα έχουν ένα κοινό δίωρο κενό εντός του οποίου θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις επί θεμάτων ειδικής διδακτικής , επιστήμης , αλλά και γενικής διδακτικής και για κάτι γενικότερο που αφορά όλους ας είναι μαι φορά τον μήνα (εκτός ωραρίου αυτό) Μάλιστα αυτές οι απόψεις ανταλλάσσονται και στις τακτικές Συνεδριάσεις του Συλλόγου για τα συγκεκριμένα θέματα που προβλέπει ο νόμος (Τρίμηνα ή τετράμηνα ή και σε έκτακτες για κάποιο λόγο) όπου συζητείται και «παν προταθησόμενον» πλην υποχρεωτικώς αποδεκτό από όλους για συζήτηση για να μην πάει το θέμα σε άλλη συνεδρίαση.
Να δούμε τι λέει ο νόμος
Άρθρο 38
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων
(παρ. 8 άρθρο 13 και άρθρο 55 Ν. 1566/85)
...............................
5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους. 
......................... 
(Να παρατηρήσουμε ότι στα παντός είδους σεμινάρια ενδοσχολικά ή μη, στην πράξη  δεν υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή)
 
====================================================================
Τι είναι οι καινοτόμες Δράσεις του ΥΠΔΒΜΘ
=====================================================================
Καινοτόμες Δράσεις, έχουν ως εξής:
(πηγή το ΥΠΔΒΜΘ)

- Ως προς την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υλοποιεί από το 2000, πρόταση για την τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, εισάγοντας πιλοτικά την "Ευέλικτη Ζώνη Δημιουργικών και Διαθεματικών Δραστηριοτήτων" για το Δημοτικό Σχολείο και τη "Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων" για το Γυμνάσιο. Ήδη έχει εισαχθεί σε πιλοτική εφαρμογή η λειτουργία των παραπάνω καινοτομιών σε 550 σχολεία της Α'βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, έχει ήδη καταρτιστεί και δημοσιευθεί το νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μελλοντικά προγραμματίζεται η αναμόρφωση των αντίστοιχων Ωρολογίων Προγραμμάτων, καθώς και του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η επέκταση των Προγραμμάτων της "Ευέλικτης Ζώνης" και της "Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων" σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης.

- Σε σχέση με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, πλήθος στοιχείων επιβεβαιώνουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η διδασκαλία της Αγγλικής αρχίζει από την Δ.' τάξη Δημοτικού σε όλα τα πολυθέσια Δημοτικά της χώρας. Επίσης, διδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα, υποχρεωτικά σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διδαχθούν και δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλική ή Γερμανική). Επιπλέον, το ΥΠ.Ε.Π.Θ., λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των μαθητών ως προς τη δεύτερη ξένη γλώσσα, εγκρίνει την παράλληλη λειτουργία τμημάτων Γαλλικών ή Γερμανικών στα Γυμνάσια. Οι Έλληνες μαθητές Γυμνασίου σε ποσοστό 99% των μαθητών διδάσκονται Αγγλικά (το τρίτο καλύτερο ποσοστό μετά τη Δανία και τη Σουηδία που επιτυγχάνουν το απόλυτο 100%). Το αντίστοιχο ποσοστό για τα Γαλλικά είναι 80,7% (επίσης τρίτο καλύτερο ποσοστό μετά το Λουξεμβούργο και το φλαμανδόφωνο Βέλγιο - χώρες στις οποίες τα Γαλλικά αποτελούν από τις κύριες ομιλούμενες γλώσσες). Τέλος, το γεγονός ότι οι Έλληνες μαθητές ξεκινούν τη διδασκαλία μίας ξένης γλώσσας στην ηλικία των εννέα ετών, κατατάσσει την Ελλάδα στην έκτη καλύτερη ευρωπαϊκή θέση (μετά το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Φινλανδία)

- Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.). Λειτουργούν 18 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (και άλλα 16 είναι υπό ίδρυση), τα οποία προσφέρουν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, αναπτύσσοντας, ταυτόχρονα, θεματικά δίκτυα περιφερειακού, εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα. Στα προγράμματα Π.Ε που αναπτύχθηκαν το 2002 συμμετείχαν συνολικά 100.000 μαθητές, 4500 εκπαιδευτικοί, ενώ παράλληλα επιμορφώθηκαν 11000 εκπαιδευτικοί στην Π.Ε. Η εκπαιδευτική διαπραγμάτευση του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πλήθους συνεργασιών με κυβερνητικούς και μη-φορείς, καθώς επίσης και σε διεθνείς συνεργασίες (UNESCO, Ε.Ε., Βαλκανικές χώρες, κ.ά.). Επίσης, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει ορισθεί ένας υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με αρμοδιότητα να παρέχει τη βοήθειά του για την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Αγωγή Υγείας. Κατά τη σχολική χρονιά 2001-02 εφαρμόστηκαν προγράμματα αγωγής υγείας σε 1800 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα λειτουργούν 16 Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, οι οποίοι στελεχώνονται από προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.
Με σκοπό τη διαγνωστική αξιολόγηση και τον επιστημονικό χαρακτηρισμό των παιδιών ως "ειδικών αναγκών", έχουν συσταθεί και λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 1999-2000 είκοσι-δύο (22) Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΥ) και έχουν ιδρυθεί άλλα 32. Για την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κτλ.) βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός.

Όταν η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος ή στα τμήματα ένταξης καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθμού του προβλήματός τους, η εκπαίδευσή τους παρέχεται:
- σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής,
- σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων. Σε νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης, σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων,
- στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα τηλε-εκπαίδευσης.


- Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ). Λειτουργούν 69 Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) στις έδρες και σε μεγάλες πόλεις νομών, 200 Γραφεία ΣΕΠ σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες της χώρας ενώ έχουν επιμορφωθεί 2.610 εκπαιδευτικοί. Ήδη έχει γίνει προκήρυξη για τη δημιουργία 330 επιπλέον Γραφεία ΣΕΠ, από τα οποία 60 θα στοχεύουν στην σύνδεση των ΤΕΕ με τις επιχειρήσεις.

- Μουσικά Σχολεία. Το 2002 λειτουργούν 34 Μουσικά σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) με 4429 μαθητές, στα οποία υπηρετούν 1610 εκπαιδευτικοί (περιλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών τμημάτων).

- Εκπαίδευση ομογενών. Έχει ήδη παραχθεί σύγχρονο διδακτικό και εποπτικό υλικό για τη νηπιακή ηλικία και τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με στόχο τη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Κατά την επόμενη τετραετία πρόκειται να καλυφθούν και οι υπόλοιπες τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου. Παράλληλα, κατά την τελευταία τριετία έχουν επιμορφωθεί 900 εκπαιδευτικοί και, κατά την επόμενη τετραετία, πρόκειται να επιμορφωθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών.

- Εκπαίδευση παλιννοστούντων και ομογενών. Λειτουργούν 400 Τάξεις Υποδοχής και 500 Φροντιστηριακά Τμήματα, με αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας και με στόχο την ομαλότερη ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, 25 σχολεία (13 Δημοτικά, 8 Γυμνάσια, 4 Λύκεια), των οποίων η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού δεν είναι ομοιογενής, λειτουργούν ως "Διαπολιτισμικά Σχολεία", έτσι ώστε να διασφαλιστεί το θεσμικό πλαίσιο για ειδικές παρεμβάσεις.

- Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων. Το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων" εντάσσεται στα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που στηρίζει και προωθεί το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν τριετής (1997-2000) και θα επεκταθεί χρονικά μέχρι το 2006. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνολικά εκπονήθηκαν 32 τεύχη (6 για τους εκπαιδευτικούς) για τη διδασκαλία της ελληνικής και άλλων μαθημάτων. Το υλικό αυτό αξιοποιεί το πολιτισμικό κεφάλαιο του περιβάλλοντος των Ρομ. Τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος δείχνουν ότι παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού διαρροής των Τσιγγανοπαίδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από 75% (1997) στο 24% (2001) και ενισχύθηκε η ροή τους σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης λειτουργούν 125 ειδικά προπαρασκευαστικά τμήματα, στα οποία φοιτούν τσιγγανόπαιδες διαφόρων ηλικιών, μέχρι να είναι σε θέση να ενταχθούν στις τάξεις που ανήκουν και έχουν δημιουργηθεί 150 οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών.

- Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο. Το 1997 εντάσσεται στο επίσημο εκπαιδευτικό μας σύστημα το ολοήμερο σχολείο, το οποίο εξυπηρετεί κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και προωθεί τη δημιουργική απασχόληση. Έτσι σήμερα λειτουργούν 1.632 τμήματα με ολοήμερα προγράμματα σε 1.513 νηπιαγωγεία, καθώς και 3.479 τμήματα σε 2.108 δημοτικά σχολεία. Το ερχόμενο έτος προγραμματίζεται η αύξηση των δημοτικών σχολείων σε 2.399 στα οποία θα λειτουργούν 3.881 ολοήμερα τμήματα.

- Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Καθιερώθηκε με το Ν.2525/97 για τα Ενιαία Λύκεια και με το Ν.2640/98 για τα ΤΕΕ και υλοποιείται κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία. Το 2001-02 ο αριθμός των σχολείων, που εφάρμοσαν προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ανήλθε σε 1.542 και ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτά σε 99.748. Στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και Δημοτικό μετείχαν 611 και 31.272 μαθητές.

Θέμα 102

Αναλαμβάνετε ως διευθυντής σε μία σχολική μονάδα που δεν έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν.

Απάντηση:
Είναι πολλαπλώς ωφέλιμο να κάνει μια ανθρωπογεωγραφία του χώρου, πριν αναλάβει διευθυντής.
1. Να βρει μέσω Googlearth το χωριό, το σχολείο, το οδικό δίκτυο, να ανιχνεύσει φωτογραφίες του χώρου.
2. Να μάθει την τοπική ιστορία. Το διαδίκτυο, προσφέρεται. Έχει κάποια ιδιαιτερότητα το χωριό; Ιδιαίτερα ήθη; Έθιμα; Συνήθειες; Φήμες; Ασχολίες; Τοπική οικονομία; υποδομές του χωριού. Έχει Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων; Ποίος ο Πρόεδρος; Ο Δήμαρχος;  Διάσημοι καταγόμενοι από το Χωριό;
3. Οι υποδομές του Σχολείου. Οι επιτυχίες του Σχολείου. Οι καθηγητές. Ο τέως διευθυντής . Ποίοι έχουν υπηρετήσει εκεί.  Οπτικό υλικό από το χωριό -Σχολείο. (βίντεο Φωτογραφίες)
4. Τηλεφωνικές πληροφορίες σε πρώτη φάση από πρώην διευθυντές και από τον τέως Διευθυντή αλλά και καθηγητές υπηρετήσαντες. Όσο πιο έμπιστοι, τόσο πιο καλής ποιότητος πληροφορίες.
Πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα να αναλάβει διαβασμένος, να αποφύγει τις κακοτοπιές, να ξέρει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου και των ανθρώπων, να γνωρίζει τις αδυναμίες να προγραμματίσει έγκαιρα και έγκυρα. Να συνεργαστεί με τους ντόπιους κερδίζοντας την εκτίμησή τους που είναι διαβασμένος με τον χώρο. 
Εθιμοτυπική επίσκεψη σε Αντιδήμαρχο υπεύθυνο Παιδείας του Καλλικράτη. Ενημέρωση , διαπιστευτήρια. 
Ενημέρωση από το Συνδικάτο για το Σχολείο
Ενημέρωση από τον Αιρετό για το Σχολείο.
Όλες οι πληροφορίες που θα συλλέξει έχουν την σημασία και θα τον βοηθήσουν αφάνταστα στο έργο του.
 Θέμα 103

Είστε διευθυντής σε σχολείο και γίνεστε μάρτυρας επαναλαμβανόμενης βίαιης συμπεριφοράς από μέρους μαθητή σε συμμαθητές του.
Απάντηση:
κατ΄αρχήν, πρέπει να έχει υπάρξει τιμωρία. Η βία μαθητή ενάντια σε μαθητές δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει ατιμωρητί. Μπορεί να έχει τιμωρηθεί με επιείκεια, αλλά πρέπει να έχει τιμωρηθεί έστω και με επίπληξη.
Από μέρους του Διευθυντή:
Πρέπει να διερευνήσει τους λόγους της βίας (έχουν «προηγούμενα»; είναι βίαιο το παιδί;)
Καλεί τον «δράστη» για συζήτηση.
Καλεί γονείς και κάνει συζήτηση.
Καλεί 15-μελές και κάνει συζήτηση.
Φέρνει το θέμα στον Σύλλογο για αντιμετώπιση με εισήγηση τιμωρίας, αφού έχει συνεκτιμήσει τις αιτίες της βίαιης συμπεριφοράς («βαριά» εφηβεία , βίαιη συμπεριφορά στην οικογένεια που διοχετεύεται  και στο παιδί και την αποδίδει στους συμμαθητές του;) Η παραβατική συμπεριφορά είτε εξηγείται είτε όχι, δεν δικαιολογείται. Είναι λοιπόν σκόπιμο, να υπάρξει κλιμάκωση της ποινής, να γίνει με τον «πιο επίσημο τρόπο» του Συλλόγου (όπου θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος του 5-μελούς και το Προεδρείο του 15-μελούς)
Επίσης: Αν ο μαθητής έχει εξωστρεφή χαρακτήρα (που για  να δέρνει, μάλλον θα έχει) μπορεί να υποστεί και Δημόσια επιτίμηση μήπως «γειωθεί» Αυτό θα το κρίνει ο Διευθυντής με τον Σύλλογο, γιατί αν έχει εσωστρεφή χαρακτήρα, δεν ενδείκνυται.

Θέμα 104

Είστε διευθυντής σε σχολείο και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος συμβαίνει ένα ατύχημα σε ένα μαθητή του σχολείου σας.
Απάντηση:
Συμπεριφέρεται σαν να ήταν δικό του παιδί. Παίρνει γρήγορες αποφάσεις αλλά και με γνώση που πρέπει να έχει. 
Υπάρχει το 166 (Τραυματισμός μαθητή , διεύθυνση τάδε , Σχολείο, είναι σπάσιμο μάλλον σοβαρό και δεν πρέπει να τον μετακινήσουμε άτσαλα. Πότε θα έλθετε;)
Αν έχουμε λιποθυμία προσπαθούμε να τον συνεφέρουμε με τον Γυμναστή που έχει γνώσεις κατά τεκμήριο καλύτερες από τους άλλους.
Επί ελαφράς καταστάσεως ή σοβαρότητος καταστάσεως ή καθυστερήσεως τον πάμε με το δικό μας αμάξι στο κέντρο Υγείας ή στο Νοσοκομείο (Νοσοκομείο!)
Τον να τον πάς μόνος σου σημαίνει ανάληψη κινδύνου. Αλλά προείπα ότι συμπεριφέρεσαι σαν να είναι παιδί σου. Τα αίματα κτλ δεν είναι θέμα για να σκεφθεί κάτι δεύτερη φορά. Αν φοβάται ή έχει φοβίες (στην όψη αίματος)  ή είναι κακή οδηγός, ας καλέσει ταξί, πέραν του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
Μόλις πάει τον μαθητή στα επείγοντα και επιληφθεί ο Γιατρός, καλεί και τους γονείς από το τηλέφωνο που θα του δώσουν από το Σχολείο στο αρχείο του "δ-ΒΑΣΙΣ"  ("Νέστωρ") ή από την εκτύπωση που έχει στο γραφείο του.
«Ο μικρός ο Γιώργος κτύπησε το χέρι του και τον έχω φέρει στα επείγοντα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Είναι καλά, ελάτε όποτε θέλετε.
Ο Διευθυντής θα χάσει την μισή του μέρα ή ολόκληρη, αλλά θα έχει κάνει αυτό που πρέπει έτσι ώστε επί ενδεχόμενης επιπλοκής να έχει πάει νοσοκομείο ΓΡΗΓΟΡΑ.
Επικοινωνεί με το Σχολείο με τον Υποδιευθυντή ή με τον αναπληρωτή Διευθυντή.
 (κάποια ενδεχόμενα του τύπου «Δεν μπορώ τώρα να έλθω γιατί δουλεύω» «Είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά» κ.ά. πρέπει να τα αντιπαρέλθει με παγερή αδιαφορία )

Θέμα 105


Είστε Διευθυντής σε ένα σχολείο και σας τίθεται το θέμα να δεχθείτε μαθητές,  μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί  στην περιοχή σας και πρέπει να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Απάντηση:
 Το Νομικό πλαίσιο είναι το εξής:Νόμος του 1999 επί Αρσένη :

υπουργική απόφαση Γ1/708/7-9-1999


Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Τάξεις Υποδοχής -Φροντιστηριακά Τμήματα

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1894/90, ΦΕΚ 110 τ. Α΄
2. Το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 τ. Α΄
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψουν για το κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον δαπάνες από αυτές που ήδη είχαν υπολογιστεί με την αναφερόμενη στο θέμα αυτό αριθμ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (ΦΕΚ 930 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας
αποφασίζουμε

Προκειμένου η εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και συμμετοχική -ενεργητική, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής, διαμορφώνεται ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού σταθμίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. Το θεσμικό σχήμα έχει τη μορφή:

Τάξη Υποδοχής Ι
Τάξη Υποδοχής ΙΙ
Φροντιστηριακό Τμήμα
Διευρυμένο Ωράριο

1. Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)

Το πρόγραμμα των τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:

Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος.
Στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, η φοίτηση διαρκεί μέχρι δύο διδακτικά έτη, μετά την παρακολούθηση του κύκλου Τ.Υ. Ι.

2. Λειτουργία Τ.Υ.

α) Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργείται Τ.Υ. Ι ή ΙΙ είναι 9 και ο μεγαλύτερος 17. Σε περίπτωση που σε γειτονικά σχολεία υπάρχουν μαθητές που έχουν την ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ., μπορούν να μετεγγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους και των διευθυντών των σχολείων, με απόφαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, σε ένα σχολείο στο οποίο τηρούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η ίδρυση Τ.Υ. Ι:

Ειδικότερα:

Φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.)

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:

Στις Τάξεις Υποδοχής Ι, όπου εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και μαθησιακής προετοιμασίας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με παράλληλη παρακολούθηση μερικών μαθημάτων στην κανονική τάξη όπως: Φυσική Αγωγή, Εικαστική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα, Σχολική Ζωή ή και άλλο μάθημα σύμφωνα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση σε Τ.Υ. Ι διαρκεί μέχρι ένα διδακτικό έτος. Είναι δυνατή ταχύτερη επανένταξη μαθητή στην κανονική τάξη έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. Ι και της κανονικής τάξης, αν στο τέλος τριμήνου έχει δεχθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα.
Στις τάξεις υποδοχής ΙΙ, όπου εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σ' αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Η φοίτηση διαρκεί δύο διδακτικά έτη (σε εξαιρετικές περιπτώσεις τρία έτη) και επιδιώκεται να είναι συνεχής για να είναι αποτελεσματική η υποστηρικτική προσπάθεια.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Εφαρμόζεται εβδομαδιαίο ωρολόγιο 18-22 διδακτικών ωρών που πραγματοποιούνται με απόσπαση των μαθητών από την κανονική τάξη, εκτός από τα μαθήματα Καλλιτεχνικά, Τεχνολογία, Φυσική Αγωγή, Μαθηματικά (προαιρετικά το τελευταίο, με απόφαση των διδασκόντων) όπου εντάσσονται κανονικά. Ειδικότερα το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Μαθήματα εντατικής παρακολούθησης (18-22 ώρες)

14 ώρες ελληνικά

4 ώρες μαθηματικά

4 ώρες στοιχεία από τα υπόλοιπα μαθήματα

Μαθήματα κοινής παρακολούθησης (7-13 ώρες)

Τάξεις Α' Β΄ Γ΄
Μαθηματικά 4 4 4
Ξένη Γλώσσα 6 5 5
Πληροφορική-Τεχνολογία 2 2 1
Φυσική Αγωγή 3 3 2
Αισθητική Αγωγή 1 2 2
Οικιακή Οικονομία 1 2 -
ΣΕΠ - - 1

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση λόγω της ιδιομορφίας του σχολικού προγράμματος ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου αποφασίζει με ποια τάξη/-εις και με ποιο τμήμα/-τα μπορεί να συνδεθεί η Τάξη Υποδοχής, ώστε οι μαθητές τους να συνδιδάσκονται τα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Καλλιτεχνικών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών ή τουλάχιστον ένα από αυτά. Οι Τ.Υ. πρέπει να λειτουργούν κατά τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση θα αιτιολογείται εγγράφως από το Διευθυντή του σχολείου η παρέκκλιση από τον κανόνα λειτουργίας των Τ.Υ.

Πρόγραμμα σπουδών Τ.Υ. ΙΙ

Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/ -τριες παρακολουθούν στις "κανονικές" τάξεις του σχολείου, ενώ παράλληλα έχουν γλωσσική και μαθησιακή υποστήριξη. Η υποστήριξη προβλέπει:

α. Εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας με εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών για την ανάπτυξη των αναγκαίων γλωσσικών δεξιοτήτων τους ενώ συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της "κανονικής" τάξης με τον εκπαιδευτικό που είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (συνεργατική διδασκαλία).

β. Εξωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας: Συνέχιση της εντατικής διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς.

γ. Το μάθημα της γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης είναι προαιρετικό και εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός μαθητών (7-15) διδάσκεται για 4 ώρες την εβδομάδα εκτός του ωρολόγιου προγράμματος στην περίπτωση που η τάξη έχει πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα. Για την παρακολούθηση του μαθήματος αυτού χορηγείται στο τέλος του διδακτικού έτους σχετική βεβαίωση.

Προετοιμασίες για ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων

1. Τάξη Υποδοχής Ι

Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώνεται ότι ο μαθητής έχει ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας με αποτέλεσμα η κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου να είναι ανεπαρκείς σε όλες τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές περιστάσεις.
Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του Τάξη Υποδοχής Ι. Σε αντίθετη περίπτωση παραπέμπεται το θέμα στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης και
Ανατίθεται η διδασκαλία σε διδακτικό προσωπικό, κατά προτίμηση εξειδικευμένο στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
Εξασφαλίζεται έγκαιρα κατάλληλο διδακτικό υλικό
2. Τάξη Υποδοχής ΙΙ

Οι Τ.Υ. αφορούν μαθητές αλλόγλωσσους οποιασδήποτε τάξης της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης.
Με διαπιστωτικό test ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι είναι μέτριο, δηλαδή παρουσιάζει μια ασταθή επάρκεια στην ελληνική γλώσσα με αποτέλεσμα να λειτουργεί ανεπαρκώς στο σύνολο του σχολικού αναλυτικού προγράμματος.
Επιζητείται δήλωση του γονέα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει την Τάξη Υποδοχής ΙΙ. Σε περίπτωση διαφωνίας του, το θέμα παραπέμπεται στην ομάδα ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Στις διδακτικές διαδικασίες Τ.Υ. μπορεί να συμμετάσχει και δίγλωσσος εκπαιδευτικός.
Η απόφαση για την ένταξη μαθητή σε Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ λαμβάνεται από το σύλλογο διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο, αφού συνεκτιμήσουν τα διαγνωστικά tests και λάβουν υπόψη τη σχετική εισήγηση των ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγου ή/και κοινωνικού λειτουργού) που παρακολουθούν τη διαδικασία σχολικής προσαρμογής του συγκεκριμένου μαθητή, εφόσον ο θεσμός της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης λειτουργεί στην εκπαιδευτική περιφέρεια.

3. Φοίτηση σε Φροντιστηριακό Τμήμα (Φ.Τ.)

Το πρόγραμμα των Φ.Τ. παρακολουθείται από μαθητές παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς που είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή/και ΙΙ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες είτε εντάχθηκαν στα υποστηρικτικά γι' αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την ένταξή τους στην "κανονική" τάξη. Η λειτουργία των Φ.Τ. πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου.

4. Λειτουργία Φ.Τ.

Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργείται Φροντιστηριακό Τμήμα είναι ο 3 και ο μεγαλύτερος 8. Μαθητές ευρύτερων περιοχών μπορούν να εγγράφονται στο ίδιο σχολείο, με τη σύμφωνη γνώμη ων γονέων τους και των διευθυντών των σχολικών μονάδων, μετά από έγκριση του προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός αριθμός μαθητών για την ίδρυση Φροντιστηριακού Τμήματος.

Επίσης μπορούν να ιδρύονται Φ.Τ. σε σχολικές μονάδες και να φοιτούν σε αυτά μαθητές των πλησιέστερων σχολείων, αφού εξασφαλιστεί έγκριση των γονέων τους.

Στο Φ.Τ. παρέχεται υποστηρικτική διδασκαλία μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα από τι οποίες οι 2 διατίθενται για μελέτη.

5. Πρόγραμμα σπουδών Φροντιστηριακού Τμήματος

Διδάσκονται τα μαθήματα στα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόφωνοι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες γλωσσικές ή μαθησιακές. Επίσης γίνεται μελέτη και προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης μέρας 2 ώρες την εβδομάδα (σύνολο 10).

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, οι ώρες λειτουργίας του Φ.Τ., καθώς και η χρήση διδακτικού υλικού, καθορίζονται από το σχολικό σύμβουλο σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων.

6. Έναρξη λειτουργίας των Τ.Υ. και Φ.Τ.


Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής Ι ή και Ι και Φροντιστηριακών Τμημάτων να γίνεται το αργότερο την 1η Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό, στο τέλος του διδακτικού έτους υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες α) τεκμηριωμένες προτάσεις για ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ., β) στοιχεία που αφορούν μαθητές που πρέπει να παρακολουθήσουν τις Τ.Υ. Ι ή ΙΙ αλλά η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου δεν επιτρέπει την εφαρμογή του προγράμματος Τ.Υ. -έκθεση λόγων αδυναμίας υλοποίησης του προγράμματος Τ.Υ. Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία.

7. Διδακτικό προσωπικό

Α. Στις τάξεις Υποδοχής διδάσκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή που αποσπώνται για το σκοπό αυτό, όπως και αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διδάσκουν με πλήρες ωράριο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με πλήρες ωράριο ή για τη συμπλήρωση του κανονικού τους ωραρίου. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Δ/νσης Εκπ/σης και διδάσκουν με ωράριο που καθορίζεται από τη σύμβαση πρόσληψής τους. Στις Τάξεις Υποδοχής διδάσκουν κατά πρώτο λόγο διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου, εφόσον το επιθυμούν και έχουν τα απαραίτητα για το έργο αυτό προσόντα.

Β. Η εξειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, η άριστη γνώση της ελληνικής για την περίπτωση των αλλοδαπών εκπαιδευτικών, η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης των μαθητών, η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, η προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα λογίζονται ως προσόντα επιλογής για την ανάθεση της διδασκαλίας.

Γ. Στα Φροντιστηριακά Τμήματα διδάσκουν μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της ίδιας ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, άλλης σχολικής μονάδας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου ή με ωριαία αντιμισθία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία από εκπαιδευτικούς των παραπάνω κατηγοριών, προσλαμβάνονται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως ωρομίσθιοι και αν αυτό δεν είναι δυνατό ιδιώτες εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, ως ωρομίσθιοι.

Δ. Για κάλυψη ειδικών αναγκών και συγκεκριμένα για τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι κατά σειρά προτεραιότητας: 1. Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα προσόντα διορισμού στην ελληνική εκπαίδευση και είναι αποδεδειγμένα γνώστες της γλώσσας (διαθέτουν σχετικό τίτλο) και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης των μαθητών (λόγω διαμονής τους σ' αυτή). 2. Ελλείψει αυτών εκπαιδευτικοί, έλληνες ή αλλοδαποί, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική και είναι αποδεδειγμένα γνώστες της γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών.

Ε. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών της παραγράφου Δ, εδαφ. 1,2 πραγματοποιείται με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

ΣΤ. Για κάλυψη των ειδικών αναγκών που αναφέρονται στις παραγράφους Γ και Δ μπορεί με οικονομική στήριξη άλλων δημοσίων φορέων και οργανισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία της διαπολιτισμικής να προσληφθούν με έγκριση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που καθορίστηκαν στις αντίστοιχες παραγράφους (Γ και Δ).

Ζ. Με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων και των αρμόδιων υπηρεσιών οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν όσοι εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Τ.Υ. ή σε Φ.Τ.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων οργανώνονται συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. και τη διατύπωση προτάσεων.

8. Εποπτεία - Παιδαγωγική Καθοδήγηση


Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο οικείος προϊστάμενος έχουν τη φροντίδα και την ευθύνη για τη διευκόλυνση των μαθητών αυτών στην ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Τ.Υ. και των Φ.Τ. Σε περίπτωση που οι σχολικές συνθήκες ή ο αριθμός των μαθητών αυτών δεν επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. ή Φ.Τ. πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι μαθητές αυτοί να υποστηριχθούν γνωσσικά και μαθησιακά.

Την ευθύνη για την κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την έκδοση σχολικών βιβλίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε Τ.Υ. και Φ.Τ. καθώς και την παραγωγή κατάλληλου εποπτικού υλικού έχουν το ΙΠΟΔΕ και το Π.Ι. Ο Σχολικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών καθώς και της σύνταξης και εφαρμογής προγραμμάτων διδασκαλίας και χρήσης του εποπτικού υλικού σε συνεργασία πάντοτε με το διδακτικό προσωπικό. Στο τέλος του διδακτικού χρόνου οι διευθυντές των σχολείων υποβάλλουν εκθέσεις στο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης τις οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τα προγράμματα. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αποδελτιώνουν, κωδικοποιούν τα προβλήματα και τις προτάσεις και υποβάλλουν συνοπτική έκθεση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, το ΙΠΟΔΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

9. Διοικητικές ρυθμίσεις

Με εγκύκλιο θα ρυθμιστούν θέματα που αφορούν:

την αξιολόγηση των μαθητών
τη φοίτηση μαθητών σε Τ.Υ. ή Φ.Τ.
τα διαγνωστικά εργαλεία για την πορεία ελληνομάθειας του μαθητή και το γνωστικό επίπεδό του.
τα διαγνωστικά εργαλεία για το πέρασμα από ένα τύπο Τ.Υ. στον άλλο.
την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού.
τις ενέργειες των εκπαιδευτικών οργάνων για την καλή οργάνωση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών Τμημάτων και την έγκαιρη λειτουργία τους.
Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία ρυθμίζει θέματα ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (το 2006)


108.000 οι αλλοδαποί μαθητές στα σχολεία
Tο 66% προέρχεται από την Αλβανία
Εθνική εορτή, αύριο, και είναι πιθανό τα κανάλια να αναδείξουν και πάλι ως «μείζον» θέμα, αν θα επιτραπεί στους αριστούχους αλλοδαπούς μαθητές να κρατήσουν την ελληνική σημαία στη σχολική παρέλαση. Το πιο ουσιώδες, ωστόσο, όχι μόνον δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας, αλλά αποφεύγει να το αντιμετωπίσει ως οφείλει και η ίδια η πολιτεία: 108.000 (!) είναι πλέον ο αριθμός των αλλοδαπών παιδιών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, αποτελώντας το 6,8% της μαθητικής κοινότητας. Σημειώνεται δε ότι ο αριθμός των παιδιών των μεταναστών έχει αυξηθεί κατά 10% μόνον τα τελευταία δύο χρόνια. Σημαντικά προβλήματα συνύπαρξης με τα Eλληνόπουλα δεν υπάρχουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας είναι εμφανές ότι για τα παιδιά αυτά θα έπρεπε να ενισχυθεί (το 66% προέρχεται από την Αλβανία). Οπως επισημαίνουν και οι ειδικοί, σε άλλα κράτη με προβλήματα πολυπολιτισμικότητας έχουν εισαχθεί σε ειδικές ώρες διδασκαλίας ακόμη και μαθήματα της ιστορίας των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Πολύ μελάνι χύθηκε τα τελευταία χρόνια, λόγος πολύς έγινε για το αν «επιτρέπεται» σε αλλοδαπούς μαθητές που αριστεύουν στα μαθήματά τους να παρελαύνουν ως σημαιοφόροι στις εθνικές επετείους, φαινόμενα που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας παρατηρήθηκαν.
Μετά 20 χρόνια συμβίωσης, η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει να συνηθίζει τους «ξένους». Εξάλλου, οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν τη σχολική χρονιά 2005-2006 το 6,8% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού και αριθμούν 108.000 παιδιά στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας, ενώ μέσα σε δύο χρόνια το ποσοστό τους στα ελληνικά σχολεία αυξήθηκε. Τη σχολική χρονιά 2003-2004 οι αλλοδαποί αριθμούσαν 98.241 μαθητές, ενώ πριν από μία δεκαετία, αριθμούσαν 8.455 μαθητές και μόλις το 0,6% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία εν εξελίξει έρευνας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται το 10,5% του συνολικού αριθμού αλλοδαπών μαθητών της χώρας. Επί συνόλου 225.144 μαθητών, οι 23.454 είναι αλλοδαποί. Το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο στον Ν. Θεσσαλονίκης με 4.378 αλλοδαπούς επί συνόλου 65.503 μαθητών (6,7%) και συρρικνώνεται στις αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά στη Θεσσαλία μεταξύ των 43.801 μαθητών οι 2.010 είναι αλλοδαποί (4,6%).
Μεταξύ των αλλοδαπών μαθητών το 66% προέρχονται από την Αλβανία, το 10,58% από τη Βουλγαρία, το 4,08% από τη Ρουμανία. Ακολουθούν τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους έχουν έρθει από Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Αίγυπτο, Πολωνία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Αρμενία και Συρία.
Εξόχως ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σε ορισμένα σχολεία, κυρίως της Αττικής, το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών ξεπερνά ακόμη και το 70%! Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το διδακτικό πρόγραμμα τροποποιείται. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν έχει υπάρξει μέριμνα για διδασκαλία των γλωσσών χωρών προέλευσης των μαθητών ούτε στοιχείων της Ιστορίας και του πολιτισμού τους - παρ’ ότι συνιστά πάγια εκπαιδευτική πολιτική σε άλλες πολυπολιτισμικές δυτικές κοινωνίες.
Οι κ. Γ. Μαυρομάτης και Κ. Τσιτσελίκης στο συλλογικό βιβλίο «Η Ελλάδα της Μετανάστευσης» (εκδ. «Κριτική») καυτηριάζουν την επιλογή αυτή υποστηρίζοντας ότι συνιστούν «ερμηνεία για την ανετοιμότητα/απροθυμία (ουσιαστικά άρνηση) της ελληνικής κοινωνίας να υποδεχθεί/αποδεχθεί αλλόγλωσσους».
Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό δημόσιο σχολείο επέλεξε αμυντική στάση (και ενίοτε εχθρική) απέναντι στη μαζική έλευση αλλοδαπών στις αρχές τις δεκαετίας του ’90.
Η άμυνα έχει μετατραπεί σε αμηχανία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει εξελιχθεί σε δημιουργική επέμβαση. Ετσι, το πρόβλημα της διαφορετικής γλώσσας συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με την αποσπασματική απόφαση του υπ. Παιδείας (1994) για τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα. Ο νόμος για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Ν. 2413/1996) κρίνεται ασαφής -παρά τον πλούσιο διεθνή προβληματισμό και εμπειρία- με αποτέλεσμα κάθε εμπλεκόμενος φορέας να δίνει τη δική του ερμηνεία…
Oσο για την πλέον χαρακτηριστική στιγμή άμυνας, ίσως και εχθρότητας, απέναντι στα παιδιά αλλοδαπών, αυτή ήταν η απόφαση του υπ. Εσωτερικών στις 25.08.2003 με την οποία απαγορευόταν η εγγραφή τέκνων μη νόμιμων αλλοδαπών στο σχολείο. Υστερα από δυναμική παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η κατάφωρη παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και του σχετικού διεθνούς δικαίου ανακλήθηκε λίγους μήνες αργότερα από το αρμόδιο υπ. Παιδείας...

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
24.03.2006 


Πρέπει να σταθμίσετε, να ρωτήσετε , να μάθετε, να βολιδοσκοπήσετε κατά περίπτωση :
1. Αν το Σχολείο σας έχει υποδομές να δεχθούν τους Αλλοδαπούς Μαθητές
2. Ενδεχόμενες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής Κοινότητας.
3. Να μην πείτε τίποτα αν πρώτα δεν συζητήσετε το θέμα:
α) Με Δήμαρχο (Δίνει την χρηματοδότηση, κάνει έργα συντήρησης και επέκτασης (Με τον Καλλικράτη ) 
β) Με Σύλλογο καθηγητών
γ) Με σύλλογο γονέων.
δ) Με 15-μελές.
Παίρνετε έγγραφες απαντήσεις και τα συνεκτιμάτε

Θέμα 106

Είστε διευθυντής σε σχολείο και σας κατατίθεται ανώνυμη καταγγελία ότι αποτελεί πρακτική πολλών από τους καθηγητές-συνοδούς πάσης φύσης εκδρομών που διενεργούνται από τα σχολεία, να εμφανίζουν παραστατικά με τα οποία διεκδικούν αποζημιώσεις για έξοδα (π.χ. εισιτήρια, σίτιση, ξενοδοχεία), τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί από τις εισφορές των μαθητών.
 Απάντηση:
 Τι λέει ο νόμος για τις αποζημιώσεις των εκδρομών;

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ

Την αποζημίωση εκδρομών δικαιούται ο εκπαιδευτικός ο οποίος συνοδεύει μαθητές σε εκδρομή, πέραν του ωραρίου του σχολείου. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να είναι με ή χωρίς διανυκτέρευση, και το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται  από την διάρκεια της εκδρομής και αν υπάρχουν ή όχι αποδείξεις διανυκτέρευσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Για την αποζημίωση ημερήσιας ΕΚΔΡΟΜΗΣ,  η αμοιβή ισούται με το 1/3  της αποζημίωσης εκτός έδρας, δηλαδή με 9,78 €. Σε αυτό το ποσό υπάρχει κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2 % .
Για την αποζημίωση ΕΚΔΡΟΜΗΣ δύο και περισσοτέρων ημερών, η αποζημίωση ισούται με το 1/3 της αποζημίωσης εκτός έδρας (9,78 € ) για την ημέρα επιστροφής, και με το ποσό των 29,35 € για κάθε μια επιπλέον ημέρα.
Στο ποσό αυτό προστίθεται και η αποζημίωση διανυκτέρευσης, η οποία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ το ποσό των 35,22 € ανά ημέρα.
Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2 % υπολογίζεται ΜΟΝΟ στην αποζημίωση εκτός έδρας και όχι στο ποσό διανυκτέρευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Την αποζημίωση των 29,35 €  δικαιούται ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει σε εκδρομή ΜΟΝΟ όταν προσκομίσει και απόδειξη διανυκτέρευσης. Αν δεν υπάρχει απόδειξη διανυκτέρευσης τότε ανεξαρτήτως διάρκειας της εκδρομής, η αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό των 9,78 € μόνο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1. Έγκριση της εκδρομής. Η έγκριση ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλίου πράξεων του συλλόγου, στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΡΧΗΓΟΣ και οι ΣΥΝΟΔΟΙ καθηγητές, ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στην εκδρομή και ο συνολικός αριθμός των μαθητών της τάξης, βάση του οποίου θα προκύπτει ότι στην εκδρομή συμμετείχαν τα 3/4 των μαθητών.
3.Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι η εκδρομή έχει πραγματοποιηθεί.
4.Ονομαστικές αποδείξεις ξενοδοχείου στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, το Α. Φ. Μ. του, οι ημέρες διανυκτέρευσης και το ποσό
. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 : Αν το ποσό είναι μικρότερο των 35,22 €, τότε στην αποζημίωση διανυκτέρευση αναγράφεται το ποσό αυτό. Αν είναι μεγαλύτερο, τότε αναγράφεται το ποσό 35,22 €.  ( Εάν το ποσό στο τιμολόγιο είναι μικρότερο των 35,22 €, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον οικονομικό εκκαθαριστή για πληροφορίες )
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 : Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις από το ξενοδοχείο αλλά από το τουριστικό γραφείο, τότε επισυνάπτεται και φωτοτυπία του φαξ του γραφείου προς το ξενοδοχείο, για την κράτηση των δωματίων. (σ.σ. Επιμείνετε και φροντίσετε να λαμβάνετε τιμολόγιο από το ξενοδοχείο για την ευκολότερη διεκπεραίωση της αίτησης σας )
5.Καταστάσεις πληρωμής σε τρία ( 3 ) αντίτυπα.

Στοιχεία Που Απαιτούν Συμπλήρωση Στην Κατάσταση Πληρωμής

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι :
• Το Γραφείο στο οποίο υπάγετε το σχολείο. Αν το σχολείο υπάγετε στην Διεύθυνση, διαγράφετε την αντίστοιχη γραμμή.
• Την Δ. Ο. Υ. πληρωμής
• Την διάρκεια της εκδρομής  και τον προορισμό της
• Το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού
• Τον Α.Φ.Μ. του εκπαιδευτικού
• Την Δ.Ο.Υ. του εκπαιδευτικού
• Το σύνολο των ημερών της εκδρομής
• Τους συμμετέχοντες μαθητές στην εκδρομή και το σύνολο των μαθητών της τάξης
• Την πόλη, την ημερομηνία υποβολής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή / Διευθύντριας

Από τα παραπάνω βγαίνει η απάντηση:
Η ανώνυμη καταγγελία προφανώς είναι κακοήθης, αφού:
1. Ο Διευθυντής γνωρίζει, ότι στις πολυήμερες εκδρομές είναι μέσα και οι διανυκτερεύσεις των συνοδών καθηγητών. (Συνηθέστατα, κατά κανόνα) Υπάρχει και συμφωνητικό σχετικό, όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις του πρακτορείου.
2. Τα όποια δικαιολογητικά τα υπογράφει αυτός και μόνον  (Ο Διευθυντής)  και γνωρίζει αν κάποιος τα υπέβαλε εκ του περισσού  ή όχι.
3. Δικαιούται νομίμως τα 9,78€ /ημέρα τα οποία στην πράξη, αρκετοί καθηγητές ΔΕΝ  μπαίνουν στον κόπο να τα υποβάλλουν, διότι ο κόπος σύνταξης των καταστάσεων, μεταφοράς στην ΔΔΕ , μετά τηλεφωνικές οχλήσεις στα  «Εντελλόμενα» και μετά η μετάβαση στην Δ.Ο.Υ. («Ήρθαν τα προπέρσινα; Δεν ήλθαν ακόμη; Πότε θα έλθουν;...«Ξέρω γω;»)  Και αυτοί οι διάλογοι,  ΠΡΙΝ την οικονομική κρίση .
4. Κατατεθέντα δικαιολογητικά από το έτος 2008 δεν έχουν πληρωθεί και ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομικών είπε στο Προεδρείο της ΟΛΜΕ που τον επεσκέφθη «Ξεχάστε τα!» (Ενώ είναι ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ. Είχε δημοσιευθεί μάλιστα σχετική καταγγελία!)
5. Σύμφωνα με νεώτερη εγκύκλιο που κυκλοφορεί (του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) υπάρχει για τις εκδρομές ένα συγκεκριμένου ύψους κονδύλι για έκαστο έτος για εκδρομές. Αν εξαντληθεί η πίστωση,  τότε δεν εγκρίνεται άλλη πίστωση, ούτε γίνεται μεταφορά της απαίτησης από πίστωση επομένου έτους,  διότι το Κράτος έχει τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα και παρ΄όλα ταύτα οι καθηγητές συνοδεύουν τους μαθητές τους στις εκδρομές, χωρίς καν την αποζημίωση των 9,78€ /ημέρα! Προφανώς ένας καθηγητής μπορεί να εισπράξει και κανένα «Σας ταΐζουμε , σας κοιμίζουμε, μιλιά!»  (Έχει γίνει, έστω και μεμονωμένα)
Τι λέει η ΟΛΜΕ (μοιάζουν απίστευτα!)
Σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 251, Συν/ση 19η /06-07-2009) η Διοίκηση (ΠΥΣΔΕ, Διευθυντής Εκπαίδευσης) υποχρεώνεται να αναφέρει ρητά σε κάθε απόφαση, ότι δικαιούται αποζημίωσης ο εκπαιδευτικός που εκτελεί πρόσθετη εργασία (υπερωρίες, συμμετοχή σε σχολικές εκδρομές εκτός έδρας), ή συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο σε σχολείο που απέχει από την πόλη ή το χωριό που βρίσκεται η οργανική του θέση (εξαιρούνται τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης). 
Επιπροσθέτως επιβάλλεται να αναφέρεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον σχετικό κωδικό και να γίνεται η δέσμευση του ανάλογου ποσού για την πληρωμή του εκπαιδευτικού.
 Επισημαίνεται επίσης ότι η πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών πρέπει να γίνεται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών με πιστώσεις του επομένου έτους κρίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Κατόπιν τούτου δεν καταβάλλονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά (Εγκύκλιος ΓΛΚ 2/94816/0020/30-12-09).  
Επειδή οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξακολουθούν να μην
ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία, είτε από άγνοια, είτε λόγω σκοπιμότητας (δεν
υπάρχουν πιστώσεις στο σχετικό κωδικό), το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καλεί τη Διοίκηση να
εφαρμόσει πιστά τη κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόφασή της
είναι παράνομη και ο θιγόμενος εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να στραφεί δικαστικά εναντίον του Διευθυντή Εκπαίδευσης και να διεκδικήσει τη καταβολή από αυτόν του
απολεσθέντος ποσού, γιατί αυτός με πράξεις του ή με παραλείψεις του είναι
υπεύθυνος για την οικονομική ζημία του.
Καλούμε επίσης τους εκπαιδευτικούς να απαιτούν να τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, πριν εκτελέσουν την εντολή της Διοίκησης.  
 Θέμα 107

Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια η επιθετικότητα μεταξύ των εφήβων έχει αυξηθεί. Κι αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς αυξάνεται και οι επιπτώσεις του επηρεάζουν τόσο το σχολικό περιβάλλον όσο και την κοινωνία.
Απάντηση:

   (Ψυχιατρική προσέγγιση)

Η επιθετικότητα που εκδηλώνεται στους εφήβους αποσκοπεί στην αναζήτηση μιας ισορροπίας των αλληλοσυγκρουόμενων ενδοψυχικών τάσεων, χρήσιμη σ΄ αυτή τη φάση  για την εξέλιξης τους.
Βασικοί –γενικοί- στόχοι που επιδιώκονται διαμέσου της εκδηλούμενης επιθετικότητας είναι:
1. Δοκιμασία δύναμης: Σχετίζεται με την τάση ανεξαρτητοποίησης από τους γονείς και από-ιδανικοποίησης των ενηλίκων γενικότερα.
2. Αναζήτηση πειθαρχίας, ποινής, ισχυρής υποστηριχτικής φιγούρας: Αν ο ενήλικας φανεί δυνατός στην «επίθεση», τότε ο έφηβος αισθάνεται ασφάλεια για το κύρος και την στήριξη που μπορεί να λαμβάνει. Αν φανεί αδύναμος, ο έφηβος βιώνει θλίψη και αποδιοργάνωση.
3. Απενοχοποίηση και άμβλυνση των αυστηρών απαγορεύσεων. Προκαλεί με την επιθετικότητα τους ενηλίκους, ώστε να δοκιμάσει την ανοχή τους, επιδιώκοντας την συγχώρεση (αγάπη, αποδοχή) ή την ποινή (απενοχοποίηση).
 
Περισσότερα ΕΔΩ

Επίσης: Εκδήλωση βίας εφήβων και τηλεόραση.


Οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες που παρακολουθούν σκηνές βίας στην τηλεόραση, επηρεάζονται αρνητικά με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν  οι ίδιοι αργότερα στη ζωή τους μια βίαιη και επιθετική συμπεριφορά εναντίον των άλλων.
Η σοβαρή αυτή διαπίστωση προκύπτει από μια πρώτη στο είδος της, βαρυσήμαντη και μακροχρόνια έρευνα που διήρκεσε 17 χρόνια και συμπεριέλαβε 707 άτομα.
Στην έρευνα εξετάστηκε η συμπεριφορά παιδιών από 700 οικογένειες, από την ηλικία των 14 έως 22 ετών.
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:
 • Οι έφηβοι που έβλεπαν τηλεόραση για περισσότερο από 3 ώρες την ημέρα είχαν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με αυτούς που έβλεπαν μόνο μια ώρα την ημέρα να επιτεθούν σε κάποιον ή να εμπλακούν σε μια βίαια συμπλοκή, όταν εισέρχονταν στην ενήλικη ζωή
   
 • Υπήρχε μια αναλογική σχέση μεταξύ της επιθετικότητας στην καθημερινή ζωή που ανάπτυσσαν οι έφηβοι ή οι νεαροί ενήλικες με το χρόνο που αφιέρωναν για να κοιτάζουν τηλεόραση
   
 • Οι ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης από γυναίκες ηλικίας 22 ετών, επηρέαζαν το βαθμό με τον οποίο οι γυναίκες αυτές έκαναν εγκληματικές πράξεις (επιθέσεις και απειλές εναντίον άλλων, κλοπές) όταν έφταναν στην ηλικία των 30 ετών
   
 • Η σχέση μεταξύ επιθετικότητας και βίαιης συμπεριφοράς από τη μια και ωρών παρακολούθησης της τηλεόρασης από την άλλη, ήταν ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα (οικογενειακό εισόδημα, μόρφωση των γονέων, ψυχιατρικό ιστορικό, περιοχή κατοίκησης, προηγούμενο ιστορικό επίθεσης)
Μέχρι σήμερα οι επιστημονικές έρευνες είχαν τεκμηριώσει το γεγονός ότι η βία στην τηλεόραση και στα παιγνίδια βίντεο, προάγουν την επιθετική και εγκληματική συμπεριφορά στα παιδιά.
Τώρα η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει δυστυχώς ότι είναι μια πολύ μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού που επηρεάζεται από τη βία που προβάλλουν συνεχώς τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.
Οι έφηβοι, οι νεαροί ενήλικες και ίσως ενήλικες που έχουν μια προδιάθεση για βίαιη ή εγκληματική συμπεριφορά επηρεάζονται άμεσα και μακροχρόνια από την βία στην οποία τους υποβάλλουν τα διάφορα μέσα επικοινωνίας.
Μάλιστα φαίνεται ότι έστω και ένα επεισόδιο έκθεσης κάποιου στη βία στη τηλεόραση, μπορεί να αυξήσει τη δική του επιθετικότητα αμέσως μετά. Η χρόνια υποβολή των ατόμων σε σκηνές βίας και εγκλήματος αυξάνει την μακροχρόνια επιθετική συμπεριφορά τους.
Θα τονίσουμε το γεγονός ότι είναι πολλές οι έρευνες που απέδειξαν κατά τα τελευταία χρόνια τις νοσηρές και ανεπιθύμητες επιδράσεις που έχουν οι σκηνές βίας πάνω στους νέους και στα παιδιά.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κίνδυνοι για όλους είναι πραγματικοί. Αυτά που πρέπει να οπωσδήποτε να γίνονται εναντίον της θλιβερής αυτής κατάστασης θα πρέπει να εστιάζονται βασικά σε δύο τομείς.
Κατά κύριο λόγο θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί ελέγχου όσον αφορά την βία, τον τρόμο και την εγκληματικότητα που προβάλλονται από όλους είτε είναι μαζικά μέσα πληροφόρησης, επικοινωνίας ή ψυχαγωγίας.
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν αρκούν αλλά χρειάζονται και μηχανισμοί αυτοελέγχου από τα ίδια τα μέσα.
Ίσως όμως, σημαντικότερο από τα πιο πάνω είναι οι γονείς, η ίδια η οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα να φροντίζουν να μορφώνουν τα παιδιά τους και να τα διαπαιδαγωγούν για τους κίνδυνους που κρύβουν όλα τα σύγχρονα επικοινωνιακά και ψυχαγωγικά μέσα.
Τα παιδιά και οι έφηβοι που εκπαιδεύονται και μορφώνονται με βάση τις αρχές αυτές θα γνωρίζουν τους κινδύνους. Θα αποτελούν την καλύτερη ασπίδα ασφάλειας της κοινωνίας από τις βλαβερές επιπτώσεις του νοσηρού φαινομένου της προβολής της βίας και της εγκληματικότητας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.  ΠΗΓΗ ΕΔΩ

 Πως αντιμετωπίζεται η επιθετικότητα στο Σχολείο :
Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο σχολείο


Α. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου

n  Το ψυχολογικό κλίμα του σχολείου

n  Ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας

n  Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι αρμοδιότητές του

n  Η έμφαση στο θέμα της επιθετικότητας

n  Εφαρμογή Προγράμματος Ολιστικής Παρέμβασης κατά της Επιθετικότητας

n  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των  εκπαιδευτικών του σχολείου

n  Καταγραφή και αποτίμηση του μεγέθους του προβλήματος

n  Απόφαση για λήψη μέτρων - Στόχοι

n  Ενημέρωση των γονέων και εμπλοκή τους στην αντιμετώπιση του ζητήματος

n  Ενημέρωση όλων των μαθητών

n  Εκτενείς συζητήσεις στην τάξη, ημερίδα και επισκέψεις-ομιλίες ειδικών

n  Δημοσιοποίηση του Προγράμματος

n  Ομάδες εργασίας και τακτικές συσκέψεις

n  Διατύπωση προτάσεων για επίλυση του προβλήματος

n  Εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης της επιθετικότητας βιωματικά (προσομοίωση)

n  Ενθάρρυνση για κοινοποίηση πιθανών προβλημάτων στους εκπαιδευτικούς

n  Σαφής ενημέρωση για ένα κοινά αποδεκτό συγκαθοριζόμενο πλαίσιο αρχών της λειτουργίας του σχολείου.

n  Καλύτερη εποπτεία

n  Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο (αισθητικές , λειτουργικές) και οικειοποίηση του χώρου

n  Προτάσεις για παιχνίδια στην αυλή

n  Έλεγχος για την εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος
Β. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε επίπεδο τάξης

n  Η πειθαρχία στους εφήβους: δικαιοσύνη και ανοχή

n  Ούτε υπερβολικός έλεγχος που σκοτώνει την πρωτοβουλία , ούτε αδιαφορία, αλλά καθορισμός της αποδεκτής συμπεριφοράς και των συνεπειών της μη αποδεκτής

n  Άμεση εφαρμογή των συνεπειών της παράβασης

n  Ενεργητική ακρόαση ων εφήβων. Κάθε γενιά έχει τη δική της διάλεκτο: η ιδιόλεκτος της εφηβείας και η δική μας κατανόηση

n  Αναγνώριση των προβλημάτων συμπεριφοράς, ερμηνεία, κατανόηση

n  Ανταμοιβή και επιβράβευση της κοινωνικής-αλτρουιστικής συμπεριφοράς

n  Ερωτηματολόγιο για τη ζωή των παιδιών στην τάξη, την ικανοποίησή τους από το σχολείο, κλπ.

n  Διδασκαλία κειμένων που προάγουν την κοινωνική συμπεριφορά και τις φιλίες. Η Λογοτεχνία ως προνομιακό μάθημα για την καλλιέργεια στάσεων και αξιών

n  Ευαισθητοποίηση των μαθητών, άσκηση στην ενσυναίσθηση και την επίγνωση των συνεπειών της επιθετικότητας

n  Δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

n  Προετοιμασία, πρόβλεψη ενδεχόμενων δυσκολιών και σενάρια αντιμετώπισης επεισοδίων

n  Προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις

n  Διαφοροποίηση στη διδασκαλία και στις εργασίες

n  Χρήση εποπτικών μέσων

n  Πρόβλεψη χειρισμών για τους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες

n  Διαγράμματα, λέξεις-κλειδιά, Σχεδιαγράμματα, Εννοιολογικοί χάρτες, Πίνακες, Περιλήψεις, κλπ.


Γ. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε προσωπικό επίπεδο


n  Θεσμικοί φορείς: Σχολική μονάδα, Διευθυντής, Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογος Γονέων, Μαθητική κοινότητα, Σχολικός Σύμβουλος, ΚΔΑΥ

n  Νεανικός παραβάτης ως προς την εξουσία, τα μαθήματα, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, την ιδιοκτησία, την κοινωνία

n  Οικογενειακό ιστορικό, σχολική επίδοση, κοινωνικές, συναισθηματικές σχέσεις
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

n  Δημιουργία θερμών και στοργικών σχέσεων

n  Άμεση κοινοποίηση δίκαιων και σταθερών ορίων

n  Συνεργατικό κλίμα και ενδοομαδική διάδραση

n  Έμφαση σε ελκυστικές δραστηριότητες, βίωση επιτυχίας από συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις

n  Μείωση του μεγέθους της τάξης

n  Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων

n  Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων

n  Συναισθηματική αγωγή: αναγνώριση συναισθημάτων, απόκτηση αυτοπεποίθησης

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

n  Αποδοκιμασία της απαράδεκτης συμπεριφοράς, προγραμματισμένη, συστηματική αγνόηση

n  «Time out»: χρόνος για ηρεμία και σκέψη πριν από ο,τιδήποτε άλλο

n  Μη λεκτική παρέμβαση: επαναφορά με βλέμμα, νεύμα, κίνηση, προσέγγιση, επαφή-άγγιγμα(;)

n  Λεκτική επιβράβευση αποδεκτής συμπεριφοράς του ίδιου του παιδιού ή άλλων

n  Αναφορά ονόματος, υποβολή εύκολης ερώτησης

n  Προσεκτικό χιούμορ (όχι διακωμώδηση ή ειρωνεία)

n  Ανάδειξη των επιπτώσεων της ανάρμοστης συμπεριφοράς

n  Απαίτηση για τερματισμό της παρεκτροπής

n  Ποινές: Απώλεια προνομίων, Παρατήρηση, Επίπληξη αυστηρή, κλπ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Διαπραγματεύσεις, Συμβόλαιο συνέπειας, Εναλλακτικές προοπτικές


Συμβουλές για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των εφήβων

n  Αμοιβαίος σεβασμός

n  Συντομία στις νουθεσίες

n  Σαφήνεια

n  Ηρεμία

n  Όχι δηλώσεις που αφορούν το μέλλον

n  Όχι απειλές

n  Ενθάρρυνση του εφήβου να εκφράσει τη γνώμη του


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

n  Α. Κυρώσεις (Π.Δ. 104/1976, άρθρα 26-32)

n  Παρατήρηση

n  Επίπληξη

n  Ωριαία αποβολή

n  Αποβολή μιας ή πολλών ημερών (Ειδική Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων)

n  Β. Ενημέρωση Γονέων (Ν. 1566/1985, άρθρο 53, Ν. 2621/1998, άρθρο 2, 1β, Υ.Α. Η/9876/4-10-1985, περί κηδεμονίας σε περίπτωση διαζυγίου)


Η ΤΙΜΩΡΙΑ – Ποινές και κυρώσεις

n  Η σωματική ποινή αποδεικνύει ότι η δύναμη δημιουργεί δίκαιο.

n  Ο τρόπος που μαλώνει κανείς ένα παιδί δείχνει τον χαρακτήρα σου.

n  Η λεκτική ταπείνωση πολλές φορές είναι εξίσου ταπεινωτική με ένα χτύπημα.

n  Η ποινή πρέπει να λειτουργεί σαν κάθαρση.

n  Ο γονιός κι ο εκπαιδευτικός είναι οι προστάτες του παιδιού, όχι οι τιμωροί του.

n  «Διδάσκεις με αυτό που είσαι κι όχι αυτό που διηγείσαι.»


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

n  Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

n  Σχολικός Σύμβουλος (γενικής παιδαγωγικής ευθύνης)

n  ΚΔΑΥ (Διεπιστημονική ομάδα)

n  Πενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο

n  Εισήγηση Διευθυντή

n  Η άποψη της μαθητικής κοινότητας

n  Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

n  Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων


ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Υ.Α. 353.1/324/10565.Δ1.16-10-2002)

n  Μετακίνηση του τμήματος σε αίθουσα δίπλα στο Γραφείο του Διευθυντή

n  Ανοιχτή πόρτα κατά τη διδασκαλία

n  Αύξηση εφημερευόντων

n  Συνεργατικές μέθοδοι εργασίας και μάθησης

n  Παραπομπή του μαθητή σε ειδικό (ψυχολόγο)

n  Αλλαγή τμήματος με τη συγκατάθεση του μαθητή

n  Έλεγχος πορείας μαθητή, ύφεση εκδηλώσεων ή επιδείνωση. Παραπομπή σε παιδοψυχίατρο


Κ.Δ.Α.Υ. (Ν. 2817/14-3-2000, άρθρο 2)

n  Διεπιστημονική ομάδα: ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος

n  Νοητικό, συναισθηματικό, κοινωνικό προφίλ του μαθητή

n  Συνεντεύξεις με γονείς και εκπαιδευτικούς

n  Θεραπευτικές συνεδρίες

n  Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών
 ΠΗΓΗ ΕΔΩ

Θέμα 108

Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι πολύ εργατικοί και πρόθυμοι αλλά:

·        Δεν προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους, γιατί δεν το θεωρούν απαραίτητο.

·                 Δεν λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σχετικά με τη διδακτέα ύλη ή τις μεθόδους διδασκαλίας, γιατί διαφωνούν με αυτές.

·        Δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, γιατί προτιμούν να ασχολούνται με το διδακτικό τους αντικείμενο.

·        Δεν συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Δεν δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά από αυτούς.
Απάντηση: 
«Δεν προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους, γιατί δεν το θεωρούν απαραίτητο.»
Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης, είναι μια υποχρέωσή τους που καθορίζεται με σχετικές εγκυκλίους. Πρέπει να κάνει προγραμματισμό και να τον καταθέσει ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ στην αρχή του Σχολικού έτους. 
Αν είναι απλώς φυγόπονος, του λέμε «Έτσι λέει ο νόμος, αυτή είναι η υποχρέωσή σας, εδώ δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει και την μεγαλύτερη ανελευθερία, μη αυτονομία,  την έχω εγώ ως Διευθυντής! Δέκα  λεπτά θα κάνετε να το συμπληρώσετε! Έχουμε και τον μπούσουλα του Π.Ι.!» 
Εδώ όμως η περίπτωση είναι για  «εργατικούς και πρόθυμους» Ειδικά γι αυτούς , πρέπει να κάνουμε μια πειστική υποστήριξη της απαίτησης του νόμου. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε με τον Έλληνα με ρήσεις του τύπου «ο νόμος είναι νόμος» αφού ξέρει που μένει. Αυτό είναι αποτελεσματικό επί Γερμανών, όχι επί Ελλήνων.
Πρέπει να του πει:
«Και ο καλύτερος καθηγητής του κόσμου να είσαι και ο εμπειρότερος, έρχεται στιγμή που χρειάζεται να δεις που είσαι σε σχέση με τον προγραμματισμό. Είμαι πίσω; Είμαι μπροστά; Επισπεύδω; Επιβραδύνω; Προλαβαίνω; Ολοκληρώνω; Ποίες μέρες χάσαμε και δεν το είχα προϋπολογίσει;» Όλα αυτά είναι χρήσιμα σε ένα αντίγραφο  Α4 στο γραφείο του, άμεσα προσβάσιμο, ελέγξιμο  και αναθεωρήσιμο»

«Δεν λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σχετικά με τη διδακτέα ύλη ή τις μεθόδους διδασκαλίας, γιατί διαφωνούν με αυτές.»
Πρέπει να τους εξηγήσουμε, ότι έχουν δώσει όρκο να φυλάσσουν το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και η υπακοή στους νόμους είναι υποχρέωση. Η μη υπακοή είναι παράβαση καθήκοντος . Αυτά ως επισήμανση:
Δεύτερο επίπεδο:
Οπωσδήποτε κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να διαφωνεί μερικώς ή ολικώς με το Π.Ι. και τις οδηγίες του. Οφείλει να τις υποδεικνύει τεκμηριωμένα. Αν εγώ ήμουν Πρόεδρος του Π.Ι. και μου προέτειναν μια καταπληκτική ιδέα που θα προήγαγε τους σκοπούς της Εκπαίδευσης, θα ήμουν χαζός να μην την υιοθετήσω! Αν η πρότασή μου ήταν σωστή και δεν την υιοθετούν λόγω ιδιοτέλειας (έτσι νομίζεις) ας μην ψηφίσεις το κόμμα που τον έβλαε Πρόεδρο και ψήφισε άλλον. Αν «όλοι ίδιοι είναι» βάλε εσύ ως υποψήφιος να σώσεις την Ελλάδα. Γράψε άρθρα να πείσεις την κοινή γνώμη για την ορθότητα των απόψεών σου! Το διαδίκτυο είναι ένα μέρος όπου εκδίδεις και την δική σου εφημερίδα δωρεάν και αν οι απόψεις σου έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον είναι δημοσιεύσιμες και αλλού και επηρεάζεις κόσμο στο μέτρο της δυνάμεώς σου! Δυστυχώς ή ευτυχώς, το παιγνίδι έτσι παίζεται, αυτούς τους κανόνες έχει , σε αυτά τα νόμιμα πλαίσια κινούμαστε! Επειδή είμαστε και δάσκαλοι, αυτή την απλή κατανόηση του Δημοκρατικού πλαισίου πρέπει να την περνάμε και στα παιδιά. Αν δεν είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ τα προηγούμενα για μας, θα είναι για τα παιδιά;

 «Δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, γιατί προτιμούν να ασχολούνται με το διδακτικό τους αντικείμενο.»
Δεν έχει τέτοια, η συμμετοχή στις Συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική! (Ας πούμε ότι μελετά στην Βιβλιοθήκη Μαθηματικά!) Για να μας φτύνεις εμάς τους υπολοίπους που ασχολούμαστε  με τα ελάσσονα και συ με τα υψιπετή μείζονα που ασχολείσαι  το διδακτικό  και επιστημονικό σου  αντικείμενο;  Έχεις αποφανθεί ότι μοναδική δουλειά μας ή έστω κύρια  είναι να κάνουμε μάθημα; Αυτό γίνεται στα φροντιστήρια, αλλά εδώ είναι σχολείο και έχουμε και άλλες λειτουργίες! Έχουμε και παιδαγωγικές Συλλογικές Λειτουργίες Αυτό είναι ο Σύλλογος! Θα έλθεις και θα συμμετάσχεις και ενεργά για θέματα που σε αφορούν και σένα πάρα πολύ . Επομένως μετέχεις και άνευ δυστροπίας !
Τα λεγόμενα τα προσαρμόζουμε ανάλογα με τον καθηγητή (τον χαρακτήρα του)

 «Δεν συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Δεν δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρά το γεγονός ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά από αυτούς.»
Στο ίδιο πνεύμα με τα προηγούμενα τους υπενθυμίζουμε ότι είναι καθήκον τους . 
Για εμπέδωση παραθέτω τα καθήκοντα το καθηγητή όπου ΟΛΑ τα προηγούμενα προβλέπονται ρητώς:
Άρθρο 38
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων
(παρ. 8 άρθρο 13 και άρθρο 55 Ν. 1566/85)

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ορίζονται με βάση τα ανωτέρω.
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:
1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης.
2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων.
3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
6. Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με το διδάσκοντα τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν.
7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.
9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο.
11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
12. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.
13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.
15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
16. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.
20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
22. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά.
23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ΄ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.
24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.
26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους.
27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα.
 
Θέμα 109

Η έρευνα στα θέματα Εκπαιδευτικής Διοίκησης έχει αναδείξει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική θετική σχέση μεταξύ της επιμεριστικής ηγεσίας (η ηγεσία που διαμοιράζεται και ασκείται μεταξύ πολλών) από τη μια και την ονομαζόμενη «ακαδημαϊκή αισιοδοξία» των εκπαιδευτικών (η αίσθηση των εκπαιδευτικών ότι μπορούν να καταφέρουν σχεδόν τα πάντα στον ακαδημαϊκό τους χώρο έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους, δηλαδή την αίσθηση της αυτοεπάρκειάς τους).

 Απάντηση: (υπό επιφύλαξη!)

  Στην παρακάτω απάντηση, θεωρούμε, ότι οι έννοιες «επιμεριστική ηγεσία» «εξουσιοδοτική» και «συμμετοχική»  ταυτίζονται
Δεν μπορούμε να κάνουμε τον ειδικό στην θεωρία της Διοίκησης με 2-3 μαθήματα που έχουμε παρακολουθήσει)
Έχουν προσδιοριστεί από τους θεωρητικούς τα παρακάτω μοντέλα:
1.   Αυταρχικό: Ο ηγέτης παίρνει μόνος του αποφάσεις, τις μεταβιβάζει στους συνεργάτες του και περιμένει συμμόρφωση προς τις διαταγές αυτές.
2.   «Καλοκάγαθο»-Αυταρχικό: Ο ηγέτης δείχνει συγκαταβατική εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του και τους υποκινεί ανταμείβοντας ή εκφοβίζοντάς τους.
3.   Δημοκρατικό: Ο ηγέτης σε κάθε απόφαση λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις απόψεις, τις προτά­σεις των συνεργατών του, τους συμβουλεύεται για τις ενέργειες και τις αποφάσεις και ενθαρρύ­νει τη συμμετοχή τους.
4.   Εξουσιοδοτικό: Ο ρόλος του ηγέτη παρουσιάζεται πολύ περιορισμένος, δίνοντας στους συνερ­γάτες μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και ελευθερίας.

γ. Πότε ασκείται αποτελεσματική ηγεσία/αποτελεσματικός συντονισμός;
1.   Ο Likert διαπίστωσε, με βάση έρευνες, ότι οι συντονιστές που εφαρμόζουν το παραπάνω μοντέλο «4» είχαν μεγαλύτερη επιτυχία και οι ομάδες που διοικούνταν με αυτό το σύστημα ήταν αποτελεσματικό­τερες και παραγωγικότερες.
Βλέπε περισσότερα ΕΔΩ 
 Μπείτε στον κόπο να διαβάσετε την πιο μικρή αλλά και υπερπλήρη παρουσίαση των θεωριών ηγεσίας, ΕΔΩ
το απόσπασμα που πρέπει να σχετίζεται με την ερώτηση είναι το παρακάτω , όπως και το παραπάνω που προανέφερα.
Μάθετε τι είναι η θεωρία Χ και η θεωρία Ψ στην θεωρία της Ηγεσίας:
Πρόκειται για μια θεωρητική σύλληψη-μοντέλο, που επιτρέπει την προσέγγιση της πραγματικότητας.
Η θεωρία Χ θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι είναι τεμπέληδες, ευθυνόφοβοι, επιζητούν το βόλεμα και θέλουν ...βούρδουλα(!) για να δουλέψουν
Η θεωρία Ψ , θεωρεί, ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν την εργασία ευχάριστη απασχόληση, αυτοελέγχονται στην δουλειά τους, επιζητούν ευθύνες και έχουν τεράστιες αναξιοποίητες ικανότητες εξυπνάδας και φαντασίας.
Οι δύο θεωρίες είναι στους δύο αντίποδες θεώρησης (τα δύο άκρα)

 Το συμμετοχικό στυλ έχει σαν βασική θέση ότι ο ηγέτης  ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους και για τη δουλειά. Μοιράζεται την εξουσία του με τον κόσμο του, (οπότε είμαστε κοντά στη θεωρία Ψ). Ενθαρρύνει το προσωπικό να παίξει σημαντικό ρόλο και κρατά για τον εαυτό του τον τελικό λόγο. Τα τελευταία χρόνια τείνει να επικρατήσει αυτό το στυλ. Οι εργαζόμενοι θέλουν να έχουν λόγο για τα τεκταινόμενα, αλλά καμιά φορά η τεχνολογία δεν τους αφήνει. Ας μη θεωρηθεί πάντως ότι  όλοι οι επιτυχημένοι ηγέτες ακολουθούν αυτό το στυλ.

Θέμα 110

Στο σχολείο που αναλάβατε Διευθυντής σας ενημέρωσαν από το Ι.Κ.Υ. ότι εγκρίθηκε η αίτηση του Σχολείου που υποβλήθηκε από την προηγούμενη Διεύθυνση για βοηθό Comenius (Comenius assistant). Δηλαδή, εκπαιδευτικός από χώρα της Ε.Ε. αποδέχθηκε να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου σας και να διδάσκει για χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου υπό την εποπτεία Μέντορα που θα πρέπει να αναζητήσετε από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.  Η αλλαγή αυτή – εκτός από τα θετικές της πτυχές- ασφαλώς προϋποθέτει και αυξημένες υποχρεώσεις του Σχολείου που απορρέουν από τη σύμβαση καθώς και μικρή αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αφού ο βοηθός Comenius πρέπει να διδάσκει μαθήματα σε διαφορετικές τάξεις και να αναλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως κανονικό εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλος του συλλόγου διδασκόντων.

Απάντηση:
 • Ο διευθυντής θα συνεχίσει την ανάληψη της υποχρέωσης και υπό την νέα Διοίκηση, διότι στην Διοίκηση, πάντα υπάρχει συνέχεια (Αρχή της συνέχειας στην Δημόσια Διοίκηση) Δεν έχει δικαίωμα να αποποιηθεί των υποχρεώσεων που ανέλαβε η προηγούμενη διοίκηση, πλην εύλογων λόγων ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται.
 • Ο Διευθυντής θα μελετήσει τί γίνεται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδίως με το Comenius. ΕΔΩ1 και ΕΔΩ2 (Επικαιροποιημένα προγράμματα 2011)
 • Θα πατήσει ΙΚΥ και comenius στην Google και θα βρει που θα απευθυνθεί ενδεχομένως:
  Comenius


  Comenius Ενδουπηρεσιακή κατάρτιση εκπ/κών

  Ασπασία Πίσπα
  τηλ.210-3726345
  e-mail: apispa@iky.gr

  Σχολικές Συμπράξεις

  Λεωνίδας Παπαστεργίου
  τηλ 210-3726344
  e-mail: lpapas@iky.gr

  Bοηθοί εκπαιδευτικοί
  Σπύρος Χατζηπαπάς
  τηλ. 210-3726347
  e-mail: schatzipapas@iky.gr
 • Θα βρει άλλες πληροφορίες για το πρόγραμμα που εφήρμοσαν αυτό το πρόγραμμα και θα πάρει τηλέφωνο τους Διευθυντές τους (ή θα έχει εύχερα τα τηλέφωνά τους να ζητήσει βοήθεια όταν πέσει σε αδιέξοδο)
 • Θα ζητήσει βοήθεια από τους γλωσσομαθείς συναδέλφους του Σχολείου.
 • Θα αναλάβει τις Δημόσιες σχέσεις με την επιμορφούμενη. (Περιήγηση στα «πολιτιστικά Κέντρα» της περιοχής , τοπικές πανηγύρεις, Μουσεία, Αρχαιολογικούς χώρους, τοπική κουζίνα. Επίσκεψη στο τοπικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο για δημιουργία δώρου τοπικών προϊόντων.)
 • Ο Μέντορας θα βρεθεί και δεν θα πεί όχι με τίποτα διότι («δεν θα ξεφτιλιστούμε στους ξένους!»)  θα είναι ο γλωσσομαθέστερος.
 • Μέρα παρά μέρα θα έχουμε στο μεγάλο διάλειμμα "Greek kolatsio" με Ντομάτα στα 4, τυρί φέτα και παστό με καγιανά. (Να πάει στην Πατρίδα του και να αναφέρει  περί του Μύθου της οικονομικής κρίσης!)
 • Τα ωρολόγια και τα άλλα θα κανονιστούν όλα, είναι το ολιγότερο, αυτό μας έλλειπε να μην του αποδώσουμε φιλοξενία.Εκτός από μαθήματα κατεύθυνσης, θα κάνει μαθήματα σε όλες τις τάξεις.
Να και κάποιες εντυπώσεις από άλλα σχολεία που εφήρμοσαν αυτό το πρόγραμμα.
2010-11 Janni Eriksen (Comenius assistant)
Το πρόγραμμα "βοηθός εκπαιδευτικός" επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκών χωρών να επισκεφτούν σχολεία άλλων χωρών, με σκοπό την παρακολούθηση μαθημάτων, την ανταλλαγή στοιχείων γλώσσας και πολιτισμού και τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η εκπαιδευτικός κ. Janni Eriksen από τη Δανία επισκέφτηκε το σχολείο μας και με την εποπτεία της εκπαιδευτικού Αγγλικής υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα etwinning (Greek and Danish cultural exchanges) στην Στ1, ενώ παρείχε υποστήριξη σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των τάξεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας. Η παρουσία της κ. Eriksen στο σχολείο μας έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά και τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα και τη γλώσσα της Δανίας, να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της συγκεκριμένης χώρας, να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα, η οποία αποτελούσε τη γλώσσα επικοινωνίας

Κάπου εδώ τελείωσαν τα θέματα που μου υπέβαλαν κάποια κινητοποίηση ενδιαφέροντος. Λίγο πολύ έχουν καλυφθεί όλα.  Αν όμως παρ΄όλα ταύτα θέλει κάποιος να ψάξω και  κάποια άλλα θέματα, ας μου το διαμηνύσει. Επίσης, όλα τα σχόλια θα αναρτώνται είτε για παρατηρήσεις επί απαντήσεων, συμπληρώσεις , νέες απαντήσεις κτλ 


Θέμα 111
«Εντός λεπτών από τη στιγμή που ο οπλισμένος μπήκε στο σχολείο και πυροβόλησε μαθητές, η αστυνομία και προσωπικό επείγουσας ιατρικής βοήθειας βρίσκονταν επί τόπου. Τα τραυματισμένα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και τα υπόλοιπα παρέμειναν στις τάξεις τους, όπου ότι ήταν ασφαλή. Το τηλεφωνικό «δέντρο» τέθηκε αμέσως σε λειτουργία με σκοπό να καθησυχαστούν οι γονείς και να εξασφαλιστεί η βοήθειά τους. Σε τριάντα λεπτά, ψυχολόγος, κοινωνικοί λειτουργοί, όπως και ιδιώτες επαγγελματίες και γονείς είχαν φθάσει για βοήθεια. Ο λυκειάρχης  μίλησε στους γονείς και σε κάθε τάξη είπε στους μαθητές τι ακριβώς συνέβη. Πριν οι γονείς πάρουν τα παιδιά, ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες βοήθειας από ειδικούς ψυχικής υγείας.»
Απάντηση:
 Παρουσίαση του θέματος από την διδάκτορα κα Χρύσα Αλεξοπούλου Σχολική Σύμβουλο  Φιλολόγων.
Διαβάστε το αρχείο παρουσίασης ΕΔΩ


Θέμα 112
"Μαθήτρια εμφανώς καταπονημένη ψυχολογικά εκμυστηρεύεται στον καθηγητή της τάξης της ότι οι γονείς της την πιέζουν αφόρητα για να επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις στα μαθήματα.Η κατάσταση αυτή της προκαλεί γενικευμένο άγχος με αποτέλεσμα αντί να βελτιώνει τις επιδόσεις της, να παρουσιάζει κάμψη, να απομονώνεται και να μη θέλει να συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα του σχολείου. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος καθώς η πίεση στο σπίτι εντείνεται, δημιουργούνται φασαρίες και η κατάσταση δε διορθώνεται"

Απάντηση:
 •  Καλεί εσπευσμένα τους γονείς και του λέει να μην πιέζουν το παιδί, διότι το παιδί μπορεί να παρουσιάσει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. 
 • Τους επισημαίνει -ενδεχομένως- να μην προβάλουν στο παιδί τις δικές τους ανεπάρκειες και απραγματοποίητες  προσδοκίες. Παρατηρείται συνήθως, το ευρύτερο, αλλά ιδίως το στενό οικογενειακό περιβάλλον να πιέζει μαθητές για να κάνουν αυτά που δεν έκαναν εκείνοι.  (Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά συχνάκις μπορεί να συμβαίνει) Να είναι πρώτοι και να διακρίνονται και να πηγαίνουν 2 γλώσσες και μπαλέτα και χορούς και κολύμβηση και μουσική και τάε-κβο-ντο. Βεβαίως και φροντιστήρια. Θα τους πει να τα κόψουν όλα ΑΜΕΣΩΣ,  πλην της μιας ίσως γλώσσας. Οι ίδιοι οι γονείς έχουν μια πρόχειρη δικαιολογία («στον καιρό μας δεν είχαμε ευκαιρίες») αλλά αν τους πείτε αν παρακολουθούν κανένα πρόγραμμα από ΝΕΛΕ ή ΚΕΕ ή ΙΔΕΚΕ θα σας πουν ότι δεν τα ξέρουν ή «για τέτοια είμαστε» Το  παιδί τους όμως είναι «για όλα» 
 • Αφού ο Διευθυντής εξαντλήσει τον διάλογο, θα απαιτήσει να πάνε με το παιδί σε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων του νομού . Πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο. Θα είναι και σε ανοικτή γραμμή για ενημέρωση. Θα το απαιτήσει. 
 • Θα πει στους καθηγητές να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του παιδιού και ιδίως να μην το πιέζουν.
Θέμα 113
" Ο νέος διευθυντής στης σχολικής μονάδας διαπίστωσε ότι το σχολείο του έχει εισάγει νέα προγράμματα μέσα στα τρία τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα όμως διαπίστωσε ότι η επικοινωνία με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινωνία ήταν αποσπασματική και χωρίς προγραμματισμό. Αυτό το κατάλαβε από τις πρώτες επαφές που είχε με το σύλλογο γονέων, ο οποίος του παραπονέθηκε ότι τα παιδιά είναι αποκομμένα και οι εκπαιδευτικοι είναι αδιάφοροι ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών και ότι τίποτα καινούργιο δε γίνεται στο σχολείο"
Απάντηση:
 • Πρέπει να εντάξει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων σε κάποιο πολιτιστικό διήμερο  που πρέπει να προγραμματιστεί στο τελευταίο διήμερο του σχολικού έτους. Στο εν λόγω διήμερο, μπορούν ενταχθούν και άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (έκθεση λαϊκής ενδυμασίας, φωτογραφίας, βιβλίου, ό,τι άλλο σκεφθούν να οργανώσουν) Μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι σύλλογοι , έτσι ώστε το σχολείο να ανοιχτεί στην Κοινωνία και οι μαθητές να παρουσιάσουν την δουλειά τους.
 • Υπάρχουν και οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις των προγραμμάτων των σχολείων στις έδρες των νομών που συνήθως γίνονται με διοργάνωση των υπευθύνων προγραμμάτων των ΔΔΕ. 
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1: 
Ένα πλούσιο πολιτιστικό διήμερο διοργανώνει το Μουσικό Σχολείο Λάρισας με στόχο την ουσιαστική παρέμβασή του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης και κυρίως την ανάδειξή του σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού της Λάρισας.
Έτσι ξεκινά τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για τη νέα χρονιά από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου όπου στις 7 μ.μ. στο φουαγιέ του σχολείου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Ηλία Κοτσίρα.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από χαρακτικά σχέδια με μολύβι και κάρβουνο με θέμα: «Μετέωρα, η ποιητική του ασπρόμαυρου».


Η έκθεση αποτελεί μέρος της εκπόνησης καλλιτεχνικού έργου που επιμελήθηκε ο καλλιτέχνης σε συνεργασία με το εργαστήρι χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.


Η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνει το Μουσικό σχολείο είναι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στις 7.00 μ.μ. στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο του σχολείου όπου το Χοροθέατρο λαϊκού πολιτισμού Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας θα παρουσιάσει με αυθεντικό τρόπο τον πλούτο των παραλλαγών των παραδοσιακών τραγουδιών και εθίμων που χαρακτηρίζουν την ορεινή περιοχή των Χασίων.


Η εκδήλωση έχει τίτλο «Από πέρα από το ποτάμ(ι) κι από δώθε από το Βαρλαάμ» και θα ακουστούν από εξηνταμελή χορωδία τραγούδια της Άνοιξης, του θέρους, του δρόμου, νανουρίσματα, Λαζαριάτικα, του γλεντιού, όπως τα συναντά κανείς στα χωριά Κακοπλεύρι, Αγιόφυλλο, Ασπροκκλησιά, Φωτεινό.
Την επιμέλεια των εκδηλώσεων έχει ο καθηγητής εικαστικών τεχνών Ηλίας Κοτσίρας.


Ο Ηλίας Κοτσίρας είναι ζωγράφος – χαράκτης, καθηγητής εικαστικών στο 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων.


Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Πηγή: http://www.larisaout.gr/theatro-kai-xoros/item/1290-diimero-politistikon-ekdiloseon-sto-mousiko-sxoleio.html#ixzz1RvUTzH4Q 
 •  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Στις 28 και 29 Μαΐου 2010, ο Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Α/θμιαςΕκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου, η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου και οι Σχολικές Μονάδες της Χάλκης, με την υποστήριξη του Δήμου Χάλκης, και τη συμμετοχή της Κινηματογραφικής Λέσχης Ρόδου «Θέασις» και του Κέντρου Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Υγείας «Δίοδος», διοργανώνουν διήμερο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέμα «Η σχολική μονάδα μορφωτικό και πολιτιστικό κέντρο της τοπικής κοινωνίας».

 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Οι Μαθητικοί Πολιτιστικοί Όμιλοι και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης οργανώνουν στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαΐου 2010 (ώρα έναρξης 18.30) Πολιτιστικό Διήμερο με κεντρικό θέμα: «ΦΑΝΤΑΣΙΑ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων: παιχνίδια, διαγωνισμούς, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις με ατομικές και ομαδικές συμμετοχές μαθητών /-τριών, θεατρικά δρώμενα, γαστρονομικές δημιουργίες μαθητών /-τριών κ.ά.
Σας αποστέλλουμε συνημμένο το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Λεοντείου Λυκείου: www.leonteios.gr.
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4

Διήμερο εκπαιδευτικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αμοργό

Οι περιφερειακοί θεσμοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν.Αιγαίου, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής και Προσχολικής Εκπ/σης, Γραφεία Καινοτόμων Δράσεων) σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, θέλοντας να δράσουν αντισταθμιστικά στις μορφωτικές – πολιτιστικές ανάγκες του νησιωτικού συμπλέγματος των Ανατολικών Κυκλάδων διοργάνωσαν διήμερο εκδηλώσεων με θέμα “Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Περιβάλλον” στο Γυμνάσιο Χώρας Αμοργού στις 13 και 14 Μαΐου.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και γενικότερα στην τοπική κοινωνία και επιχείρησαν:

Να αναδείξουν τον μορφωτικό και πολιτιστικό ρόλο του σχολείου, ιδιαίτερα σε περιοχές του νησιωτικού μας συμπλέγματος με αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Να τονίσουν την επίδραση του σχολείου στην τοπική κοινωνία, σε μια πολυσύνθετη πραγματικότητα που διαρκώς αλλάζει και αναζητούμε την ταυτότητά της.

Να προβάλουν τις ποικίλες εκπαιδευτικές δημιουργικές δράσεις των μαθητών και τις δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων μάθησης στα σχολεία της περιοχής των Ανατολικών Κυκλάδων( ιδιαιτερότητες-δυσκολίες).

Να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και γενικότερα των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και του πολιτιστικού πλούτου του κυκλαδίτικου τοπίου και την πολύπλευρη κινητοποίησή τους για την προστασία του.

Το πρόγραμμα του διημέρου περιελάμβανε:
 • παρουσιάσεις εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης της περιοχής
 • συζητήσεις με εκπ/κούς και γονείς για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, το σημερινό σχολείο και τις αλλαγές που προκύπτουν με την εισαγωγή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και βιβλίων
 • εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς
 • προβολή εκπαιδευτικών ταινιών
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είχε ως εξής:
Την Κυριακή 13/5 πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Το σχολείο, μορφωτικό και πολιτιστικό κέντρο».

Της συζήτησης προηγήθηκε προβολή της ταινίας «Πώς αλλιώς να μάθω;», από τη σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΤ1 «Μαθήματα Παθήματα»,που αποτέλεσε και έναυσμα για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα “Οι φάροι” από την κ. Σκούρτη Παρασκευή, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας παρουσιάστηκαν μαθητικά προγράμματα και δραστηριότητες από τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής.

Τη Δευτέρα 14/5 πραγματοποιήθηκε οδοιπορικό στη διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος Θολάρια - Λαγκάδα-Όρμος Αιγιάλης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις με θέμα το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
Εισηγητές ήταν οι :
 • Χατζηπαρασκευαΐδης Απόστολος (Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων), που ανέπτυξε το θέμα: «Κυκλάδες: Αειφόρα νησιά;»
 • Αναστασίου Τάσος (Υπεύθυνος Τμήματος Πολιτισμού & Εκπαιδευτικών Θεμάτων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν.Κυκλάδων), που ανέπτυξε το θέμα: «Περιηγητικά προγράμματα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση»
 • Φρέρη Ρόζα (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων & Καλλιτεχνικών Αγώνων Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων),που παρουσίασε τα εκπαιδευτικά πακέτα - εργαστήρια για εκπαιδευτικούς «Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός» και «Θεόφιλος, ένας λαϊκός ζωγράφος».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την προβολή της ταινίας «Το φως που σβήνει » του Β. Ντούρου.

Θέματα 114-115-116-117
114---Σε έρευνα που διεξήχθη στο σχολείο σας διαπιστώθηκε, ότι κατά την τελευταία τριετία δεν παρουσίασε ένδειξη ανανέωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν είχε αναληφθεί από κανένα νέο πρόγραμμα, π.χ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. Επίσης δεν παρατηρήθηκε εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο, αν και λειτουργεί «μια χαρά», όπως διαβεβαιώνουν οι εκπαιδευτικοί. Κεντρικά ζητήματα στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ήταν η πειθαρχία των μαθητών, οι μέτριες επιδόσεις τους και η καθαριότητα στο σχολείο. 
115---" Ο νέος διευθυντής στης σχολικής μονάδας διαπίστωσε ότι το σχολείο του έχει εισάγει νέα προγράμματα μέσα στα τρία τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα όμως διαπίστωσε ότι η επικοινωνία με τους γονείς και με την ευρύτερη κοινωνία ήταν αποσπασματική και χωρίς προγραμματισμό. Αυτό το κατάλαβε από τις πρώτες επαφές που είχε με το σύλλογο γονέων, ο οποίος του παραπονέθηκε ότι τα παιδιά είναι αποκομμένα και οι εκπαιδευτικοι είναι αδιάφοροι ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών και ότι τίποτα καινούργιο δε γίνεται στο σχολείο"

116---"Το Νέο σχολείο είναι προτεραιότητα της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ και προβάλλει ένα σύνολο από καινοτομίες και απαιτεί μία νέα προσέγγιση του ρόλου του διευθυντή"

117---"Σε αρκετά σχολεία, τα οποία είναι στελεχωμένα από την αρχή του σχολικού έτους, παρατηρείται το φαινόμενο να μην υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών, να μην υλοπποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όπως θέατρο, χορωδία), να μην εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα"

Απάντηση:
Από την συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να εικάσουμε βασίμως, ότι ο συγκεκριμένος Σύλλογος διδασκόντων, αποτελείται από ηλικιωμένους συναδέλφους κατά πλειονότητα,με μειονότητα τους νέους , όπου όλοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό σοβαρές ελλείψεις στην επιμόρφωση. 
Τα παραπάνω είναι και οι συνήθεις αιτίες για στην αρνητική στάση στην καινοτομία. Ο διευθυντής στην αρχή του έτους κατά τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, πρέπει να προτείνει και εισηγηθεί ανάληψη δραστηριοτήτων , αφού αυτές λειτουργούν με σύγχρονες διδακτικές μεθόδους (project , βιωματικές μέθοδοι) Να τους εμπνεύσει να αναλάβουν τέτοιες, δικαιολογώντας και την σκοπιμότητα εισαγωγής τους στην εκπαίδευση, καθώς οι μαθητές ανακαλύπτουν την γνώση , διερευνούν, συγκρίνουν ταξινομούν, αξιολογούν, παρουσιάζουν. Όλα αυτά είναι παράγοντες και για να μάθουν να δουλεύουν με τον νέο τρόπο που εισάγεται επισήμως στα Λύκεια (project)  και οι όποιες γνώσεις αποκτήσουν στο αντικείμενο να τους μείνουν εσαεί . (ο βιωματικός τρόπος) Η θεματική των προγραμμάτων είναι ευρύτατη και μπορεί να εξευρεθεί ένα θέμα που να ενδιαφέρει τους μαθητές, να είναι και πρωτότυπο με την έννοια ότι δεν θα το έχει ακουμπήσει άλλος  στην τοπική κοινότητα, όπου και θα το παρουσιάσουν οι μαθητές. Για να τους πείσει ο διευθυντής , θα πρέπει και ο ίδιος να έχει θετική στάση στην καινοτομία και να έχει την δέουσα επιμόρφωση για να βοηθήσει τους νέους του συλλόγου (οι παλιοί δεν εμπνέονται εύκολα, αφού έχουν «κατασταλαγμένες» «αμετάβλητες» πλην ακίνητες και λιμνάζουσες απόψεις.)
Η επιμόρφωση στις ΤΠΕ είναι το κλειδί για όλες τις καινοτόμες δράσεις, αφού η χρήση του διαδικτύου είναι κεντρική στην αναζήτηση υλικού, το λογισμικό παρουσίασης (power point) έχει επίσης κεντρική θέση , ενδεχομένως κινούμενες εικόνες και φωτογραφίες που θα ενσωματωθούν στις παρουσιάσεις κτλ
Άρα, πρέπει να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ σε πρώτη φάση  στο Α΄επίπεδο. Αυτό αποτελεί στρατηγική του Διευθυντή. Δυστυχώς η επιμόρφωση αυτή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά προαιρετικό. 
Ας προγραμματίσουν επισκέψεις σε Κέντρα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε Εστίες Επιστημών , όπου εκεί μπορούν να εμπλακούν έστω και για λίγο τα παιδιά με το αντικείμενο . Εκεί μπορεί να καλλιεργηθεί η ευαισθησία των εκπαιδευτικών και των παιδιών ώστε να ζητήσουν μόνοι τους την ανάληψη του επιχειρήματος.
Ποιές είναι οι καινοτόμες δράσεις;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η θεσμοθέτηση μέτρων για την επίσημη ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας έγινε με το νόμο 1892/90 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ένα χρόνο αργότερα έγινε το ίδιο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με σχετική εγκύκλιο. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται με το νόμο, είναι «...να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές / μαθήτριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους». Η επίτευξη του σκοπού της Π.Ε. απαιτεί να δοθεί έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει την αποσαφήνιση εννοιών και τη διαμόρφωση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών θετικών για το περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό).
Η θεματολογία της Π.Ε. πηγάζει από την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού), με την προβολή κρίσιμων θεμάτων σύμφωνα με τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες προτεραιότητες, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε Συνόδους κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (προστασία της ατμόσφαιρας, κλιματικές αλλαγές, νερό, έδαφος, ενέργεια, δάση, βιοποικιλότητα, διαχείριση απορριμμάτων, ανθρώπινες δραστηριότητες, ανθρώπινες σχέσεις και αξίες).
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βασίζονται σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Ανάλογα με το θέμα, εφαρμόζονται η επίλυση προβλήματος (problem solving) και η μέθοδος σχεδίων εργασίας (project method), η μελέτη πεδίου και η μελέτη περίπτωσης, οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν και με άλλες ενέργειες, όπως η εποικοδομητική προσέγγιση, ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών, η αντιπαράθεση απόψεων, το παιχνίδι ρόλων, τα παιχνίδια προσομοίωσης, η μέθοδος έρευνας με την υποβολή ερωτήσεων, η πειραματική μέθοδος και η επισκόπηση απόψεων / σφυγμομέτρηση.
Στις δύο βαθμίδες, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, η θεματολογία και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι κοινές.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Η Ευέλικτη Ζώνη καινοτόμων δράσεων σε δημοτικό και γυμνάσιο είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά εντός Ωρολογίου Προγράμματος, βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και ενισχύει τη δημιουργική και διερευνητική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η Αγωγή Υγείας είναι μία καινοτόμος δράση η οποία έχει σκοπό την προάσπιση βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών / μαθητριών, αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και της κριτικής των σκέψης και αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.
Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας υλοποιούνται με βάση την βιωματική / ενεργητική μάθηση. Με την εισαγωγική επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας ευαισθητοποιούμε τους επιμορφούμενους, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά.
Οι βασικοί άξονες του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:
1. Εισαγωγικό σεμινάριο στην βιωματική μάθηση.
2. Σχεδιασμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.
3. Η διαθεματικότητα της Αγωγής Υγείας στα προγράμματα σπουδών.
4. Αξιολόγηση των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (Στην εγκύκλιο υλοποίησης προγράμματων σχολικών δραστηριοτήτων 2009-2010)

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
 • Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
 • Υδάτινοι Πόροι
 • Ενέργεια: Ανανεώσιμες πηγές - Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
 • Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Βιοποικιλότητα: απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές

Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος

 • Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος
 • Ρύπανση υδάτων
 • Ρύπανση εδαφών
 • Ραδιενεργός ρύπανση
 • Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 • Κλιματικές Αλλαγές
 • Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
 • Περιβάλλον και πόλεμος

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

 • Αστικά περιβάλλοντα: αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
 • Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών
 • Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
 • Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου
 • Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

 • Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες
 • Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία, Λαογραφία
 • Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
 • Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές/ μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών
 • Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
 • Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
  • Φύση και Θρησκεία
  • Περιβαλλοντική Ηθική
  • Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
  • Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
 • Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές

Ποιότητα Ζωής

 • Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ:

Α. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Υγεία

 • Η Υγεία ως πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό
 • Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στην Υγεία και την Ασθένεια
 • Εξαρτησιογόνες Ουσίες (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )
 • Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καρκίνος
 • Στοματική υγιεινή
 • Ατυχήματα και Ασφάλεια
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Εθελοντισμός και Υγεία : Αιμοδοσία, Προσφορά ιστών και Οργάνων

Ψυχική Υγεία

 • Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, ηλεκτρονικά μέσα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου
 • Αντιμετώπιση πένθους
 • Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
 • Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη – Αντιμετώπιση Προβλημάτων
 • Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις
 • Διαπροσωπικές Σχέσεις

Υγεία, Ιστορία και Τέχνη

 • Μυθολογία, Ιστορικές Αντιλήψεις για την υγεία, έθιμα, δοξασίες και λαογραφικά στοιχεία
 • Μνημεία, Έργα και αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. προσωποποιήσεις Υγείας, Ασκληπιεία, Αμφιαράεια κ.ά.)

Υγεία και Λογοτεχνία

 • Ζητήματα σωματικής/ ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής στην μυθιστοριογραφία και την ποίηση

Β. ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Δημοκρατία

 • Προβλήματα Φτώχειας, Αναλφαβητισμού κ.ά
 • Δημοκρατικά δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη
 • Κοινωνικός αποκλεισμός, Ισότητα ευκαιριών
 • Ισότητα φύλων
 • Ρατσισμός, ξενοφοβία

Ποιότητα Ζωής

 • Κατοικία, Υγιεινή και Ασφάλεια
 • Ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον - Έκθεση σε τοξικές ουσίες
 • Φυσική Ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης
 • Διατροφικές συνήθειες και μεταλλαγμένα τρόφιμα
 • Εθελοντισμός
 • Πολιτική Προστασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων/ Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές

 Κυκλοφοριακή Αγωγή

 • Οδική συμπεριφορά πεζών και οδηγών
 • Οδική συμπεριφορά μαθητών: οι μαθητές ως οδηγοί και ως επιβάτες – διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης
 • Οδική Ασφάλεια

Αγωγή του καταναλωτή

 • Αγωγή του καταναλωτή και οικονομία
 • Αγωγή του καταναλωτή και κοινωνία
 • Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση
 • Υγεία και κατανάλωση
 • Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης κ.ά.

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΈΤΟΣ 2009-10: ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ενέργεια και Περιβάλλον

 • Ενέργεια και φυσικοί πόροι
 • Ενέργεια και υποβάθμιση περιβάλλοντος
 • Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
 • Ενέργεια και βιοποικιλότητα
 • Ενέργεια και θαλάσσια ρύπανση
 • Ενέργεια και ερημοποίηση

Ενέργεια και Ανθρώπινη κοινωνία

 • Βιώσιμη διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση
 • Διαμόρφωση νέων ενεργειακών αναγκών
 • Ενέργεια και μεταφορές
 • Ενέργεια και ποιότητα ζωής
 • Κατανομή ενέργειας – Τρίτος Κόσμος
 • Ενέργεια και Γεωργία
 • Ενέργεια και εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
 • Βιοκλιματικό σχολείο
 • Ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων
 • Ενέργεια στη διατροφή μας
 • Ενέργεια και πράσινη τεχνολογία
 • Χρήση Πυρηνικής Ενέργειας
 • Πράσινη αειφορική οικονομία
 • Ενέργεια και υπερκαταναλωτισμός
 • Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ενέργεια και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Ενέργεια και Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ενέργεια και βιωσιμότητα ανθρώπινης κοινωνίας
 • Ενέργεια και οικονομική κρίση

Ενέργεια και Πολιτισμός

 • Ενέργεια και βιομηχανική κληρονομιά
 • Αρχαίοι Πολιτισμοί και διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Ενέργεια και βιομηχανική επανάσταση
 • Ενέργεια στις τέχνες
 • Οι τέχνες ως εργαλεία αειφορικής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων
 • Ενέργεια - Άξονας Πολιτισμού
 • Η βιομηχανική- ενεργειακή επανάσταση και οι κοινωνικές ανισότητες που προκάλεσε
 • Ενέργεια και πολιτισμικά στοιχεία
 • Διαμόρφωση ενεργειακής κουλτούρας
 • Ενέργεια και Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ενέργεια και κατοικία
 • Αειφορική διαχείριση ενέργειας και βιβλίο
 • Ενέργεια και πολιτιστικά – κοινωνικά κινήματα
 • Κοινωνική δικαιοσύνη και αειφορία
 • Δημοκρατία και αειφορία

Ενέργεια και Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές

 • Ηλιακή ενέργεια – εφαρμογές στην τοπική κοινωνία
 • Υδάτινη Ενέργεια – φράγματα εργοστάσια κ.λ.π.
 • Γεωθερμία – πηγές και διαχείριση
 • Αιολική ενέργεια- αιολικά πάρκα
 • Βιομάζα – διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακές καλλιέργειες
 • Άλλες ενεργειακές ανανεώσιμες πηγές , παλίρροια κ.λ.π.
 • Ανάπτυξη αυτόνομων ενεργειακά σχολείων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οικονομία
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και Τρίτος Κόσμος
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αρχαίοι πολιτισμοί
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ο ρόλος του σχολείου
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαμόρφωση νέας ενεργειακής πολιτικής
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέο αναπτυξιακό μοντέλο

Ενέργεια και Υγεία

 • Επιπτώσεις στην υγείατης ενεργειακής ρύπανσης
 • Ακτινοπροστασία
 • Περιβαλλοντικοί- ενεργειακοί κίνδυνοι και δημόσια υγεία
 • Ακτινοβολίες και υγεία
 • Υπερκατανάλωση ενέργειας και ψυχική υγεία
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία
 • Υπερπληθυσμός: οικονομική ανισότητα –Άνιση κατανομή Ενέργειας- επιπτώσεις στην υγεία
 • Ενεργειακή ρύπανση και χώροι εργασίας
 • Μοντέλα ενημέρωσης αντιμετώπισης της ενεργειακής επίδρασης στην υγεία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο Πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα εξάλλου είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραμική κ.λπ.).
Ενδεικτικά, απαριθμούνται ως στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού με την ευρεία έννοια, τα οποία διαμορφώνουν τον χαρακτήρα των κοινωνιών, την φυσιογνωμία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, τα κάτωθι:
 • Γλώσσα
 • Γράμματα και τέχνες
 • Τρόπος ζωής
 • Βασικά δικαιώματα του ανθρώπου
 • Σύστημα αξιών
 • Παραδόσεις και δόγματα
 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Λογοτεχνία
 • Πνευματικά – καλλιτεχνικά ρεύματα
 • Ήθη και έθιμα
 • Τεχνολογία
 • Κοινωνική και οικονομική οργάνωση
Τα Πολιτιστικά Προγράμματα, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, ως δημιουργικές διαδικασίες για την καλλιέργεια της αισθητικής και για την ανάδειξη-προώθηση στοιχείων πολιτισμού, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε δράσεις που αφορούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες:
Θεατρικό εργαστήριο:
ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου επωνύμου συγγραφέα, δημιουργία πρωτότυπης παράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο κ.ά.
Μουσικό/ χορευτικό εργαστήριο:
συγκρότηση χορωδίας ή ομάδας χορού. Μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική και θεωρητική προσέγγιση του θέματος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξή του ή αφιέρωμα στην συγκεκριμένη φορεσιά, κόσμημα κ.ά.).
Εικαστικό εργαστήριο:
πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης μορφής ή τεχνοτροπίας (π.χ. εργαστήριο κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας κ.λπ.) ή συγκρότηση ομάδας αισθητικής παρέμβασης στον χώρο του σχολείου.
Μαθητικός τύπος:
έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή: μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει συγκεκριμένη συντακτική ομάδα μαθητών, η οποία θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, σύνταξης και παρουσίασης της ύλης. Ένα μαθητικό έντυπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, παρακολουθεί την επικαιρότητα, τα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα τεύχη που συγκεντρώνουν τις συνθετικές εργασίες των μαθητών κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας.
Λέσχη φωτογραφίας:
γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτική άσκηση με αφορμή συγκεκριμένο θέμα και στόχο τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης.
Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας (π.χ. αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής, «υιοθεσία» μνημείων), κοινωνικά (π.χ. ρατσισμός, πρόσφυγες) με προσέγγιση μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης (π.χ. πολιτιστικά στοιχεία των οικονομικών μεταναστών, όπως τραγούδια, χοροί, έθιμα κ.ά), λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια)
Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέματα όπως πορτρέτα προσωπικοτήτων, θέματα της τοπικής κοινωνίας ή της καθημερινής ζωής .κ.ά.
Κινηματογραφική Λέσχη:
γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του κινηματογράφου μέσα από τις προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, πρακτική άσκηση δημιουργίας κινηματογραφικού ή διαφημιστικού σποτ κ.λ.π.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1.1. Σχεδιασμός
Η διαδικασία ανάπτυξης Σχολικών Δραστηριοτήτων έχει ως εξής: Με την έναρξη του σχολικού έτους οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο Διευθυντής, σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, ενημερώνει σχετικά τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράμματος , συγκροτούν εθελοντική μαθητική ομάδα, η οποία μπορεί να αποτελείται:
 • από κανονικό σχολικό τμήμα
 • από ομάδα μαθητών /τριών διαφορετικών τμημάτων ή τάξεων
 • από μαθητές του σχολείου σε συνεργασία με μαθητές άλλου σχολείου.
Όταν συγκροτηθεί η ομάδα, ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες το θέμα του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων:
η διεπιστημονική θεώρηση,
η βιωματική προσέγγιση,
η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,
το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία,
η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και
η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα συμμετέχουν. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται με τις πληροφορίες αυτές «Σχέδιο υποβολής προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων» , υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται. (παράρτημα 2)
1.2. Έγκριση
Τα συμπληρωμένα σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή των σχολικών μονάδων, σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και στη συνέχεια να υποβληθούν στους αντίστοιχους Υπευθύνους της τοπικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτοί να εισηγηθούν την έγκριση και τη χρηματοδότησή τους από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Υπεύθυνοι.
Οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Δραστηριοτήτων της τοπικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης οφείλουν να παρακολουθούν, να υποστηρίζουν και να αξιολογούν τα υλοποιούμενα προγράμματα ευθύνης τους και μετά από σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ., να οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και να επιμορφώνουν ειδικά εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην πραγματοποίηση προγραμμάτων. Για όλα αυτά μπορούν να συνεργάζονται με το Π.Ι., τμήματα πανεπιστημίων, Σχολικούς συμβούλους, ΚΠΕ, ΟΤΑ, με μη κυβερνητικούς φορείς κ.λπ. Οι Υπεύθυνοι και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ελέγχουν την υλοποίηση του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων προγράμματος. Ειδικότερα για το eTwinning, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προγραμμάτων αναλαμβάνουν οι «πρεσβευτές» της δράσης και η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης, η οποία εδρεύει στο ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. και στη συνέχεια, τα έργα υποβάλλονται στις αντίστοιχες Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων , προς έγκριση.
Προτείνεται όταν αυτό είναι εφικτό, η αρχική ενημέρωση - επίσκεψη στα σχολεία να γίνεται από κοινού, από τους Υπευθύνους όλων των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι Διευθυντές των σχολείων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους Υπευθύνους, διαθέτοντας ικανό χρόνο, χωρίς να διαταράσσεται το πρόγραμμα του σχολείου.
1.3. Δαπάνες υλοποίησης
Οι δαπάνες της πραγματοποίησης των προγραμμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5274 και το συνολικό ποσό είτε θα κατανέμεται ανά πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες είτε θα χρησιμοποιείται για την συνολική προβολή - παρουσίαση των δράσεων και των τελικών τους προϊόντων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Για την εκκαθάριση των αντιστοίχων παραστατικών, την ευθύνη έχουν οι οικονομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης των προγραμμάτων θα κατανέμεται ποσοστιαία (%) στις 4 κατηγορίες Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανάλογα με τον αριθμό προγραμμάτων της κάθε κατηγορίας.
Αν το πρόγραμμα δεν υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο που υποβλήθηκε, η επιχορήγηση και οι υπερωρίες δεν καταβάλλονται, ενώ, αν έχουν ήδη καταβληθεί, επιστρέφονται. Στην περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετα χρήματα, η Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων αποφασίζει για τη διάθεσή τους.
1.4. Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων – απασχόληση Εκπαιδευτικών
Η διάρκεια ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορεί να είναι τουλάχιστον 5 μήνες για τη Β/θμια και 2 έως 6 μήνες για την Α/θμια. Ειδικότερα για το eTwinning, η διάρκεια ενός προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης δύο ωρών στο ωράριο ή υπερωριακής απασχόλησης) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση του twin blog-πρώην κάρτα προόδου κλπ) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του.
Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος
 • στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
 • με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
 • στο ολοήμερο σχολείο
Στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο, στην ευέλικτη ζώνη αναφέρονται συγκεκριμένα θεματικά προγράμματα με υποχρεωτικότητα εφαρμογής μία ώρα την εβδομάδα , ως εξής:
Α’ τάξη: Αγωγή Υγείας,
Β’ τάξη: Διατροφικές συνήθειες ,
Γ’ τάξη: Κυκλοφοριακή Αγωγή,
Δ’ τάξη: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Αυτά τα προγράμματα οι εκπαιδευτικοί να τα συνυποβάλουν εκτός από το Σχολικό Σύμβουλο και στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να παίρνουν υλικό και να στηρίζονται από την αντίστοιχη επιμόρφωση. Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός της Α/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα. Δεν προβλέπονται υπερωρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων στην Α/θμια εκπαίδευση.
Για τα Προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατίθεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο το οποίο ορίζεται συγκεκριμένα και αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου καθηγητών του σχολείου που εγκρίνει το πρόγραμμα και το οποίο συνοδεύει το σχέδιο υποβολής προγράμματος.
Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλαμβάνει ένα (1) πρόγραμμα και να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ενώ κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
Για την σχολική χρονιά 2010-11 στην Β/θμια:
i. Ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει πρόγραμμα και μόνο αυτός δικαιούται: Δύο (2) ώρες υπερωρία την εβδομάδα ή δύο (2) ώρες συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Έχει επίσης την δυνατότητα για μία (1) ώρα υπερωρία και μία (1) ώρα συμπλήρωση.
ii. Κάθε πρόγραμμα μπορεί και είναι επιθυμητό να υποστηρίζεται από ομάδα (1-4) εκπαιδευτικών, στους οποίους θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής κατά την ολοκλήρωσή του, από τον Διευθυντή και τον Υπεύθυνο της Διεύθυνσης.
iii. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες των Σχολικών Δραστηριοτήτων εντάσσονται στο συνολικό  θεσμικό πλαίσιο των υπερωριών για τους εκπαιδευτικούς και δεν βαρύνουν τον ΚΑΕ 5274, καθότι τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων αποτελούν, με βάση τον Ν1566/85, τμήμα του αναλυτικού προγράμματος των σχολείων.
Οι Διευθυντές – Διευθύντριες, των Σχολικών Μονάδων, οι Διευθύνσεις Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλουν να διευκολύνουν και να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν προγράμματα αναφορικά με ζητήματα υποδομών και εργαλείων χρήσιμων για το πρόγραμμα.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις δραστηριότητες μπορεί να διατεθεί ένα διήμερο προκειμένου να γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων (γιορτές μαθητικής δημιουργίας).
1.5. Συνεργασίες με άλλους φορείς
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και διαδικασίες στο πλαίσιο οποιουδήποτε προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ. ά. , (βλ.και Γ7/47587/16-5-2003), καθώς επίσης και στο πλαίσιο υλοποίησης πρότυπων προγραμμάτων ή διεθνών συνεργασιών. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας.
1.6. Προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων
Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010, στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010. Οι Υπερωρίες λαμβάνονται υπόψη τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων (λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο προετοιμασίας ).
Ειδικότερα για το πρόγραμμα eTwinning, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνουν ηλεκτρονικά βάσει της διαδικασίας η οποία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο www.etwinning.gr και η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίων προγραμμάτων θα λήξει μία εβδομάδα νωρίτερα, δηλαδή στις 9 Νοεμβρίου 2010. Οι πρεσβευτές της δράσης eTwinning θα αποστείλουν συγκεντρωτικά τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες Επιτροπές Σχολικών Δραστηριοτήτων, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2010.
1.7. Το πλαίσιο αναφοράς της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και οι Σχολικές Δραστηριότητες
Θεματικό έτος 2010 – 11: Ανθρώπινα Δικαιώματα
Υπενθυμίζουμε ότι τα κείμενα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNESCO για τις σύγχρονες κατευθύνσεις της εκπαίδευσης, αναφέρονται στον κρίσιμο ρόλο της στην διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου της Αειφόρου Ανάπτυξης (η διευρυμένη έννοια του περιβάλλοντος που πέρα από το αναντικατάστατο οικολογικό απόθεμα, σε μία συνολική θεώρηση οποιουδήποτε θέματος περιλαμβάνει και το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό απόθεμα). Σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» . Σύμφωνα και με τη 78506/Γ7/3-07-2009 « Το πλαίσιο Αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Αειφορία και οι Σχολικές δραστηριότητες», το έτος 2011 είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μπορούν λοιπόν τα σχολεία με την καθοδήγηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων να λάβουν υπόψη και την διάσταση αυτή στα φετινά τους προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις ιστοσελίδες που ακολουθούν, περιέχονται αφενός η Διακήρυξη της Χιλιετίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και βοηθητικό υλικό, ώστε να αντλήσουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, ιδέες για να εντάξουν στα προγράμματά τους την εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. (Σε οποιοδήποτε διαθεματικό πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να εξεταστούν όψεις που αφορούν και τα δικαιώματα αλλά και τη σύνδεσή τους με την αντίστοιχη ατομική και συλλογική ευθύνη. Ενδεικτικές θεματικές είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο καθαρό περιβάλλον, στην υγεία, στον πολιτισμό, στην εργασία, στην οικογένεια, στην ποιότητα ζωής , τα δικαιώματα των παιδιών κ.ά).
Η Διακήρυξη της Χιλιετίας : http://www.unric.org/el/human-rights-greek
Η έκδοση: «Ρατσισμός και ΜΜΕ» του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ,
http://www.amnesty.org.gr/how-to-start-a-training-program-for-human-rights-in-my-class,
http://ideomosaiko.blogspot.com (από έρευνα για τον ευρωπαϊκό χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σχολεία της χώρας),
http://nipiagogoi.gr/anthropina-dikaiomata.pdf.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2.1.ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΕΠ : Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας
Α. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, ιδρύθηκαν σε όλους τους νομούς της χώρας 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), που εξυπηρετούν μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς – κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς και 570 Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΓΡΑΣΕΠ, που λειτουργούν σε Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα.
Ο ρόλος τόσο των ΚΕΣΥΠ όσο και των Γραφείων ΣΕΠ είναι η παροχή:
α) συμβουλευτικής στήριξης στους μαθητές, γονείς και καθηγητές σχετικά με θέματα σταδιοδρομίας (Εκπαιδευτικής, Επαγγελματικής και Κοινωνικής) και
β) έγκυρης πληροφόρησης.
Ειδικότερα, τα ΚΕΣΥΠ συντονίζουν την εφαρμογή του ΣΕΠ στα σχολεία του νομού της αρμοδιότητάς τους, στηρίζουν τα Γραφεία ΣΕΠ και παρακολουθούν το έργο τους. Επιπλέον, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ και παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε νέους μέχρι 25 ετών και γονείς σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τέλος, οργανώνουν δραστηριότητες σχετικές με τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους καθηγητές ΣΕΠ και συνεργάζονται με φορείς της σχολικής κοινότητας και κοινωνικούς εταίρους (οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς φορείς κ.α.).
Β. Ο θεσμός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού εφαρμόζεται τόσο στην τάξη, στο πλαίσιο των ωρολογίων προγραμμάτων της Γ' τάξης Γυμνασίου και της Α' τάξης Γενικού Λυκείου όσο και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Οι Σύμβουλοι ΣΕΠ και οι Ειδικοί Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης που υπηρετούν στα ΚΕΣΥΠ και στα ΓΡΑΣΕΠ της χώρας, μπορούν να ενημερώσουν και να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και γενικότερα να συνεργαστούν τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και σε αυτό της υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
Στη φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων αυτών, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών από τα αρχεία παλαιότερων προγραμμάτων, που τηρούν τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ, ώστε να διευκολύνεται η επαφή των ενδιαφερομένων με εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρία υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων. Παράλληλα μπορούν οι Υπεύθυνοι των Γραφείων ΣΕΠ να ενημερώσουν σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Δ.Ε. της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει το Γραφείο ΣΕΠ ή τους Συλλόγους Καθηγητών παρακείμενης/ων σχολικών μονάδων, όπου ο Υπεύθυνος του
Γραφείου ΣΕΠ προωθεί το θεσμό του ΣΕΠ στην τάξη.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, υποβάλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (σχέδιο υποβολής προγράμματος), αφού ενημερώσουν ανάλογα το ΚΕΣΥΠ της περιοχής τους ή το ΓΡΑΣΕΠ του. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος, η παιδαγωγική ομάδα (εκπαιδευτικοί ή και οι μαθητές) μπορεί να συνεργαστεί και με φορείς του χώρου της εκπαίδευσης, απασχόλησης, πρόνοιας, τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά. και να πραγματοποιήσει επισκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, τηλεφωνικές, γραπτές και διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες πεδίου, συνεντεύξεις, μικρά project, και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο και ωφέλιμο για την αποτελεσματικότητά του.
H παρουσίαση των υλοποιημένων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα στο πλαίσιο των γενικότερων εκδηλώσεων του σχολείου, είτε να συμπεριληφθεί στις δραστηριότητες των «Ημερών Σταδιοδρομίας», σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Γ2/5088/1-10-01 Υ.Α. «Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα “Ημέρες Σταδιοδρομίας” στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, ενημερώνονται από την επιτροπή και μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα αρμόδια ΚΕΣΥΠ, τα οποία και διατηρούν Αρχείο Υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, για τα σχολεία αρμοδιότητάς τους. Στη συνέχεια τα ΚΕΣΥΠ αποστέλλουν στη Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Α΄ ΣΕΠ, πίνακα των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στο e-mail sep(ΑΤ)ypepth.gr.
2.2. ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α.Υ. & Π.Α)
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας, όπως αυτές ορίζονται από τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απαιτούν επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχετικών σχολικών δράσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υγιών ατόμων που αναπτύσσονται σε υγιή φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα τα οποία ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την βελτίωσή τους.
2.2.1. Δράσεις Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής
• Προγράμματα Α.Υ. & Π.Α. δίμηνης έως εξάμηνης διάρκειας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους.
• Προγράμματα μονοήμερα έως τετραήμερα Περιβαλλοντικής Αγωγής που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας.
• Θεματικά Δίκτυα Α.Υ. και Π.Α. (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή).
• Πρόγραμμα Α.Υ. και Π.Α καθώς και λειτουργία Θεματικών Δικτύων μπορούν να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, φορείς νομαρχιακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα κ.λπ., οι οποίοι μπορούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
2.2.2. Μορφή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Α.Υ. & Π.Α
Υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα– σχολική δραστηριότητα διαφοροποιείται από τη συμβατική διδασκαλία, αφού δεν αναφέρεται σε εύρος γνωστικού κλάδου. Το πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν αποτελεί τυπικό μάθημα και διακρίνεται ως προς τον θεματικό - περιορισμένο χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, ως προς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και ως προς τη δομή, καθότι περιλαμβάνει μελέτη πεδίου και εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων.
Τα εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων και οι μελέτες πεδίου αποτελούν οργανικά μέρη των προγραμμάτων και δεν αποτελούν ψυχαγωγικά διαλείμματα ή απλούς περιπάτους, αλλά συγκροτημένες δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα που με διαφορετική προσέγγιση κεφαλαιοποιούν τους βασικούς άξονες – στόχους του κάθε προγράμματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θεωρούνται ως αυτοτελή προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής (Π.Α.) ή Αγωγής Υγείας (Α.Υ.), ούτε χρηματοδοτούνται ως τέτοια οι τριήμερες περιβαλλοντικές εκδρομές, οι επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι ημέρες τοπικών δράσεων, όπως καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις, ημέρα αιμοδοσίας, συμμετοχή σε εκδηλώσεις φορέων κ.λπ. Όλες αυτές οι χρήσιμες δραστηριότητες μπορούν να εγκρίνονται ή να χρηματοδοτούνται μόνο αν αποτελούν μικρό τμήμα ενός κανονικού πολύμηνου παιδαγωγικού προγράμματος.
2.2.3. Υποστήριξη Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
Το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο, είναι γνωστό πως έχει θεσμοθετήσει θέση Υπευθύνων Π.Ε. & Α.Υ. σε κάθε τοπική Δ/νση και έχει ιδρύσει Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν)., που καλύπτουν όλη την επικράτεια.
Οι Υπεύθυνοι Α.Υ. και Π.Α. παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα αντίστοιχα προγράμματα των σχολικών μονάδων της Δ/νσής τους:
• ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
• λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές: επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας αλλά και για την μετάδοση / διάχυση των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους επιμορφωτικά σεμινάρια και συναντήσεις στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι
• βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό του προγράμματος, ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις
• ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. των τομέων ευθύνης τους
• συντονίζουν δράσεις παρουσίασης/ εκδηλώσεις παρουσιάσεων εργασιών των σχολείων της Δ/νσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς
• ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα Κ.Π.Ε. και τους Σ.Σ.Ν. της περιφερειακής Δ/νσης στην οποία ανήκουν, όπως και για τις δυνατότητες παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε άλλα Κ.Π.Ε.
• οργανώνουν σεμινάρια – ημερίδες και επιμορφώνουν τους εκπαιδευτικούς με την έγκριση του Τμήματος Β΄ ΑΥ & ΠΑ της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.
• οργανώνουν το πρόγραμμα επισκέψεών τους σε όλα τα σχολεία ευθύνης τους για ενημέρωση των δραστηριοτήτων τους, που προτρέπουν τους Εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να συνεργαστούν για την εξάπλωση των προγραμμάτων τους.
(Οι επισκέψεις θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντικειμενικό τρόπο, εφόσον ζητηθεί τόσο από τους Διευθυντές Εκπ/σης όσο και από το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ.).
2.2.4. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Τα ΚΠΕ, τα οποία παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μιας (1) έως τεσσάρων (4) ημερών σε μαθητικές ομάδες, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Η συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων και των εκπαιδευτικών των σχολείων στα προγράμματά τους γίνεται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων.
Τα ΚΠΕ έχουν ιδρύσει και λειτουργούν Εθνικά Θεματικά Δίκτυα σε έκαστο των οποίων μπορούν να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες.
Σημειώνεται ότι κάθε περιβαλλοντική ομάδα μπορεί να επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέχρι 2 ΚΠΕ και ότι ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης πρέπει να φροντίσει για την τήρηση αυτού του όρου.
2.2.5. Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.)
Το ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. έχει ιδρύσει δίκτυο από Σ.Σ.Ν. σε όλες τις Δ/νσεις της χώρας.
Υπενθυμίζουμε ότι έργο των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων είναι :
• η ενημέρωση και η κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολικών μονάδων, μέσω και της συνεργασίας, όταν είναι αναγκαία, με άλλους δημόσιους φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας
• η ενημέρωση και η Συμβουλευτική Γονέων και η προληπτική παρέμβαση στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας, η δημιουργία ομάδων γονέων
• η εποπτεία των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στα σχολεία, εκ μέρους διαφόρων κοινωνικών φορέων μετά από σχετική άδεια του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ
• η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας για τους μαθητές
• η ενημέρωση, η υποστήριξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
• η οργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, η συνεργασία με φορείς εκτός ΥΠ.ΠΑΙΔΕΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. μετά από ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης
• η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.
2.3. ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.3.1 Πολιτιστικά Προγράμματα
Τα πολιτιστικά προγράμματα ως Σχολικές Δραστηριότητες στοχεύουν στην διεύρυνση των γνώσεων και την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, την μελέτη και την ενασχόληση με θέματα σχετικά με την Τέχνη και τον Πολιτισμό.
Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος
α. Επιλογή θέματος και υποθεμάτων
β. Καθορισμός γενικού σκοπού και επιμέρους στόχων
γ. Συνεργασίες- χωρισμός σε ομάδες
Στάδια υλοποίησης
• Έρευνα για την συλλογή του υλικού
• Μελέτη και ερμηνεία του υλικού, εξαγωγή συμπερασμάτων
• Παραγωγή και παρουσίαση έργου
Συνεργασία με φορείς και άτομα
Πολιτιστικοί σύλλογοι, Μουσεία, Δήμος, Νομαρχία, Κάτοικοι, Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.
Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Γλώσσα, Νεοελληνικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία , Ιστορία , Μουσική, Καλλιτεχνικά, Η/Υ, Ξένες γλώσσες, Θρησκευτικά, Μαθηματικά , Φυσική- Χημεία, Γεωγραφία, Οικιακή Οικονομία και
Φυσική Αγωγή κλπ.
2.3.2 Υποστήριξη των Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Το ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ για να στηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο, έχει θεσμοθετήσει την θέση του Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων σε κάθε τοπική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:
• επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες
• ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
• συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων
• προτείνουν θεματολογία πολιτιστικών προγραμμάτων
• εμψυχώνουν και στηρίζουν τους μαθητές στην διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης μέσα από την έρευνα, την ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων και την βιωματική προσέγγιση
• παρακολουθούν τα πολιτιστικά προγράμματα των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης στην οποία ανήκουν
• οργανώνουν εκδήλωση με την λήξη του σχολικού έτους, στην οποία παρουσιάζονται τα προγράμματα των σχολείων της Διεύθυνσης
• διοργανώνουν επιμορφωτικές ημερίδες, σεμινάρια, επισκέψεις, εργαστήρια έκφρασης και δημιουργίας για εκπαιδευτικούς με την έγκριση του Τμήματος Δ΄ Αισθητικής Αγωγής της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ.
Παράλληλα οι Πολιτιστικοί Υπεύθυνοι οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών με σκοπό την ενημέρωσή τους σε ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας αλλά και την μεταβίβαση / διάχυση των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι.
Το Πολιτιστικό πρόγραμμα:
• Δεν είναι προσωπική υπόθεση του εκπαιδευτικού
• Είναι συλλογική ευθύνη, συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μαθητών
• Είναι μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική γνώση
• Συνεισφέρει στο Δημοκρατικό σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και τον πολιτισμό
Η επιτυχία του πολιτιστικού προγράμματος διασφαλίζεται από την:
• επιλογή του θέματος
• στοχοθεσία
• μεθοδολογία
• διαδικασία της αξιολόγησης
Επιλογή μεθοδολογίας
• Το σχολείο εργαστήρι ζωής
• Η μέθοδος project:
α. οργανωμένη συλλογική δραστηριότητα
β. ελεύθερη επιλογή θέματος
γ. καθορισμένο σχέδιο
δ. σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα – διαθεματικότητα
2.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ E TWINNING
Το «eTwinning», η καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση (2007-2013 - Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1 της 15 Νοεμβρίου 2006), αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου. Πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει στον ελληνικό ιστότοπο http://www.etwinning.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την υλοποίηση eTwinning συνεργασιών, επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 801-11-38946. Η κεντρική ευρωπαϊκή πύλη μέσω της οποίας υλοποιούνται οι συνεργασίες, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.etwinning.net.
Από την έναρξη της δράσης έχουν εγγραφεί περισσότερα από είκοσι οκτώ χιλιάδες σχολεία από 28 Ευρωπαϊκά κράτη. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά (πέραν της καινοτομίας που προσφέρει η ιδέα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων) η απλότητα της όλης διαδικασίας και η αμεσότητα της δράσης.
Τονίζουμε τη συμπληρωματικότητα του eTwinning με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα (Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή σταδιοδρομίας κ.ά.). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα, εκτός των ορίων της χώρας μας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους στην Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο.
Με βάση τα παραπάνω, για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, το πλαίσιο λειτουργίας δίνει στους εκπαιδευτικούς τις παρακάτω δυνατότητες συμμετοχής:
α) Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί eTwinning συνεργασία όποτε αυτός κρίνει, με διάρκεια η οποία συμφωνείται με το αδελφοποιημένο σχολείο και ουσιαστικά δεν έχει πάνω ή κάτω όριο. Οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού είναι αυτές που οριοθετούνται από την ιδιότητα του παιδαγωγού, το πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τον Ευρωπαίο συνάδελφό του, τους κανονισμούς λειτουργίας της δράσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο www.etwinning.net, καθώς και από την Απόφαση αρ.1720/2006/EC 1 της 15 Νοεμβρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σχετικά με τη Διά Βίου Μάθηση.
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://europa.eu.int/eurlex/pri/el/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231el00090016.pdf
http://www.elearningeuropa.info/
Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται συμπλήρωση ωραρίου αλλά ούτε και υπερωρίες, αν έχει ήδη συμπληρωμένο ωράριο.
Τέλος, δεν έχει την υποχρέωση να παραδώσει ή να παρουσιάσει οποιοδήποτε έργο έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς για τα εθνικά και ευρωπαϊκά βραβεία eTwinning.
β) Ο εκπαιδευτικός, για να τεκμηριώσει δικαίωμα συμπλήρωσης ωραρίου ή υπερωριακής απασχόλησης, ακολουθεί τη διαδικασία η οποία έχει προδιαγραφεί και για τα υπόλοιπα προγράμματα της και έχει τις υποχρεώσεις που προαναφέρθηκαν.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς εγκρίνεται η συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε eTwinning πρόγραμμα από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά (η φόρμα υποβολής και οι σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν εγκαίρως στον επίσημο ελληνικό ιστότοπο της δράσης www.etwinning.gr), προκειμένου οι περιφερειακοί πρεσβευτές του eTwinning να εισηγηθούν για την έγκρισή του από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων που λειτουργεί σε κάθε Διεύθυνση.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταγράφουν την πορεία του έργου τους με τη βοήθεια του εργαλείου ‘Κάρτα Προόδου’ περιοδικά σε διμηνιαία βάση. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο εκπαιδευτικός οφείλει να υποβάλει αίτηση ώστε να αξιολογηθεί για την Ετικέτα Ποιότητας. Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης μπορεί να ζητήσει από τον εκπαιδευτικό αναφορά για την πορεία του έργου του.
2.5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και για μια επταετία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Η δράση Comenius του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» απευθύνεται στη σχολική εκπαίδευση. Επιπλέον, τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να συμμετάσχουν και στη δράση Leonardo Da Vinci, που αφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Συγκεκριμένα:
• Η δράση Comenius αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητάς της μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, τα σχολεία μπορούν να χρηματοδοτηθούν για τη δημιουργία σχολικών συμπράξεων (διμερών & πολυμερών) και την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμπραξης. Για την προετοιμασία μιας σύμπραξης υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης προπαρασκευαστικής επίσκεψης, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατόπιν αίτησης κι έγκρισης.
Επίσης, τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να φιλοξενήσουν στο ίδρυμά τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό ως βοηθούς (η δράση αυτή δεν χρηματοδοτείται).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δράση ατομικής κατάρτισης και να λάβουν χρηματοδότηση για την παρακολούθηση σεμιναρίου στο εξωτερικό.
• Η δράση Leonardo da Vinci στοχεύει στη διεύρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στην υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο της δράσης της κινητικότητας του Leonardo Da Vinci, τα Επαγγελματικά Λύκεια και οι Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να υποβάλουν πρόταση για χρηματοδότηση για τοποθέτηση των μαθητών τους σε ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης ή σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του προγράμματος, που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.),
http://www.iky.gr, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr (προσεχώς www.minedu.gov.gr) και
στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.
Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45784/ΙΑ/07-05-2007 υπουργική απόφαση.
Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην παιδαγωγική ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius ή Leonardo da Vinci, μπορούν να κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση Γ2/4867/28-8-1992 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Γ1/377/865/18-9-92 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


 ΠΗΓΗ :
http://edu.klimaka.gr/ 

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επειδή  το έστειλα στα Σχολεία του Νομού μου και στο Αλφαβήτα, έμεινα με την εντύπωση ότι τα παρακάτω βιβλία τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. για την ελάχιστη πιθανότητα  να μην τα έχει πληροφορηθεί κάποιος ακόμη, παραθέτουμε την βιβλιογραφία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου περί το θέμα:
πιμορφωτικό υλικό - Πρακτικά συνεδρίου
Επιμορφωτικού υλικό (επτά τεύχη):
Εκπαιδευτική Νομοθεσία
Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη της Εκπαίδευσης
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Επιστημονικές και Παιδαγωγικές Δεξιότητες
Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης
Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην Εκπαίδευση
Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο
Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρακτικά του συνεδρίου. Πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στις 19-20 Ιουνίου 2008
 Ξεκινείστε από το «Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο» και διαβάστε τις μελέτες περίπτωσης στο τέλος των κεφαλαίων (άκρως επιλεκτική ανάγνωση!)

Θέμα 118 

Σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες  εφαρμόζεται  η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Απάντηση: 

Για να απαντήσετε επιτυχώς στην παραπάνω ευαίσθητη μελέτη περίπτωσης , πρέπει να διαβάσετε 
Το παρακάτω
Συλλογή κειμένων για το ίδιο θέμα της αξιολόγησης  και μάλιστα υπάρχει πολύπλευρη προσέγγιση)
Dεν συνιστάται να εκτυπωθεί όλο, απλώς επισημαίνουμε σελίδες λ.χ. 52 και στην εκτύπωση του .pdf αρχείου, βάζουμε την επιλογή «εκτύπωση σελίδων» και γράφουμε λ.χ. 10,52, 53 και ο εκτυπώτής θα εκτυπώσει ΜΟΝΟ αυτές τις σελίδες. 

Θέμα 119
"Επιστημονική έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αναφερόμενοι στα θέματα ηγεσίας στην εκπαίδευση και κυρίως στη σχολική ηγεσία παρατηρούμε ότι τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης και κυρίως αυτά των νομαρχιακών υπηρεσιών καθώς και των αντίστοιχων σχολικών μονάδων δεν έχουν περιθώρια επιρροής έναντι των υφισταμένων τους, διότι κυρίως η άσκηση των καθηκόντων τους είναι αυστηρά προκαθορισμένη από ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, με αποτέλεσμα την αδυναμία έκφρασης νέων απόψεων διοίκησης ή ανάδειξης προσωπικών ικανοτήτων"
Απάντηση:
 Οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών οργάνων Εκπαίδευσης , είναι:
Στις σελίδες 170 -171  ΕΔΩ , προκαθορισμένα, αυστηρά καθορισμένα και περιγραφόμενα,  με την παρατήρηση, ότι οι Αρμοδιότητες του τέως Νομάρχη, έχουν πάει στον Καλλικρατικό Δήμο και στην Περιφέρεια.
Τα περιθώρια ελιγμών είναι ελάχιστα, η ελευθερία κινήσεων για πρωτοβουλίες εξαιρετικά περιορισμένη. Συν τα γνωστά προβλήματα αξιοκρατίας στην στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης έχουμε τα γνωστά φαινόμενα της ακινησίας (το τελευταίο δεν συνιστάται να αναφερθεί!) 
Χρειάζεται εκχώρηση επί πλέον αρμοδιοτήτων που θα επιτρέπουν μεγάλύτερη ευχέρεια κινήσεων και πρωτοβουλιών

Θέμα 120

Στο σχολείο σας, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και με τη διεύθυνση του σχολείου ήταν ομαλή. Η παρουσία όμως ενός εκπαιδευτικού από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο οποίος προχώρησε σε αλλαγές και ανατροπές στους μέχρι τότε τρόπους διδασκαλίας, άλλαξε το ως τότε καλό κλίμα.  Ο νέος εκπαιδευτικός. αντί της μετωπικής και  στατικής διδασκαλίας εφήρμοσε, τον ενεργητικό και βιωματικό τρόπο μάθησης. Οι συνάδελφοι, βλέποντας τον ενθουσιασμό των μαθητών και νιώθοντας να «απειλείται» η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου από τις καινοτομίες του νέου συναδέλφου, αμφισβήτησαν τις καλές του προθέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν από το εχθρικό κλίμα που δημιουργήθηκε, να αναγκασθεί ο νέος εκπαιδευτικός να ζητήσει απόσπαση σε άλλο σχολείο και να φύγει. Οι μεν συνάδελφοι ένιωσαν ανακούφιση, οι μαθητές όμως είχαν έντονες αντιδράσεις  γιατί επιθυμούσαν να παραμείνει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο τους. 
Απάντηση:
Πρόκειται για μια παραλλαγή της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» με τον Ρόμπιν Ουΐλλιαμς, όπου και εκεί αυτός εφήρμοσε πρωτοποριακές εκπαιδευτικές μεθόδους σε ένα σχολείο της δεκαετίας του ΄50 με αποτέλεσμα να εκδιωχθεί, με μόνη την διαφορά στις αντιδράσεις των μαθητών που δεν ήταν έντονες.
Πρόκειται για το πρόβλημα του ότι η εκπαίδευση και συνακόλουθα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ευεπίφοροι και δεκτικοί στο νέο και στο καινοτόμο, είναι ο χώρος συντηρητικός , αφού έχει δύο κομμάτια-λειτουργίες  να διδάξει στους μαθητές:
α) Την επιστήμη
β) Την αγωγή (Από το άγω =οδηγώ, καθοδηγώ, πηγαίνω σε κάποιο προορισμό κάποιους)
Για μεν τις αλλαγές στην επιστήμη δεν υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Οι όποιες συνεχείς της καινοτομίες , ευκολότερα ή δυσκολότερα, περνούν και στην εκπαίδευση (κάθε 7 χρόνια οι γνώσεις μας για τις θετικές επιστήμες διπλασιάζονται)
Για δε τις αλλαγές στην Αγωγή, έχουμε τον ορισμό της...ακινησίας. 
Η αγωγή είναι αυτό που η έκφραση της Κοινωνίας θέλει να οδηγήσει τους νέους. Αυτά που πρευσβεύει η Αγωγή, είναι  ήθη,  έθιμα, καθιερωμένες δηλ. κοινωνικές συνήθειες, καθιερωμένες πρακτικές.
Η παιδαγωγική πατάει και στα δύο.  Χρησιμοποιείται και για την διδασκαλία και των δύο λειτουργιών και συγχέται και με τις δύο, αφού εντάσσεται οργανικά και με το διδακτικό επιστημονικό αντικείμενο και με της δραστηριότητες της Αγωγής. (Υγείας, Κοινωνικοποίησης, εκκλησιασμοί, παρελάσεις εορτές, εκδρομές, Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλοπαιδιές) Είναι και επιστήμη και Τέχνη και Τεχνική. Μάλιστα πάνω σε αυτή την άποψη έχεις γίνει μεγάλος διάλογος (χωρίς όμως και να καταλήξουν κάπου οι συδιαλεγόμενοι) για το ποίες είναι οι δοσολογίες Επιστήμης-Τέχνης-Τεχνικής και αν διδάσκεται ή όχι (ακόμα και αυτό) Επομένως, είναι φυσικό και υπό μία έννοια αναμενόμενο (άσχετα αν είναι αποδεκτό ) να υπάρξουν αντιδράσεις. 
Οι βιωματικές μέθοδοι έχουν μεγάλο πεδίο εφαρμογής στο Δημοτικό και Γυμνάσιο , χωρίς να αποκλείονται από το Λύκειο. Θέλουν ιδιαίτερες δεξιότητες ελέγχου της τάξης, καθώς την ώρα του μαθήματος ασχολούνται οι μαθητές με δραστηριότητες ομαδικές.
Οι βιωματικές μέθοδοι αναφέρονται στις μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και ειδικότερα σε αυτά που εισηγήθηκε ο Dewey
ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
• Βασική αρχή των νέων μεθόδων είναι «η απόλυτη κα συνειδητή
συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διαδικασία της μάθησης» 
• Η φιλοσοφία των μεθόδων είναι ότι σε κάθε διδασκαλία πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη:  
Τι πρέπει να να μαθαίνει ο  μαθητής.  Τι ενδιαφέρεται να μάθει ο μαθητής.  Τι μπορεί να μαθαίνει ο μαθητή.ς  Πως και πότε πρέπει να το μαθαίνει.
• Ο δάσκαλος Παρακολουθεί την δραστηριότητα των μαθητών και τους
καθοδηγεί μόνο αν το ζητήσουν.Τους ενθαρρύνει να εκφράζουν τις απόψεις τους, να παίρνουν μέρος σε συζήτηση, δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν το πλάνο εργασίας. 
• Ο μαθητής Συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας.
• Η διδασκαλία Έχει ως σκοπό να προσφέρει στον μαθητή τις
απαραίτητες γνώσεις και να τον μάθει να επεκτείνει και να γενικε ύει τις γνώσεις μόνος του.
Μέθοδος DEWEY (Learning by doing)
Ένθερμος υποστηρικτής του παιδοκεντρικού συστήματος της μάθησης, θεωρείται εισηγητής της βιωματικής μεθόδου, όπου η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Η τεχνική που προτείνει ακολουθεί τα εξής βήματα:
1. Εμπειρία έλεγχος των προηγουμένων εμπειριών
2. Σύνδεση προσφέρονται οι καλύτερες εμπειρίες, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να επέλθει σύνδεση με τα προηγούμενα
3. Ταξινόμηση Προσδιορίζονται και ταξινομούνται ιεραρχικά τα στοιχεία της νέας ενότητας
4. Σχεδιασμός της διδακτική πορείας και εκτέλεση με βάση το προηγούμενο στάδιο
5. Επαλήθευση ελέγχεται η νέα γνώση με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες
6. Αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας Σε όλα τα στάδια επιμένει στη ενεργό συμμετοχή του μαθητή και όχι στη μετάδοση
γνώσεων, αποθήκευση γνώσεων. Η διδασκαλία είναι συμμετοχική και λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους, με το δάσκαλο και με το αναλυτικό πρόγραμμα.
(Πηγή: ΕΔΩ )
Ερώτημα (υποθέτω εύλογο, δεν ξέρω τι ρωτάνε) Μπορούσε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη; 
Απ. Να έχει φροντίσει η διεύθυνση να επιμορφωθούν οι καθηγητές. Βεβαίως η επιμόρφωση έχει τις αμαρτίες της (Έλλειψη υποχρεωτικότητας επειδή γίνεται εκτός ωρών διδασκαλίας, αποσπασματική, έλλειψη πιστοποίησης για τους παθητικούς ακροατές που ακούν για την ....ενεργητική μάθηση!) Τουλάχιστον με την δική τους επιμόρφωση, θα γνώριζαν τι είναι αυτό που κάνει ο συνάδελφός τους στην διπλανή τάξη και να μην αισθάνονται ότι απειλούνται. 
Ειδικά στην Ελλάδα, όπου υπάρχει ο φθόνος του διπλανού είναι δύσκολη η εμπέδωση αυτης της στάσης, καθώς ως γνήσιοι απόγονοι των προγόνων μας παρουσιάζουμε ανάλογες στάσεις και πρακτικές . Λ.χ. οι Αρχαίοι έλεγαν «μηδέν άγαν» και «μέτρον άριστον» ακριβώς επειδή είμαστε υπερβολικοί και χωρίς μέτρο. (Όπως και οι «καθαροί» Γάλλοι που ανεκάλυψαν τα περίφημα αρώματα!) Ο φθόνος μάλιστα των Ελλήνων συνοψίζεται στον παρακάτω κατάλογο:
Πυθαγόρας - πέθανε στην εξορία από πείνα
Μιλτιάδης - πέθανε στην φυλακή
Αριστείδης - πέθανε στην εξορία από πείνα
Θεμιστοκλής - πέθανε στην εξορία
Αισχύλος - πέθανε στην εξορία
Περικλής - παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας
Φειδίας - πέθανε στην φυλακή
Αναξαγόρας - πέθανε στην εξορία
Ηρόδοτος - πέθανε στην εξορία
Ικτίνος - πέθανε στην εξορία
Σοφοκλής - πέθανε στην εξορία από πείνα
Ευριπίδης - πέθανε στην εξορία
Αλκιβιάδης - πέθανε στην εξορία
Σωκράτης - ήπιε το κώνειο
Θουκυδίδης - πέθανε στην εξορία
Αριστοφάνης - πέθανε στην εξορία από πείνα
Πλάτων - πέθανε στην εξορία
Ισοκράτης - πέθανε στην εξορία
Δημοσθένης - πήρε δηλητήριο
Κολοκοτρώνης - φυλακίστηκε για εσχάτη προδοσία.
Από τον παραπάνω πίνακα, φαίνεται κια η ιστορική μας συνέχεια και το δύσκολο της διόρθωσης τέτοιων φαινομένων, όπου ο κάθε ένας θεωρεί υποχρέωσή του να ...«μπει» στην τάξη του  άλλου, να μην περιορισθεί στα του οίκου του, να διευθετήσει και τα του οίκου του άλλου! 
Βεβαίως υπάρχει και η ενδιαφέρουσα Κοινωνιολογική προσέγγιση του Ευάγγελου Λεμπέση στο γνωστό του πόνημα «Η Τεραστία χρησιμότης των Βλακών εν τω συγχρόνω βίω» (βλέπε και ΕΔΩ) ή καλύτερα «μεταφρασμένη» ΕΔΩ
(Οι παραπομπές είναι για ελεύθερα αναγνώσματα μετά την συνέντευξη, εκτός αν έχετε χρόνο)
Αν ήμουν Διευθυντής σε ένα τέτοιο Σχολείο, θα έπρεπε ίσως να έχω αφουγκραστεί τις αντιδράσεις , ώστε να χειριστώ το θέμα με ισορροπίες. («Πολύ καλά κάνει το μάθημα, έτσι πρέπει!» «Όχι, ο Ντιούη, δεν ήταν ένα από τα ανιψάκια του Ντόναλντ, ήταν μεγάλος και καινοτόμος Παιδαγωγός»   « ναι, ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά πρέπει να επιμορφωθεί, ΑΛΛΙΩΣ....εεκί αναφέρεται το «αλλιώς»....» 
Μπορεί να μην είχαν επιπέσει επί του καινοτόμου νέου να τον φάνε, δεδομένης και της καλής μαρτυρίας των παιδιών.
Εννοείται ότι ο διευθυντής μπορεί να έπαιρνε 2-3 βιβλία παιδαγωγικής για τον Σύλλογο που να αναφέρονται στον Dewey και στις βιωματικές μεθόδους ενεργητικής διδασκαλίας.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ! 
(Όσοι δεν  επιλεγούν και μελέτησαν, θα επιλεγούν σε επόμενες κρίσεις ΣΙΓΟΥΡΑ! Οι άνθρωποι που ψάχνουν και μελετούν βελτιώνονται, έστω και αν ζούμε γενικά σε κοινωνία που δεν προάγει την αξιοκρατία, ενώ το σχολείο, ασχολείται ειδικά  όλο με αυτή!)


Γιάννης Π. Πλατάρος
Ηλ.Ταχ.   plataros@gmail.comΔημοσίευση σχολίου